Катерина Лук'янова

Последнее обновление 18 марта 2024

Восьмая серия игрофильма «Ведьмак 3: Каменные сердца» — «Wspólnicy» («Сообщники»).

О самой задумке и авторе игрофильма читайте здесь: Фильм из игры «Ведьмак 3: Каменные сердца»: смотри и учи польский

Напоминаю, что все серии имеют встроенные субтитры на польском языке, выложенные на Ютуб. Если хотите читать эти субтитры, то рекомендую смотреть не на телефоне, так как они не очень крупные.

После ролика есть перевод диалогов в таблице. Где перевод не дословный, приведены соответствующие пояснения. Все эти материалы можно будет распечатать себе и пользоваться ими при просмотре. Ссылка в самом конце статьи.

18+ из-за нескольких проклятий.

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть : «Wspólnicy»

Пофразовый перевод игрофильма:

Wiedźmin 3. Serca z kamieniaВедьмак 3. Каменные сердца
Odcinek 8. WspólnicyЭпизод 8. Сообщники


Nowy znacznikChata zielarzaНовая отметкаДом травника


Zaprawdę powiadam ci,niziołku wszeteczny,otwieraj drzwi!Воистину говорю тебе,низушек непотребный,открывай дверь!
Bo jak nie,z dymem ci chatę puścimy!Потому как если нет,с дымом тебе дом пустим (сожжём)!
Na chwałę Wiecznego Ognia!Во славу Вечного Огня!


A ten tu czego?А этот тут чего?
Guza pewnie szuka. Na niego,bracia!Проблем (шишек)наверное ищет. На него,братья! 


Spory tu ruch…Оживлённое тут движение…


O? Już po wszystkim?О? Уже всё?
Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie.Это всё,что ты можешь сказать? Я спас тебе жизнь.
Pff. Poradzilibyśmy sobie z nimi.Пфф. Мы бы с ними справились.
„My”?“Мы”?
Nie łapcie mnie za słówka! Co chcecie kupić? Hm?Не ловите меня на слове! Что хотите купить? Хм?
Dostanę może wyciąg z krwawnika?Могу я получить вытяжку из тысячелистника?
Tak… Ale na zapleczu. Proszę za mną.Да… Но в подсобке. Прошу за мной.


Przyszedłeś… Dobrze.Ты пришёл… Хорошо.
To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia,zdaje się. Więc mów.Посмотрим (“это окажется”). Ты хотел что-то сказать,кажется. Ну так говори.
Jakby to ująć… Jest nam po drodze,wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodych. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił?Как бы это выразить… Нам по дороге,ведьмак. Мы оба должны попасть в сокровищницу Борсоди. Оба хотим что-то оттуда забрать. Так почему не объединить силы?
Przepraszam,a co dokładnie jest twoją siłą?Извини,а что именно является твоей силой?
Mam plan. Pracuję nad tym od roku – na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć?У меня есть план. Я работаю на этим уже год – на бумаге. Теперь время приступить к действию. Я могу на тебя рассчитывать?
A ty co chcesz zabrać ze skarbca?А ты что хочешь забрать из сокровищницы?
Coś,co mi skradziono.Что-то,что у меня украдено.
Hm. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo,a nie szykować napad.Хм. Тогда ты должен идти к страже сообщить о преступлении,а не готовить ограбление.
Próbowałem. Nie raz.Я пробовал. Не раз.
Rozumiem… Skrzywdzony przez system,oszukany przez świat. Ale mniejsza z tym. Co ci skradziono?Понимаю… Обиженный системой,обманутый миром. Ну да ладно. Что у тебя украдено?
Długo by wymieniać… Więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie?Долго рассказывать… Так что поменяем тему. Входишь (в дело)или нет?
Wpierw powiedz… Wiesz,czym w ogóle jest Dom Maksymiliana Borsody’ego?Сначала скажи… Ты знаешь,что это вообще такое – Дом Максимилиана Борсоди?
Wiem,że jest w skarbcu.Знаю,что он в сокровищнице.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.Ты не ответил на мой вопрос.
Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie czy nie?Ты тоже нет. Поможешь мне в ограблении или нет?
Nawet nie wiem,jak masz na imię.Я даже не знаю,как тебя зовут.
Jakie to ma znaczenie?Какое это имеет значение?
Takie,że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną,bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu.Такое,что ты явно что-то скрываешь. И наверняка не только передо мной,иначе не сидел бы в подвале в каком-то зажопье.
Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę,tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie,co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony.У каждого есть что-то на совести. Но ведь я не прошу тебя о руке,только о помощи в ограблении. Вломимся. Каждый возьмёт то,что ему нужно. А потом пойдём в свои стороны.
Wiesz,że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać,w coś wrobić,to nigdzie nie pójdziesz – bo urżnę ci łeb przy samym karku?Знаешь,что если хотя бы попробуешь меня обмануть,в что-то впутать,то никуда не пойдёшь – потому что оторву тебе башку (при самой шее)?
Zdaję sobie sprawy z ryzyka. No,to jak już mi pogroziłeś… Piszesz się czy nie?Я осознаю риск. Ну,раз уж ты мне поугрожал… Подписываешься или нет?
Nie jestem złodziejem.Я не вор.
Okazja czyni złodzieja,wiedźminie. Mówię z doświadczenia.Случай создаёт вора,ведьмак. Говорю из опыта.
Ech… Opowiadaj.Эх… Рассказывай.
Domu aukcyjnego strzeże dwudziestu redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole,a za rogiem,o tu… Są koszary.Аукционный дом охраняет двадцать реданских солдат. Круглосуточно. Вокруг ходят патрули,а за углом,вот тут… Тут казармы.
Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu.Значит,силовой вариант отпадает. Нужно войти по-тихому.
Właśnie. Tylko że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe – pancerne. W oknach – dwimerytowe graty. Ale… Każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem.Именно. Только это не так просто. Входная дверь – бронированная. В окнах – двимеритовые решётки. Но… У каждой крепости есть какой-то слабый пункт. И эта – не исключение.
Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz,tylko mów dalej.Мой слабый пункт – терпение. Так что не делай пауз,только говори дальше.
Do domu przylega wieża,połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy,bo straż… Ale na wysokości sześćdziesięciu stóp jest okno. Bez krat. Bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć,przejść po cichu do domu aukcyjnego,następnie schodami w dół,do piwnicy… Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca – i voilà.К дому прилегает башня,соединённая переходом через чердак. Снизу мы в неё не войдём,потому что стража… Но на высоте шестидесяти футов есть окно. Без решёток. Без ставен. Нужно туда взобраться,перейти по-тихому к аукционному дому,потом по лестнице вниз,в подвал… Потом остаётся только открыть или высадить двери в сокровищницу – и вуаля.
Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty,ale ja nie dam rady się tam wspiąć,a…Мне это не нравится (“чёрно это вижу”). У этой башни стены гладкие,как стекло. Не знаю,как ты,но я не смогу там взобраться,а…
… a ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało,potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś,kto dostanie się do wieży i spuści nam linę… I kogoś,kto otworzy skarbiec – kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów,teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja… Wolę się nie kręcić za dużo po okolicy.… а я вообще тебя об этом не прошу. Дай мне закончить. Чтобы всё удалось,нам нужны ещё двое сообщников. Кто-то,кто доберётся до башни и спустит нам верёвку… И кто-то,кто откроет сокровищницу – взломщик или спец по взрывающимся материалам. Я уже наметил многообещающих кандидатов,теперь нужно только рекрутировать лучших. Это будет твоё задание. Я… предпочитаю не крутится слишком много в окрестностях.
Mhm. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze?Угу. Я догадался по капюшону. Что-то ещё?
Tak… Ale to już szczegóły. Które poznasz,kiedy się zadeklarujesz.Да… Но это уже детали. Которые ты узнаешь,когда согласишься.
Nie bardzo mam wybór… Niech będzie,wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć. Jasne?Не очень-то у меня есть выбор… Пусть будет,я вхожу в это. Но под одним условием. Никто не может погибнуть. Ясно?
Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę?Как нильфгаардское солнце. Что скажешь на стаканчик чего-то покрепче за плодотворное сотрудничество?
Powiem,że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok?Скажу,что предпочёл бы взяться за работу. Какой будет первый шаг?
Wpierw będziesz musiał skompletować zespół,a potem… Przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci,mogą nas zauważyć.Сначала ты должен укомплектовать команду,а потом… Проредить немного реданские патрули. Слишком много их сейчас крутится,они могут нас заметить.
O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci,że nie będę zabijał niewinnych ludzi.О чём идёт речь с этим прорежением патрулей? Я говорил тебе,что не буду убивать невинных людей.
Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci… Tylko chwilowej niedyspozycji.Спокойно. Я не желаю никому смерти… Только временного недомогания.
Do rzeczy.К делу.
Namów garnizonowego kucharza,żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś,co ich przykuje do łóżek. Co drugiego,powiedzmy… Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń.Подговори гарнизонного повара,чтобы он досыпал бравым солдатам в пищу что-то,что прикуёт их к постелям. Каждого второго,скажем… Мы ведь не хотим возбуждать подозрений.
Hmm… Znam przepis na eliksir,który załatwiłby sprawę…Хм… Я знаю рецепт на эликсир,который уладил бы дело…
O,widzisz. Uwarz tego specyfiku,nadstaw ucha w mieście,żeby ustalić,gdzie szukać kucharza… A potem przekonaj go do współpracy. Czarami,pieniędzmi… Albo pięścią.О,видишь. Свари это снадобье,наставь уши в городе,чтобы установить,где искать повара… А потом убеди его сотрудничать. Чарами,деньгами… Или кулаком.
Opowiedz mi o włamywaczach… Zakładam,że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości.Расскажи мне о взломщиках… Бьюсь об заклад,первый критерий – отсутствие страха высоты.
Mhm. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo,artystka cyrkowa znana szerzej jako „Łasiczka”. Występuje teraz gdzieś pod Oxenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie.Угу. Поэтому моя фаворитка – Эвелин Галло,цирковая артистка,широко известная как “Ласка”. Она выступает сейчас где-то под Оксенфуртом. Её специальность – это артистическая гимнастика и хождение по канату.
A włamania?А кражи?
Oficjalnie nie,ale… Porównałem trasę jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię,żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy… Jest jeszcze Hugo Hoff,alias „Mielony”. Niziołek.Официально – нет,но… Я сравнил маршрут её труппы и самые громкие кражи последних лет. Одно идеально накладывается на другое. Сомневаюсь,чтобы это было совпадение. Но если будет с ней какая-то проблема… Есть ещё Хуго Хофф,кличка “Меленый”. Низушек.
Myślisz,że się nadaje? Ta pucata buzia nie zbyt mi pasuje do kryminału.Думаешь,он годится? Эта пухлая рожица не очень подходит к криминалу.
Zdziwiłbyś się. Hugo ma na końcu więcej włamów niż ty potworów. Co ważne… Dwa lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu novigradzkiego ratusza. Więc wspinać też się potrafi. Z tego,co wiem,zaszył się w Oxenfurcie,w domu koło bramy na Novigrad. Tylko uważaj… Mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny.Ты удивишься. У Хуго на счету больше краж,чем у тебя чудовищ. Что важно… Два года назад он украл позолоченного петушка с крыши новиградской ратуши. А значит,взбираться тоже умеет. Из того,что я знаю,он зашился в Оксенфурте,в доме около ворот на Новиград. Только будь внимателен… Несмотря на скромную внешность он,похоже,очень опасен.
Pogadajmy o ludziach,którzy mogliby otworzyć skarbiec.Поговорим о людях,которые могли бы открыть сокровищницу.
Cóż… Zacznijmy może od tego,że jeden z nich jest krasnoludem. To Casimir Bassi,rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią,że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Novigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Problem w tym,że jakiś czas temu Casimir wycofał się z gry. Ożenił się,napłodził dzieci i osiadł we wsi Alness. Może być,że nie przyjmie oferty.Что же… Начнём,можем,с того,что один из них – краснолюд. Это Казимир Басси,родом из Махакама. Спец по контролируемым взрывам. Говорят,что щепоткой селитры он высадил бы в воздух целый Новиград. Двери в сокровищницу – это для него пустяк. Проблема в том,что какое-то время тому назад Казимир вышел из игры. Женился,наплодил детей и осел в деревне Алнесс. Может быть,он не примет предложение.
Jaką mamy alternatywę?Какая у нас альтернатива?
Quinto. Najsłynniejszy kasiarz Północy. Poszukiwany listem gończym w Kaedwen,Lyrii,Angren i Kovirze. Niestety… Kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans z Cidaris,kondotier.Квинто. Самый известный взломщик Севера. Разыскиваемый гончим листом в Каэдвене,Лирии,Ангрен и Ковире. К сожалению… Несколько дней назад он попался. Его поймал некий Ганс из Цидарис,кондотьер.
Ach tak,słynny Hans,który chciał z kolegami polować na potwory,ale mu nie wyszło. Kojarzę. Hm. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy,a drugiego uwolnić z więzów… Przemyślę to sobie.Ах да,славный Ганс,который хотел с друзьями охотиться на чудовищ,но у него не вышло. Припоминаю. Хм. Значит,одного нужно бы оторвать от семейного очага,а другого освободить из заточения… Я подумаю об этом.
Dobra,zbieram się… Mam co robić.Ладно,буду собираться (собираюсь)… Мне есть,что делать.
Ja też. Spotkamy się tu,jak już wszystko załatwisz.Мне тоже. Встретимся тут,когда ты уже со всем справишься.
Co wtedy?Что тогда?
Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy.Тогда все вместе доберёмся Хорсту до жопы.


Posłuchajmy…Послушаем…


Ten starszy szeregowy Vaclav to skąd się urwał?Этот ефрейтор Вацлав,откуда он вообще взялся?
Ochotnik. Mówią,że przekupił komisję lekarską,żeby pozwolili mu się zaciągnąć.Доброволец. Говорят,он подкупил врачебную комиссию,чтобы они позволили ему пойти в армию (“затянуться”).
Wariat,czy jak?Псих,что ли?
No właśnie wariat. Dlatego nie przeszedł badań.Вот именно,псих. Поэтому не прошёл комиссию (“обследования”).
Zapłacić,żeby pójść do wojska… A myślałem,że nic mnie już nie zaskoczy.Заплатить,чтобы пойти в армию… А я думал,что меня уже ничто не удивит.


Ani słowa o kucharzu…Ни слова о поваре…


Posłuchajmy…Послушаем…


A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę?А у этого Хорста Борсоди есть какая-нибудь дочка?
Czemu pytasz?Почему ты спрашиваешь?
No pomyśl… Wżenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle!Ну подумай… Войти (“вжениться”)в такую семью. Жил бы,как пончик в масле!
Już ty się lepiej rodziną Borsodych nie interesuj.Уж лучше ты семьёй Борсоди не интересуйся.
A bo co?Чего это?
Bo same kłopoty z tego będą.Того,что одни проблемы от этого будут.


Hmm… Nic ciekawego.Хм… Ничего интересного.


Posłuchajmy…Послушаем…


Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie.Сегодня на ужин,похоже,рыбная будет.
O? Skąd wiesz?О? Откуда ты знаешь?
Bo jak rano szedłem przez Bramę Zachodnią,to widziałem Maartena na pomoście z wędką.Потому как,когда я утром шёл через Западные Ворота,видел Маартена на пирсе с удочкой.
Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację,samemu nam jadło sposobi.Такой повар – это сокровище. Вместо того,чтобы нарекать на снабжение,сам нам пищу готовит. 
Ano. Żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał…Ага. Если бы ещё всё так чесноком не приправлял…


Pomost niedaleko Bramy Zachodniej… To powinno wystarczyć.Пирс недалеко от Западных Ворот… Этого должно быть достаточно.


Oho… To musi być ten kucharz.Ого… Это должен быть этот повар.


Jak tam? Biorą?Как там? Берут?
A jakże,biorą,co mają nie brać?А как же,берут,почему бы должны не брать?
A ty?А ты?
Co?Что?
Mam tu taki specyfik… Zapłacę,żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy,jak dam ci znak. To nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej,że ryby były drugiej świeżości.Есть у меня тут такое снадобье… Я заплачу,чтобы ты добавил его парням из гарнизона в суп,когда я дам тебе знак. Это не опасно. Они подумают потом максимум,что рыбы были второй свежести.
To cię będzie kosztować,kolego. Słono.Это тебе будет стоить,приятель. Дорого (солёно).
Dobra… Masz. Czekaj na sygnał… I nikomu ani mru-mru,rozumiemy się?Ладно… Держи. Жди сигнала… И никому ни гу-гу,мы понимаем друг друга?


Hej! Jest tam kto… ?Эй! Есть там кто?..
Krew? Ha. To dobrze nie wróży.Кровь? Ха. Это не к добру (хорошо не ворожит).
Krew… Ktoś uderzył głową o belkę. Rozciął sobie czoło.Кровь… Кто-то ударился головой о балку. Разбил себе лоб.
Ślady bosych stóp… Świeże.Следы босых стоп… Свежие.


Ło,kolego. Wetknąłeś chuja,gdzie nie trzeba.О,приятель. Ты сунул хуй куда не следовало.


Wygląda na to,że Hugo wpadł w tarapaty… Muszę go znaleźć. I to szybko.Похоже на то,что Хуго попал в передрягу… Я должен его найти. И быстро.
Krew… Wciąż wilgotna. Więcej nic. Trop albo się urwał… Albo prowadzi pod wodę.Кровь… Всё ещё влажная. Больше ничего. След или оборвался… Или ведёт под воду.


Hugo śpi z rybami… Nie ma rady. Trzeba zwerbować Eveline.Хуго спит с рыбами… Ничего не поделать,придётся завербовать Эвелин.


No,to zwróćmy pieniądze za bilety.Ну,давай вернём деньги за билеты.
Co ty chcesz zwracać? Wszystko wydaliśmy! Co do grosza!Что ты хочешь возвращать? Мы всё потратили! До копейки!
To mogłabyś… No wiesz. Zdobyć więcej.Ты могла бы… Ну,ты знаешь. Добыть больше.
No pewnie! To jest twoje rozwiązanie. Za każdym razem!Ну конечно! Это твоё решение (проблемы). Каждый раз!
Jak tylko mamy kłopoty,zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze! Pamiętasz Maribor?Как только у нас проблемы,ты сваливаешь ответственность на меня. Как в Мариборе! Помнишь Марибор?
Kochanie,proszę,nie zmieniaj tematu…Дорогая,пожалуйста,не меняй тему…
A ja mógłbym?А я мог бы?
Zależy. Coś ty za jeden?Посмотрим (“зависит”). Кто ты такой?
Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Eveline Gallo? Zwana „Łasiczką”?Геральт из Ривии. Ведьмак. А ты – Эвелин Галло? Которую называют “Лаской”?
Przez przyjaciół.Друзья (называют).
Spokojnie,Meryn,nie nadymaj się tak. No dobra,a ty mów,czego chcesz?Спокойно,Мерин,не надувайся так. Ну ладно,а ты говори,чего ты хочешь?
Wolałbym porozmawiać w cztery oczy.Я предпочёл бы поговорить с глазу на глаз (“в четыре глаза”).
Eveline nie ma przede mną nic do ukrycia,a…Эвелин нечего передо мной скрывать,а…
A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie.А ты должен был помочь при расставлении лавок. Срочно.
Ale…Но…
No dobrze,to jeszcze raz… Czego chcesz?Ну ладно,тогда ещё раз… Чего ты хочешь?
Zaproponować ci współpracę.Предложить тебе сотрудничество.
Doprawdy? Jakiego rodzaju?Правда? Какого рода?
Hm… Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie… Ile tylko zdołasz unieść.Хм… Анонимное выступление. Без публики. В одном аукционном доме. А если речь идёт о вознаграждении… Сколько только сможешь унести.
Hm. Na szpica mi nie wyglądasz… Myślę,że się dogadamy. Ale widzisz… Mam problem.Хм. На шпика ты не похож… Я думаю,мы договоримся. Но,видишь ли… У меня есть проблема.
No,słucham. O co chodzi?Ну,я слушаю. В чём дело?
Widzisz… Mieliśmy dać tu występ,sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy,Vann „Sokole Oko”,stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła… Smutna historia. Ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają. Więc albo ktoś go zastąpi,albo trzeba będzie zwracać pieniądze… Tyle że już je wydaliśmy. Co do grosza.Видишь ли… Мы должны были дать представление,и уже продали билеты. Тем временем наш коллега из труппы,Ванн “Соколиный Глаз”,потерял зрение. Пил алкоголь из левого источника… Грустная история. Но дело не в этом. Зрители ждут. Так что или кто-то его заменит,или нужно будет возвращать деньги… Только мы их уже потратили. До копейки.
Oho. Już widzę,dokąd to zmierza.Ого. Я уже вижу,к чему это идёт.
No,to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie,to pomogę ci.Ну,тогда перейду сразу к делу. Прими участие в нашем выступлении,и я тебе помогу.
A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz?А что я должен был бы делать? Прыгать через пылающий обруч?
Nie. Strzelać do celu.Нет. Стрелять в цель.
No,z kuszy strzelam nieźle… Więc czemu nie. Wchodzę w to.Ну,из арбалета я стреляю неплохо… Так что почему нет. Я вхожу в это.
Świetnie! To jak? Zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią.Отлично! Ну как? Начинаем? Люди теряют терпение.
Jak to? Już? Tak bez prób?Как это? Уже? Вот так,без проб?
Co tu ćwiczyć,masz tylko strzelać do celu!Что тут пробовать (“упражняться”),тебе нужно только стрелять в цель!
Dobra,raz kozie śmierć. Możemy zaczynać.Ладно,раз козе смерть. Можем начинать.
O,to mi się podoba! Człowiek,który nie boi się ryzyka. Idziemy!О,это мне нравится! Человек,который не боится риска. Идём!


… a teraz,pani i panowie,gwóźdź programu! Przed wami – Geralt z Rivii! Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren,Dol Blathanna i Bindudze!… а теперь,дамы и господа,гвоздь программы! Перед вами – Геральт из Ривии! Победитель стрелецких турниров в Ангрен,Дол Блатанне и Биндуже!
Łał!!!Уа!!!
Co? Kiedy ja…Что? Когда я…
Tśśś,Geralt. Łap za kuszę i do dzieła.Тссс,Геральт. Хватай арбалет и за дело.


Na co czekasz? Strzelaj!Чего ждёшь? Стреляй!
Łolaboga!Боже мой!
Prosto w czoło mu strzel,wiewiórcowi! Hehehe!Прямо в лоб ему стреляй,белке! (“Белками”,или по-польски “wiewiórkami”,в мире “Ведьмака” называют эльфийских партизан,ведущих войну с людьми.) Хе-хе-хе!
Nie mogę na to patrzeć! Powiedz,jak skończy!Я не могу на это смотреть! Скажи,когда он закончит!
W jabłko celuj! Jabłko!В яблоко целься! Яблоко!


Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ! Dziękujemy i do zobaczenia!Великолепным номером Геральта из Ривии мы заканчиваем наше выступление! Спасибо и до свидания!
Szkoda,że ten pan nie strzelił w elfa. Ale by było śmiesznie!Жаль,что этот господин не выстрелил в эльфа. Вот было бы смешно!
Wiesz… Nie wierzyłem,że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota,Geralt.Знаешь… Я не верил,что выйду из этого целым (“в одном куске”). Хорошая работа,Геральт.
No,jeden występ mamy już za sobą… A co z następnym?Ну,одно выступление уже позади (“за нами”)… А что со следующим?
Kojarzysz,gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego… I poproś o wyciąg z krwawnika.Представляешь себе,где здесь в околице дом травника? Зайди к нему… И попроси вытяжку из тысячелистника.
Tajemnica… Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia,wiedźminie!Тайна… Я обожаю тайны. До свидания,ведьмак!


Ty jesteś Quinto?Ты – Квинто?
W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność?В самом деле. С кем имею удовольствие (беседовать)?
Hola,hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki,wiedźminie!Эй-эй (“hola,hola” – окрик для того,чтобы кого-то остановить,что-то вроде “стоп-стоп” или “погоди-ка”)! Не будет никаких удовольствий! Прочь от клетки,ведьмак!
No dobra… To czym wam podpadł?Ну ладно… Чем он вам досадил?
Nam? Niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę,bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę.Нам? Ничем. Но парочку банкиров должен был зацепить (“залезть за кожу”),потому как они назначили неплохую сумму за его голову.
A że pan Hans z Cidaris jest człowiekiem interesu,postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę.А поскольку господин Ганс из Цидарис – деловой человек (человек дела),он решил меня поймать и явиться за наградой.
Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł!Разрешил тебе кто отзываться? Заткнись!
Quinto jest mi potrzebny. Żywy.Квинто мне нужен. Живым.
A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale… Wszystko mi jedno,kto za niego zapłaci. Bankierzy – czy ty.А мне нужны деньги. Много. Но… Мне всё равно,кто за него заплатит. Банкиры – или ты.
Tak jak mówiłem – człowiek interesu.Так,как я говорил – деловой человек.
A ja mówiłem morda w kubeł! Nie przerywaj!А я говорил – заткнись! Не перебивай!
Co to ja… A. Chcesz,żebym go puścił? To zapłać. Tyle,ile obiecali w liście gończym.Что это я… А. Хочешь,чтобы я его отпустил? Так заплати. Столько,сколько обещали в гончем листе.
Wykup… Jakie to przyziemne. Może zagramy o wolność Quinto w karty?Выкуп… Как это приземлённо. Может,сыграем на свободу Квинто в карты?
Hmm. Czemu nie. Ale jeśli przegrasz – cena za jego głowę wzrasta dwukrotnie. Wchodzisz w to?Хмм. Почему нет. Но если проиграешь – цена за его голову возрастает двукратно. Входишь в это?
A co mi tam. Wchodzę.А что мне там. Вхожу.
Będę trzymał kciuki.Буду держать кулаки (“большие пальцы”).


… i ja też pas. Podliczmy punkty… Wygrałem.… и я тоже пас. Подсчитаем очки… Я выиграл.
Przeszarżowałeś,Hans. Gdzie z takimi kartami robić manewr tretogorski!Ты переборщил,Ханс. Где с такими картами делать третогорский маневр!
Ugh! Dobra,zabieraj go stąd,bo szlag mnie… Co? Ale… Jak?Ух! Ладно,забирай его отсюда,потому что удар меня… Что? Но… Как?
Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję,żeby się wymknąć,ale wpierw pojawił się wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje… No,a teraz powiedz. Do czego jestem ci potrzebny?Рыбьей костью. Вчера. Я ждал хорошего случая,чтобы смыться,но сначала появился ведьмак. Пусть это будут мои рекомендации… Ну а теперь скажи. Для чего я тебе нужен?
Powiem ci później. Jeszcze… Jeszcze muszę się rozmówić z kimś innym.Я скажу тебе позже. Ещё… Я ещё должен поговорить с кем-то другим.
Rozumiem. Jakby co – znajdziesz mnie nocą przy bramie uniwersytetu. Bywaj!Понимаю. Если что – найдёшь меня ночью при воротах университета. Бывай!


Mistrzu Casimirze! Odłóżcie tę pochodnię,na bogów!Мастер Казимир! Отложите этот факел,ради богов!
Aaaaaa,takiego,kurwa! Takiego! Nie będziecie mi mówić,co mam robić! Ni chuja!Аааааа,такого,блядь! Такого! Не будете мне говорить,что мне делать! Нихуя!
Co… Co tu się dzieje?Что… Что тут происходит?
No jak to? Nie widzicie? Mistrz Casimir wlazł na dach i mówi,że się wysadzi w powietrze!Ну как? Не видите? Мастер Казимир залез на крышу и говорит,что высадит себя в воздух!
Perły jej kupowałem! Atłasy! Jedwabie! I co z tego mam,kurwa?! Rogi do łba przyprawione!Жемчуг ей покупал! Атласы! Шелка! И что я за это получил (“с этого имею”),блядь?! Рога к башке приделанные!
Oho. Problemy rodzinne.Ого. Семейные проблемы.
Ano! A taka ładna była ta jego Eufemia,no,taka ładna,niby obrazek! I piątkę dzieci mieli.Ага! А такая красивая была эта его Эуфемия,ну такая красивая,как картинка! И пятеро детей у них было.
Niskawe były,prawda,ale jakie wychowane! Zawsze się ukłoniły,o zdrowie spytały. Nie to,co sołtysowe chłopaki.Низковаты были,правда,но такие воспитанные! Всегда поклонятся,о здоровье спросят. Не то,что солтысовы парни.
Aż któregoś razu Eufemia się spakowała,maluchy na wóz wzięła… Panie! I tyle ją widzieli!Но как-то раз Эуфемия собрала вещи,малышей на воз взяла… Господин! Только её и видели!
No i od tego czasu mistrzowi Casimirowi całkiem się we łbie poplątało.Ну и с того времени мастеру Казимиру совсем в башке всё перепуталось.
Popamiętacie mnie! Z hukiem pójdę! Jak pierdolnie,to w Novigradzie będzie ogień widać!!!Попомните меня! С шумом уйду! Как ёбнет,то в Новиграде огонь будет видно!!!
Hm. Porozmawiam z nim.Хм. Я поговорю с ним.
A jak się zeźli?А если он разозлится?
Chciała łóżko z baldachimem?! Dostała! Chciała srebrną zastawę?! Dostała! To czego jej brakowało?! No,czego,kurwa?!!Хотела кровать с балдахином?! Получила! Хотела серебрянную посуду?! Получила! Так чего ей не хватало?! Ну чего,блядь?!!
Bardziej już chyba nie może.Сильнее уже вроде не может.
Najsłodsza Melitele,święta matko,miej nas w opiece…Милейшая Мелителе,святая мать,помоги нам (держи нас в опеке)
Coś ty za jeden?! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć,co?! Spóźniłeś się! Wyjechała!А ты кто такой?! Тоже наверное пришёл мою Эуфемию трахать,а?! Опоздал! Она уехала!
Nie. Ja…Нет. Я…
Poczmistrz też mówił,że nie! Wypierał się,na wszystkich bogów zaklinał! A ja,głupi,uwierzyłem! Trzy lata się pod moim nosem chędożyli! A potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek… Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety!Почмейстер тоже говорил,что нет! Отрекался,клялся всеми богами! А я,глупый,поверил! Три года под моим носом трахались! А потом свалили! Правду говорил мой дедушка… Весь мир охоч до краснолюдских женщин! 
Wiesz co? Jesteś żałosny.Знаешь,что? Ты жалок.
Co?! Coś ty,kurwa,powiedział??!!Что?! Что ты,блядь,сказал?!
Słyszałeś. Chcesz się zabić,to idź skocz z mostu,a nie ludzi straszysz.Ты слышал. Хочешь убить себя,так пойди прыгни с моста,а не пугай людей.
O,patrzcie! Mądraliński się znalazł! Będzie mi mówił,jak mam się zabić!О,смотрите! Умник нашёлся! Будет мне говорить,как мне убить себя!
Mogę ci nawet pomóc… Bo sam nigdy tego nie zrobisz. Nie dość,żeś rogacz,to jeszcze tchórz.Я могу тебе даже помочь… Потому что сам ты никогда этого не сделаешь. Мало того,что рогач,так ещё и трус.
Ja?! Tchórz?! No,nie wytrzymam! Czekaj no,sukinsynu! Nie ruszaj się! Idę ci wpierdolić!Я?! Трус?! Ну,не выдержу! Подожди-ка,сукин сын! Не двигайся! Я иду тебе въебать!


Rozpierdolę cię!Разъебашу тебя!


Uch… Aj… Ale mi kości porachowałeś…Ух… Ай… Ну ты мне кости посчитал…
Wybacz. Chciałem kulturalnie porozmawiać,ale nie dałeś mi wyboru.Извини. Я хотел поговорить культурно,но ты не оставил (“не дал”)мне выбора.
Nie… Nie przepraszaj. Tego mi było trzeba. Żeby ktoś wybił mnie ze łba głupoty. Ech… To,ekhem… Czego chcesz?Нет… Не извиняйся. Мне это было нужно. Чтобы кто-то выбил мне из башки глупости. Эх… Ну,кхм… Чего ты хочешь?
Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak,żeby nie dało się ich znów zamknąć.Чтобы ты открыл одну дверь. Так,чтобы её больше не удалось закрыть.
Rozumiem… A co jest po drugiej stronie?Понимаю… А что находится с другой стороны?
Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto.Награда. Для дележа. Для каждого аж слишком.
Przyszedłbyś tydzień temu,to posłałbym cię w diabły. Ale teraz… Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić?Пришёл бы ты неделю назад,я послал бы тебя к чёрту. Но теперь… Теперь мне нечего терять. Что я должен сделать?
Idź do chaty zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne?Иди к дому травника под Оксенфуртом. Попроси у него вытяжку из тысячелистника. Тогда всё узнаешь. Ясно?
Jak słońce. Do zobaczenia.Как солнце. До свидания.


Ciąg dalszy nastąpi…Продолжение следует…

Ссылка на документ с субтитрами и переводом: Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 8

Следующие части скоро будут. 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com, и автор перевода и идеи игрофильма Андрей С.


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 8 18+

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий