Катерина Лук'янова

Последнее обновление 18 марта 2024

Девятая серия игрофильма «Ведьмак 3: Каменные сердца» — «Sezamie, otwórz się» («Сезам, откройся!»).

О самой задумке и авторе игрофильма читайте здесь: Фильм из игры «Ведьмак 3: Каменные сердца»: смотри и учи польский

Напоминаю, что все серии имеют встроенные субтитры на польском языке, выложенные на Ютуб. Если хотите читать эти субтитры, то рекомендую смотреть не на телефоне, так как они не очень крупные.

После ролика есть перевод диалогов в таблице. Где перевод не дословный, приведены соответствующие пояснения. Все эти материалы можно будет распечатать себе и пользоваться ими при просмотре. Ссылка в самом конце статьи.

18+ из-за нескольких проклятий.

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 9: «Sezamie, otwórz się»

Пофразовый перевод игрофильма:

Wiedźmin 3. Serca z kamieniaВедьмак 3. Каменные сердца
Odcinek 9. Sezamie,otwórz się!Эпизод 9. Сезам,откройся!


… a panienka może jest stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak.… а барышня,может,свободна(“в свободном состоянии”)?Потому как я от недавна – да.
Doprawdy? Niemożliwe! Kto by wypuścił taką partię z rąk?Правда? Невозможно! Кто бы выпустил такую партию из рук?
Oho… Mamy komplet. Pora zaczynać.Ого… У нас комплект. Пора начинать.
Ten skok… To nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha,ma wątpliwości… Niech wyjdzie teraz. Póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodych. Konkretnie – skarbiec. Eveline… Wejdziesz przez wieżę,kiedy patrol skręci tu,i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej,niż pięć minut. To wystarczy?Это ограбление… Это не шутки. Так что если кто-то из вас колеблется,сомневается (имеет сомнения)… Пусть выйдет сейчас. Пока ещё может. Наша цель – это аукционный дом Борсоди. Конкретно – сокровищница. Эвелин… Ты войдёшь через башню,когда патруль повернёт тут,и спустишь нам верёвку. Вся акция не может продлиться дольше,чем пять минут. Этого хватит?
Aż nadto.Аж слишком.
Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży,stamtąd – do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co… Mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Casimir wysadza drzwi. Wchodzimy,bierzemy łupy – i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania?Превосходно. Входим все вместе в башню,оттуда – в аукционный дом. Внутри не должно быть никакой стражи. Но если что… У нас есть Геральт. Потом вниз к сокровищнице. Казимир высаживает дверь. Входим,берём добычу – и смываемся (улетучиваемся) через секретный проход. С моей стороны это всё. Какие-то вопросы?
Tak na zdrowy chłopski rozum… Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście,którym mamy uciec – to czemu tamtędy nie wejdziemy?Исходя из здравого смысла… Если в сокровищницу ведёт секретный проход,через который мы должны сбежать – то почему мы через него не войдём?
Dobre pytanie. No właśnie,czemu?Хороший вопрос. Вот именно,почему?
Każdy korytarz ma dwa końce,prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi… Prowadzi gdzieś pod miasto. Ale nie wiem dokładnie gdzie.У каждого коридора есть два конца,правда? Как у шнурка. Я знаю положение только одного из них. Он в сокровищнице. А второй… Ведёт куда-то под город. Но я не знаю точно,куда.
Mhm. Wybornie.Угу. Отлично.
No,ale gdybyś jednak…Ну,а если бы ты всё же…
… gdybym to ustalił,nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie… Próbowałem. Wiele razy. Coś jeszcze?… если бы я это выяснил,мне не была бы нужна помощь ни одного из вас. Так что поверьте… Я пробовал. Много раз. Что-то ещё?
Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek?Мы должны ожидать каких-то дополнительных мер безопасности? Или,может,ловушек?
Nic szczególnie groźnego. Tu,na parterze,jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm… Będziemy mieli kłopoty.Ничего особенно грозного. Тут,на первом этаже (в Польше то,что по-русски называется первым этажом,называется “партер” или “нулевой этаж”,а “первый этаж” в Польше – это то,что по-русски называется “второй этаж”),есть шнур от колокола на башне. Если забьёт тревогу… У нас будут проблемы.
To co zrobić,żeby nie zadzwonił?Так что сделать,чтобы он не зазвонил?
Nie ciągnąć za sznur. Tak,jak mówiłem… Dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów.Не тянуть за шнур. Так,как я говорил… Аукционный дом будет пуст. Я не ожидаю проблем.
A sam skarbiec? Jest jakoś zabezpieczony?А сама сокровищница? Как-то защищена? 
Nawet jeśli… To mieszanka saletry,kordytu i piorunianu rtęci załatwi sprawę.Даже если… То смесь селитры,кордита и гремучей ртути решит дело.
Coś jeszcze?Что-то ещё?
Hm. Wszystko pięknie,ale… Co,jeśli coś pójdzie nie tak?Хм. Всё выглядит красиво,но… Что,если что-то пойдёт не так?
Każdy jest zdany na siebie.Каждый сам по себе.
Tak po prostu?Так просто?
W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń.В этой профессии нет места дружбе.
Dobra… Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą.Ладно… Берёмся за работу. Я хочу оставить это в прошлым (иметь это за собой).
Spotkajmy się w bramie koło wieży – równo o północy. I upewnijcie się,że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie.Встретимся в воротах возле башни – ровно в полночь. И убедитесь,что за вами никто не следит. Я дам сигнал повару в гарнизоне.
A co z maskami? Mam charakterystyczną gębę,więc…А что с масками? У меня характерная рожа,так что…
Zajmę się tym. Ach,i jeszcze jedno… Jeśli ktoś z was doniesie strażom,wygada się przy piwie… Zabiję. Własnoręcznie.Я этим займусь. А,и ещё одно… Если кто-то из вас донесёт страже,проболтается за пивом… Убью. Собственными руками.
Skoro boisz się,że ktoś zdradzi,to chodźmy wszyscy razem. Teraz.Раз боишься,что кто-то предаст,идём все вместе. Сейчас.
Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy.Кто-то против? Кому-то нужно больше времени? Тогда идём.


Możemy zaczynać. Świetnie… Tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Eveline? Gotowa?Можем начинать. Отлично… Только один патруль. Твоя микстура,должно быть,подействовала. Эвелин? Готова?
Żartujesz? Pewnie,że tak.Шутишь? Конечно же,да.
Trzy… Dwa… Jeden…Три… Два… Один…


Czysto. Jedziesz!Чисто. Пошла! (Едешь!)


Cholerne ptaszyska… Znów wszystko obsrały.Чёртовы (холерные)птицы… Снова всё обосрали.
Gruu,gruuu!Груу,грууу!
Co? Już ja wam pokaże…Что? Уж я вам покажу…
Kurwa,patrol!Блядь,патруль!
Mamy minutę. Ruchy!У нас есть минута. Двигаемся!
Ja pierdolę… Już lepiej było się wysadzić.Я ебу… Уж лучше было взорваться.


Nosz kurwa! W środku miało nikogo nie być!Вот же блядь! Внутри не должно было никого быть!
Widać mój informator się pomylił.Видимо,мой информатор ошибся.
Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało,a skręciłabym kark!И это всё,что ты можешь сказать? (Столько имеешь к сказанию?) Ещё немного(мало не хватало),и я свернула бы себе шею!
Wiedziałaś,na co się piszesz. To nie czas na dyskusje.Ты знала,на что подписываешься. Не время для дискуссий.
Tak,nie czas… Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien.Да,не время… Но мы подискутируем позже. Можешь быть уверен.
Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik,może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz.Я буду в твоём распоряжении. Раз был один стражник,их может быть тут больше. Лучше уже сейчас доставай меч.
Nie.Нет.
Że co?Что?
Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry.Я не буду убивать. Я сказал заранее.
Trudno… Zakładajcie maski i idziemy.Трудно… Надевайте маски и идём.


Na razie czysto… Odpukać.Пока что чисто… Постучать (по дереву,т.е. чтобы не сглазить).
Dobrze. Ale i tak miejcie oczy dookoła głowy.Хорошо. Но всё равно смотрите в оба (имейте глаза вокруг головы).
Ja mam. I już widzę parę rzeczy,które bym sobie chętnie wzięła…Я смотрю (имею). И уже вижу пару вещей,которые охотно бы себе взяла…
Nie teraz. Musimy zejść do skarbca. Jasne?Не сейчас. Мы должны спуститься в сокровищницу. Ясно?


… za to podnieśmy cenę wywo… Co?! Straż! Straż!!!… за это увеличим цену старт… Что?! Стража! Стража!!!
No to,kurwa,klops…Ну это,блядь,проблемка (рулет)
Mówiłeś,że…Ты говорил,что…
Wiem,co mówiłem! Na nich,zanim zadzwonią na alarm!Я знаю,что я говорил! На них,пока они не забили тревогу!


Łapcie go! Nie dajcie mu uciec!Ловите его! Не дайте ему сбежать!


Zamknęli się!Закрылись!
Szlag…Проклятье…
Zaraza…Зараза…
Złóżcie broń! Nie macie szans!Сложите оружие! У вас нет шансов!
Może i tak. Ale mamy zakładników.Может и так. Зато у нас есть заложники.
Litości,panie!Смилуйтесь,господин!
Liczę do trzech i wchodzimy! Raz… Dwa…Считаю до трёх и мы входим! Раз… Два…
Aaaaaa!Аааааа!
Jeszcze jeden krok,to zaczną ginąć ludzie!Ещё один шаг,и начнут гибнуть люди!
Powoli… Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników?Помедленнее… Договоримся как-нибудь. Чего вы хотите в обмен на то,чтобы выпустить (на выпускание)заложников? 
Załatw nam trochę czasu,Geralt.Выиграй нам немного времени,Геральт.
Nie będę się zasłaniał tymi ludźmi. Wypuszczam ich.Я не буду заслоняться этими людьми. Я их выпускаю.
Zwariowałeś?! Wiesz,co się wtedy stanie?!Ты с ума сошёл?! Ты знаешь,что тогда случится?!
Tak. A ty wiesz,co się stanie,jeśli spróbujesz mi przeszkodzić? Zejdź mi z drogi. Już!Да. А ты знаешь,что случится,если ты попробуешь мне помешать? Уйди с дороги. Сейчас же!
Zachowaliście się honorowo. Sąd na pewno uzna to za okoliczność łagodzącą. A teraz… Macie minutę,żeby wyjść. Pojedynczo. Z rękoma nad głowami!Вы поступили по чести. Суд наверняка признает это смягчающим обстоятельством. А теперь… У вас минута,чтобы выйти. По одному. С руками над головой!
Ja wychodzę… Ale przez komin. Zrobiło się za gorąco. Powodzenia,panowie.Я выхожу… Но через дымовую трубу. Стало слишком горячо. Удачи,господа.
Chętnie poszedłbym z tobą,panienko… Ale gabaryty nie te. Miło było poznać.Я охотно пошёл бы с тобой,барышня… Но габариты не те. Приятно было познакомиться.
Mieliście swoją szansę. Do ataku!У вас был шанс. В атаку!
Nadal obstajesz przy drewnianym mieczu? Idź robić swoje,Casimir. My postaramy się zatrzymać żołnierzy.Ты и дальше остаёшься с деревянным мечом? Иди делать своё,Казимир. Мы постараемся задержать солдат.


I jak? Zadowolony? Sumienie wciąż czyste?И как? Ты доволен? Совесть и дальше чиста?
Mam swoje zasady. Gówno mnie interesuje,co o tym myślisz.У меня свои принципы. И мне насрать,что ты об этом думаешь.
Racja. Wkrótce nasze drogi i tak się rozejdą. A póki co… Chodźmy do skarbca. Powinien stać już otworem.Верно. Скоро наши дороги и так разойдутся. А пока что… Идём в сокровищницу. Она уже должна быть открыта.
Ależ pięknie łupło! Trochę głośno,prawda,bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci,ale…А ведь классно долбануло! Немного громко,правда,потому что мне пришлось добавить больше гремучей ртути,но… 
Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt,ty przodem.Меня это не интересует. Никого это не интересует. Входим. Геральт,ты вперёд.
Czemu ja?Почему я?
Bo do tego cię wziąłem! Ruchy! Nie mamy czasu!Потому что ради этого я тебя взял! Двигайся! У нас нет времени!


Nie wiecie,z kim zadzieracie…Вы не знаете,с кем связываетесь (задираетесь)
Przeciwnie. Wiem aż za dobrze.Наоборот. Я знаю это даже слишком хорошо.
E-Ewald?!Э-Эвальд?!
Witaj,braciszku. Kopę lat.Привет,братишка. Сколько лет.
No niech mnie dunder świśnie…Да чтоб меня черти взяли…
No,tak. Powinienem był się domyślić… Te same oczy,identyczne podbródki. I podłe charaktery. Pozostaje tylko pytanie,jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu?Ну,да. Я должен был догадаться… Те же самые глаза,идентичные подбородки. И подлые характеры. Остаётся только вопрос,какая на самом деле цель этого семейного съезда?
Zemsta. Za zdradę. Lata biedy. Upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny. A Horst mnie oszukał. Wydziedziczył.Месть. За предательство. Годы бедности. Унижений. Это мне отец отписал в завещании аукционный дом. А Хорст меня обманул. Лишил наследства.
Bo wszystko,co zarobiliśmy,przepuszczałeś na karty i dziwki! Ojciec tego nie widział,ale ja tak!Потому что всё,что мы заработали,ты спускал на карты и девок! Отец этого не видел,но я – да!
To cię nie usprawiedliwia,Horst. I nie uratuje ci życia.Это тебя не оправдывает,Хорст. И не спасёт тебе жизнь.
Wy dwaj! Stańcie po mojej stronie! Wybronię was przed Redańczykami! Dam,czego chcecie!!!Вы двое! Станьте на мою сторону! Я защищу вас перед реданцами! Дам,чего захотите!!!
Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy.Мне не хочется вмешиваться в семейные дела.
To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie,to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie… To zostaniesz tu na zawsze.Так надо было не вламываться в мою сокровищницу. Слишком поздно для нейтралитета. Стань на мою сторону,и я осыплю тебя золотом. Стань против меня… И останешься здесь навсегда.
Cóż,skoro tak stawiasz sprawę… To zostaję przy Ewaldzie.Что же,раз ты так ставишь вопрос (дело)… Тогда я остаюсь с Эвальдом.
I tak weźmiemy,co chcemy. Po tym,jak ci już wyrwiemy nogi z dupy.Мы и так возьмём,что захотим. После того,как уже вырвем тебе ноги из жопы.
Święte słowa. Na nich!Святые слова. На них!


Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty,wyrzucić cię na bruk. Wiesz… Zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe,czy na gorąco smakuje równie dobrze.Я хотел решить этот вопрос иначе. Украсть документы,вышвырнуть тебя на улицу. Знаешь… Вроде как холодная месть приятнее на вкус. Интересно,будет ли горячая такой же вкусной. 
Błagam… Miej litość dla brata… Zrobię wszystko!Умоляю… Смилуйся над братом… Я сделаю всё!
Naprawdę? Wszystko?Правда? Всё?
Wszystko!!!Всё!!!
Przepisz na mnie wszystko,co masz. Wyjdź stąd,jak stoisz,w samym ubraniu.Перепиши на меня всё,что у тебя есть. Выйди отсюда,как стоишь,в одной одежде.
Pozwól mi coś zabrać… Cokolwiek…Позволь мне что-то забрать… Что угодно…
Piętnaście lat… W kanałach… Na żebrach… Jak zwierzę… I masz czelność… Prosić?!Пятнадцать лет… В каналах… В нищете… Как животное… И ты имеешь дерзость… Просить?!
Masz.Получи.


Zadowolony?Доволен?
Nawet bardzo. A ty?Даже очень. А ты?
Nie. I nie będę,póki nie znajdę Domu Maksymiliana Borsody’ego. Mówiłeś,że jest w skarbcu.Нет. И не буду,пока не найду Дом Максимилиана Борсоди. Ты говорил,что он в сокровищнице.
I jest. O,tam. Ale… Obawiam się,że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsody przejmie rodzinny majątek. Proste,prawda?И он здесь. Вон там. Но… Боюсь,ты его не получишь. Внутри находится завещание отца. И,собственно,благодаря нему пропавший Эвальд Борсоди примет семейное состояние. Просто,правда?
A Geralt z Rivii,którego oszukałeś?А Геральт из Ривии,которого ты обманул?
Cóż. Będzie musiał sobie wziąć coś innego.Что же. Он будет должен взять себе что-то другое.
Panowie,panowie… Spokojnie!Господа,господа… Спокойно!
Oszukałeś mnie.Ты обманул меня.
A ty byłeś gotów zostawić mnie samego przeciw siepaczom Horsta. Więc jesteśmy kwita. Jeśli chcesz Domu Maksymiliana,wiedźminie… Będziesz go musiał wziąć siłą.А ты был готов оставишь меня одного против палачей Хорста. Так что мы квиты. Если ты хочешь Дом Максимилиана,ведьмак… Тебе придётся взять его силой.
Poradziłbym sobie z tobą… Ale może nie będę musiał. Może się dogadamy.Я бы справился с тобой… Но может,мне ещё не придётся (этого делать). Может,мы договоримся.
Ciężko o kompromis. Obaj chcemy Domu Maksymiliana.Тяжело (договориться)о компромиссе. Мы оба хотим Дом Максимилиана. 
Nieprawda. Tobie jest potrzebna tylko zawartość. A mnie – szkatułka.Неправда. Тебе нужно только содержимое. А мне – шкатулка.
Są na dole!Они внизу!
Niech będzie. Uściśnijmy sobie dłonie.Пусть будет. Пожмём друг другу руки (себе ладони).
Ufff… Kamień z serca!Уффф… Камень с сердца!
Daj mi tę pieprzoną szkatułkę i chodźmy stąd.Дай мне эту хренову шкатулку и идём отсюда.
Jak wolisz. Tędy.Как пожелаешь. Туда.


No… Tu nasze drogi się rozchodzą.Ну… Тут наши дороги расходятся.
Bogom dzięki.Спасибо богам.
Tak źle było?Было так плохо?
Nie… Ale mało brakowało,Ewald. Naprawdę mało brakowało.Нет… Но ещё бы немного (мало не хватило),Эвальд. Правда,ещё бы немного.
Bywaj,Casimir. I oby Eufemia do ciebie wróciła.Бывай,Казимир. И чтобы Эуфемия к тебе вернулась.
A,pies ją jebał. Mam tyle złota,że miłość mi do szczęścia niepotrzebna.А,пёс её ебал. У меня столько золота,что любовь мне для счастья не нужна.
Cóż,w takim razie… Obyście ty i twoja sakiewka żyli długo i szczęśliwie.Что же,в таком случае… Чтобы ты и твой кошелёк жили долго и счастливо.


Chcę pogadać.Я хочу поговорить.
Zamieniam się w słuch.Я превращаюсь в слух.
Mam coś dla ciebie.У меня кое-что для тебя есть.
Uwielbiam prezenty,ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam! Przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź.Я люблю подарки,но предпочитаю распаковывать их в одиночестве. Эй там! Присмотрите за бочкой. Я иду поговорить с Геральтом. Идём.


Od razu lepiej… No dobra,to co tam dla mnie masz?Сразу лучше… Ну ладно,так что там у тебя для меня есть?
Dom Maksymiliana Borsody’ego. Zgodnie z życzeniem.Дом Максимилиана Борсоди. Согласно желанию.
A papiery gdzie?А бумаги где?
Zostały w skarbcu. Chciałeś dom,dostałeś dom. O zawartości nie było mowy.Остались в сокровищнице. Ты хотел дом – ты получил дом. О содержимом речи не было.
Widzę,że szybko się uczysz. Jeż kręcisz jak o’Dim. Tylko patrzysz,jak człowieka okpić. Wiesz,co robimy z kompanią,jak natkniemy się na takiego,jak ty?Я вижу,ты быстро учишься. Уже крутишь,как О’Дим. Только и смотришь,как человека обдурить. Знаешь,что мы с компанией делаем,как наткнёмся на такого,как ты?
Nie wiem,prosicie o porady prawne? Bo chyba by się przydały. Podpisałeś kontrakt,Olgierd – ja po prostu spełniam go zapisy. Co do litery. A że jesteś niezadowolony… Cóż. Trzeba było lepiej dobierać słowa.Не знаю,просите о юридической консультации? Потому что она бы пригодилась. Ты подписал контракт,Ольгерд – а я попросту выполняю его записи. С точностью до буквы. А то,что ты недоволен… Что же. Надо было лучше подбирать слова.
Tak. Trzeba było. Domyślam się,że poszedłeś z Horstem na układ… Szkoda. Kawał skurwysyna.Да. Надо было. Как я догадываюсь,ты заключил с Хорстом сделку… Жаль. Кусок сукиного сына.
Nie. Poszedłem na układ z jego bratem. Który potem zatłukł Horsta złotym świecznikiem.Нет. Я заключил сделку с его братом. Который потом забил Хорста золотым подсвечником.
Ha. Dobre i to.Ха. Хорошо и это.
Jak to? Wiedziałeś,że Horst miał brata?Как это? Ты знал,что у Хорста есть брат?
No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach.Ну ясно. Эвальд был известен в определённых кругах.
Jakich?В каких?
W takich,w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze. Bez mrugnięcia okiem,bez pytań… Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko,wziąłbym go chyba do swojej kompanii.В таких,в которых благородные ведьмаки скорее на вращаются. Он убивал за деньги. Не моргнув глазом,без вопросов… Зато всегда с фантазией. Если бы не эта проклятая фамилия,я бы его,наверное,взял в свою компанию.
Po co ci w ogóle były te papiery?Зачем тебе вообще нужны были эти бумаги?
Żeby pogrążyć Borsodych,rzecz jasna. Widzisz… Dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu,Maksymiliana. Stanowi,że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku,na Belleteyn,nie podadzą sobie dłoni,dom aukcyjny ma zostać zlicytowany – a wszystkie pieniądze przekazane na Szpital Wilmeryusza.Чтобы потопить Борсоди,ясное дело. Видишь ли… Я узнал об интересной записи в завещании основателя рода,Максимилиана. Она гласит,что если его сыновья как минимум раз в году,на Беллетейн,не подадут друг другу руку,аукционный дом должен быть продан с торгов – а все деньги должны быть переданы больнице Вильмериуса.
Widać staruszek przeczuwał,co się święci.Видимо,старик предчувствовал,что будет дальше (“что светиться”).
Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba. Borsody wylądowaliby na bruku… A szpital miałby dość pieniędzy,żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono.Я собирался переслать эти бумаги кому следует. Борсоди бы оказались на улице… А у больницы было бы достаточно денег,чтобы лечить сирот и бедняков бесплатно.
To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi.Это очень благородно с твоей стороны. Так беспокоиться о нуждающихся.
W dupie mam potrzebujących. Niech sczezną razem z całym miastem. Tu chodziło o jedno. O zemstę.В жопе я видал (имею)нуждающихся. Пусть исчезнут вместе со всем городом. Тут речь была об одном. О мести.
Czym ci tak podpadli ci Borsody? Też cię kiedyś wywalili z aukcji?Чем тебе так досадили эти Борсоди? Тоже вышвырнули тебя когда-то с аукциона?
Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje?Хуже. Они вышвырнули меня из собственного дома. Тебя это действительно интересует?
Inaczej bym nie pytał.Иначе я бы не спрашивал.
Ha! Pyskaty jak zawsze. To było tak… Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak,nieurodzaj,przegrana sprawa w sądzie… Wiesz,jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni,żeby stanąć na nogi… Ale Horst Borsody skupił wszystkie nasze należności. I domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem. Błagałem. Rozdarłem na progu koszulę. Ech… Jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem,jak jakieś perfumowane pizdy kupują szablę mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech… Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach.Ха! Дерзкий,как всегда. Это было так… Моя семья попала в долги. Неудачная инвестиция в лесопилку,неурожай,проигранное дело в суде… Знаешь,как это бывает. Несчастья ходят парами. Нам было нужно пару недель,чтобы встать на ноги… Но Хорст Борсоди скупил все наши задолженности. И требовал немедленной оплаты. Я просил. Умолял. Порвал на груди (на пороге)рубашку. Эх… Как об стену горохом бросал. Я был потом на торгах. Смотрел,как какие-то надушенные пёзды покупают саблю моего отца. Гробовой портрет матери. Лошадиную упряжь брата. Эх… Много Хорст заработал на наших памятных вещах.
Nie dziwne,że nie zapałałeś do niego miłością.Не удивительно,что ты не воспылал к нему любовью.
To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się,co się stało,zerwali zrękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem,że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka,druga… Wdałem się w bójkę,następny kielich,a potem… Poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę.Это только начало. Когда родители моей Ирис узнали,что случилось,разорвали помолвку. Другого кандидата ей нашли. Из-за моря. Я думал,что сойду с ума от злости. Пошёл в кабак. Первая рюмка,вторая… Ввязался в драку,следующий бокал,а потом… Попросил о помощи неподходящую особу.
I co było dalej?И что было дальше?
Ech… Dalej,wiedźminie,to było jedno wielkie cuchnące gówno. No? Co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze?Эх… Дальше,ведьмак,было одно большое вонючее говно. Ну? Что так торчишь? Хочешь что-то ещё?


Czas,żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie.Время,чтобы ты высказал своё третье желание.
Czekaj,Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam! Wyciągnijcie śledzia z beczki!Подожди,Геральт. Разберусь кое с чем и поговорим. Эй там! Достаньте сельдя из бочки!
No dalej,nie ociągaj się.Ну давай,не задерживай.
Oj…Ой…
Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać,czy nadal nie obchodzi cię,co mam do powiedzenia?Теперь ты готов меня выслушать,или тебе и дальше нет дела до того,что я хочу сказать (имею к сказанию)?
Jestem gotów… Słucham!Я готов… Слушаю!
Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu,co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego,zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego dictum,rozumiesz? Sprawdzę to,składając mu rychłą wizytę,pędź więc co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś?Хорошо. Вернёшься сейчас к своему господину и скажешь ему следующее. Его требование задело меня за живое,потому как я был воспитан в уважении к святому закону гостеприимства. Я не следую хамскому диктум,понимаешь? Я проверю это,нанеся ему скорый визит,так что гони как можно скорее (что конь выскочит)и сообщи обо мне (представь меня). Ты понял?
Tak… Zrozumiałem.Да… Я понял.
Przepuście go i oddajcie mu konia! Chodź,Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy.Пропустите его и отдайте ему коня! Идём,Геральт. Выйдем наружу и поговорим.


Ofirczycy mawiają,że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem,żeby mieć bogów za świadków.Офирцы говаривают,что о важных делах должно разговаривать под голым небом,чтобы боги были свидетелями.
O co chodziło z tą beczką?В чём было дело с этой бочкой?
W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie,na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie,bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu to się nie spodobało. Przysłał człowieka,który zagroził,że jeśli kiedykolwiek wrócimy,to zawiśniemy.В дороге сюда мы задержались на привал в корме,на землях некоего Бестрвогего (фамилию можно перевести как “бестревожный” или “бесстрашный”). Забавлялись мы шумно,потому что для этого существуют корчмы. Бестрвогому это не понравилось. Он прислал человека,который пригрозил,что если когда-нибудь мы вернёмся,то повиснем (т.е. будут повешены).
Karczma poszła z dymem?Корма пошла с дымом (сгорела)?
Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się to,że ktoś nazwał mnie psubratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gróźb,które brzmią jak zaproszenie,więc zamierzam wrócić w tamte strony.Но я оставил корчмарю щедрую компенсацию. Только паршивец не упомянул о деньгах в разговоре с владельцем. Но это неважно. Считается то,что кто-то назвал меня псу братом и грозил мне смертью. Это была одна из тех угроз,которые звучат,как приглашение,так что я собираюсь вернуться в те края.
Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro,ale w końcu ktoś znajdzie sposób,by cię dopaść.Ты,наверное,сумел заработать себе много врагов. Не сегодня и не завтра,но в конце-концов кто-то найдёт способ,чтобы до тебя добраться.
Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu,nie czuję żalu… Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują,że nie ma bogów,a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy.Почему я должен об этом беспокоиться? Я не чувствую страха,не чувствую сожалений… Учёные из города Оксенфурт утверждают,что богов нет,а после смерти есть только пустота. Я уже познал эту пустоту. Смерть ничем меня не удивит.
Spełniłem dwa twoje życzenia,teraz czas na trzecie.Я выполнил два твоих желания,теперь время для третьего.
Jesteś pewny siebie,co? Dumny,ufny we własne siły,niczego się nie boisz…Ты уверен в себе,а? Гордый,уверенный в собственных силах,ничего не боишься…
Trzecie życzenie,jeśli łaska.Третье желание,если позволишь.
Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz,kochałeś kiedyś,ale tak prawdziwie?Мутация лишила тебя чувств. Скажи,ты когда-нибудь любил,только так,по-настоящему?
Tak,kochałem. Możemy już przejść do rzeczy?Да,любил. Можем мы уже перейти к делу?
A może raczej wrócimy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce?А может лучше вернёмся внутрь и поговорим об этом за горилкой?
Napijemy się,gdy będzie już po wszystkim.Выпьем,когда всё уже закончится(“когда будет уже после всего”).
To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie,to już po mnie,a jeśli ci się nie powiedzie,to już nie wrócisz.Это невозможно. Если тебе повезёт,то мне конец (“уже после меня”),а если тебе не повезёт,то ты уже не вернёшься.
Nadal czekam na trzecie życzenie.Я всё ещё жду третье желание.
Ależ jesteś uparty. Niech będzie,posłuchaj:miałem kiedyś żonę. W dniu,kiedy widziałem ją po raz ostatni,dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć,jak wyglądał.Ну ты упорный. Пусть будет,послушай:была у меня когда-то жена. В день,когда я видел её последний раз,она получила от меня фиолетовую розу. Принести мне этот цветок. Я хотел бы вспомнить,как он выглядел. 
Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch.Сколько времени прошло? Роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах.
Chciałeś życzenie,to masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedzimy do Beztrwogiego,ale zostawię tu jednego z moich ludzi – powie ci,gdzie mnie szukać. Oczywiście,jeśli ci się powiedzie.Ты хотел желание,так вот тебе желание. Выполни его. Я отправляюсь в гости к Бестрвогему,но оставлю тут одного из своих людей – он тебе скажет,где меня искать. Конечно,если тебе повезёт.
Powiedz przynajmniej,gdzie znajdę twoją żonę.Скажи хотя бы,где мне искать твою жену.
W moim dawnym domu,na wschód od włości Martina Feuille. Życzyłbym ci powodzenia,ale sam rozumiesz… Żegnaj,Geralt.В моём старом доме,на восток от имения Мартина Фейи. Я пожелал бы тебе удачи,но сам понимаешь… Прощай,Геральт.


Ciąg dalszy nastąpi… Продолжение следует… 

Ссылка на документ с субтитрами и переводом: Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 9

Следующие части скоро будут. 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com, и автор перевода и идеи игрофильма Андрей С.


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 9 18+

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий