Катерина Лук'янова

Последнее обновление 26 февраля 2022

Давно уже не было видеоуроков, правда? И я сама уже очень соскучилась за Ушастиком и компанией. В сегодняшней серии будут старые знакомые — Зайчонок и Поросенок, который участвовал только в одном уроке, если мне не изменяет память, который я делала, про Podwieczorek. В прошлом уроке не было разбора, так как мне что-то ничего интересного на ум не пришло, а в этом — будет, и весьма объемный.

Формат видеоурока: сначала смотрите сам мультик с польскими субтитрами, перевариваете увиденное и услышанное. После — в таблице пофразовый перевод (если что-то из мультика было неясно). И уже после всего этого переходите к разбору интересных моментов, это вообще всегда самое «вкусное» =)

Смотрите также: Все видеоуроки по мультикам

Видеоурок польского языка №24: Miś Uszatek — Tajemnica

Пофразовый перевод видеоурока 24: Miś Uszatek — Tajemnica

Na dobranoc — dobry wieczór miś pluszowy śpiewa Wam. Mówią o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam.Спокойной ночи — добрый вечер, плюшевый мишка поет Вам. Меня называют — Мишка Ушастик, потому что у меня есть загнутое ушко.
Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś!Я маленький мишка, толстый мишка, знаю детей не понаслышке, Я маленький мишка, смешной мишка знаю детей не понаслышке!
Czasami myśli się nie wiadomo co, a sprawa jest zupełnie prosta.Иногда думается=думаешь неизвестно что, а дело совершенно простое.
Przekonaliśmy się o tym dzisiaj. A najbardziej przekonał się o tym Zajączek.Мы убедились в этом сегодня. И больше всех в этом убедился Зайчик.
 — Hura! — wrzeszczał Zajączek. — Ale wspaniała pogoda! — Ура! — закричал Зайчик. – Какая чудесная погода!
— Wszystko można dziś robić, wszystko!— Сегодня все можно делать, все!
— Ale kąpać się nie można — zauważyły króliczki. — Za zimno.— Но купаться нельзя, — заметили кролики. — Слишком холодно.
— I na sankach jeździć, i bałwana lepić, i ślizgać się!— И на санках кататься, и снеговика лепить, и скользить=кататься на коньках!
— I kąpać się można, nawet trzeba, ale w wannie i po zabawie. Prawda, Prosiaczku?— И купаться можно, даже нужно, но в ванне и после игры. Правда, Поросенок?
— Ma się rozumieć — bąknął bez przekonania Prosiaczek.— Разумеется, — неопределенно буркнул Поросенок.
— A coś ty taki jakiś… chory, a może głodny?— А ты что такой… больной или, может быть, голодный?
— Faktycznie to ani jedno, ani drugie — bąknął Prosiaczek.— На самом деле это ни то, ни другое, — буркнул Поросенок.
— Więc od czego zaczniemy? Może od małej rozgrzewki? Ja będę z Uszatkiem, a ty z króliczkami, Prosiaczku.— Так с чего мы начнем? Может, от небольшой разминки? Я буду с Ушастиком, а ты с зайчиками, Поросенок.
— A masz! A masz! A masz!— А вот тебе! Вот тебе! И еще!
— Dziękuję, ale…— Спасибо, но…
— Nie dziękuj, masz drugą, i trzecią— Не благодари, вот тебе вторая, и третья.
— Ja dzisiaj, ma się rozumieć, nie mogę. Cześć! — wrzasnął rozgniewany Prosiaczek i poszedł.— Я сегодня, разумеется, не могу. Пока! — крикнул рассерженный Поросенок и ушел.
— Zaraz, zaraz, to nie tak! Co on sobie myśli?— Подождите, подождите, это не так/должно быть/! Что он себе думает?
— Zostaw go, Zajączku, nie ma ochoty do zabawy i już.— Оставь его, Зайчик, у него нет желания играть, вот и все.
— Co? Ochoty do zabawy nie ma? A na placek cioci Chrum-Chrum to na pewno ma! Łakomczuch jeden!— Что? Желания играть нет? А на пирог у тети Хрум-Хрум оно точно есть! Тот еще лакомка!
— Jesteś niesprawiedliwy, Zajączku.— Ты несправедлив, Зайчик.
— Tak, ja! Ja zawsze jestem najgorszy, a wszyscy inni to cacy! No to się zaraz przekonacie, czy nie mam racji. Chodźcie.— Да, я! Я всегда самый плохой, а все остальные — классные! Ну, значит, вы убедитесь, прав ли я. Пошли.
— Ja nigdzie nie idę. Nie będę śledzić Prosiaczka.— Я никуда не пойду. Я не буду следить за Поросенком.
— A wy gdzie? Nie żal wam zabawy?— А вы куда? Вам не жалко веселья?
— Nic a nic, a zresztą to też może być zabawa.— Нисколько, а впрочем, это тоже может быть весело.
— A nie mówiłem? Ciasto pakuje — triumfował Zajączek.— Разве я не говорил? Пирог упаковывает, — торжествовал Зайчик.
— A co to? Wychodzi z domu… Chce kawałek odejść! Pewno wrąbie to ciasto sam, w lesie, pewnie w domu, przy cioci wstydził się. No, naprzód.— А что это? Он выходит из дома… Он хочет уйти! Он наверняка слопает этот пирог в лесу, наверное, дома, при тете стеснялся. Ну, вперед.
— Gdzie wy znów biegniecie?— Куда вы опять бежите?
— Po ciebie Misiu, do ciebie! Hi, hi, hi! Mówię ci, Misiu. Prosiak nie zjadł placka, nie zjadł w domu, nie zjadł w lesie.— За тобой, Мишка, к тебе! Хи-хи-хи! Говорю тебе, Мишка. Поросенок не съел пирога, не съел дома, не съел в лесу.
— Hi, hi! Poszedł do pani Kozy. Okropna tajemnica! Chodź, sam zobaczysz.— Хи-хи! Он пошел к пани Козе. Ужасная тайна! Пойдем, сам увидишь.
— I znowu nie je.— И опять не ест.
— Częstuj się, proszę.— Угощайся, пожалуйста.
— Dziękuję bardzo.— Спасибо большое/,но нет/.
— To on naprawdę chory, trzeba uprzedzić ciocię.— Он действительно болен, надо предупредить тетю.
— Proszę pani, Prosiaczek zachorował!— Поросенок заболел!
— Co ty też mówisz? Jeszcze przed chwilą był zupełnie zdrowy.— О чем ты говоришь? Еще минуту назад он был совершенно здоров.
— Zachorował, zachorował! Siedzi u pani Kozy i nic nie je, ani placka, ani nic.— Заболел, заболел! Он сидит у пани Козы и ничего не ест, ни пирога, ни чего-либо еще.
— Wszystko tak, jak miało być — zaśmiała się ciocia.— Все как должно было быть, — засмеялась тетя.
— Pani Koza jest stara, trochę chora, trzeba jej pomóc, napalić w piecu, posprzątać, więc Prosiaczek…— Пани Коза старая, немного больная, надо ей помочь, печку растопить, прибраться, поэтому Поросенок…
— Ciociu, ciociu! To miała być tajemnica.— Тетя, тетя! Это должно было быть секретом.
— Ależ Prosiaczku, wszystko w porządku, nie ma się czego wstydzić.— Ну, Поросенок, все в порядке, нечего стыдиться.
— Tak, w porządku — zaperzył się Zajączek. — Wcale nie jest w porządku! Normalny sobek z Prosiaka, sam chciał mieć tajemnicę, a koledzy już się nie liczą?— Да уж, в порядке, — хмыкнул Зайчик. — Совсем не в порядке! Обычный эгоист с Поросенка, сам хотел иметь тайну, а друзья уже не в счет?
— Ja faktycznie nic a nic, ma się rozumieć, — plątał się Prosiaczek.— Я, собственно, нисколько, разумеется, — путался Поросенок.
— A śnieg sprzed domu pani Kozy odgarnąłeś? – atakował Zajączek.— А снег у дома пани Козы ты сгреб? — рявкнул зайчик.
— No, jeszcze nie.— Ну, еще нет.
— A! A drzewa i węgla przyniosłeś?— А! А дрова и уголь ты принес?
— Też jeszcze…— Тоже еще…
— Bez nas nic byś nie zrobił, idziemy, chłopaki.— Без нас ты бы ничего не сделал, пошли, ребята.
— Ty, Prosiaczku, też oczywiście możesz.— Ты, Поросенок, тоже, конечно, можешь.
— Jak skończycie, to wpadnijcie na placek.— Когда закончите, приходите на пирог.
— Przecież placek jest u pani Kozy.— Но пирог у пани Козы.
— Hejże, Zajączku, podglądałeś. A fe! A nieładnie. No już, nie martw się, upiekłam dwa.— Эй, Зайчик, ты подглядывал. Фу! Как некрасиво. Не волнуйся, я испекла два.
— Hura!— Ура!
— Każdy lubi mieć jakąś tajemnicę, wspólna tajemnica to już nie jest co prawda to samo, ale chyba dobrze się stało, że odkryliśmy sekret Prosiaczka.— Всем нравится иметь какую-то тайну, общая тайна — это уже не одно и то же, но, думаю, хорошо, что мы раскрыли секрет Поросенка.
— Zawsze, co pięciu, to nie jeden.— Ведь всегда впятером – не в одиночку.
— Dobranoc.— Спокойной ночи.
Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.Пора идти уже спать, потому что месяц светит, Дети любят мишек, мишки любят детей.

Разбор интересных моментов

Видеоурок польского языка №24: Miś Uszatek - Tajemnica

Ma się rozumieć — разумеется. Хотя дословно — должно подразумеваться, пониматься. Вроде как: это, вы должны понимать, очень серьезное дело — to jest, ma się rozumieć, bardzo poważna sprawa. Но тут, в мультике, это, скорее, просто присказка Поросенка.

Ja zawsze jestem najgorszy, a wszyscy inni to cacy! -Я всегда самый плохой, а все остальные — классные! Я бы даже сказала — красавчики =) Посмотрите в Glosbe контекст для этого слова.

Nic a nic — нисколько, ничегошеньки. То есть, такое себе nic = ничего, но удвоенное.

Pewno wrąbie to ciasto sam, w lesie — Он наверняка слопает этот пирог в лесу. Но тут я снова сгладила, так как лично мне хочется перевести глагол wrąbać в этом контексте как- «встащить», сожрать =)

Normalny sobek z Prosiaka — Обычный = нормальный эгоист с Поросенка = а не Поросенок. Интересное слово — sobek — разговорная версия от «эгоист», «самовлюбленный человек».

Co pięciu, to nie jeden — впятером – не в одиночку. Но больше подходит пословица — одна голова хорошо, а две лучше. А может, и нет… Есть у вас идеи, чтобы не об умственной работе, а больше физической? =)


До встречи в новых мультиках! Или по понедельникам, средам и пятницам — на чтениях сказок на ночь на польском языке, которую я читаю в 20:00 по Варшаве в Инстаграм @propolskiblog


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Видеоурок польского языка №24: Miś Uszatek — Tajemnica

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий