Катерина Лук'янова

Последнее обновление 28 февраля 2022

А письма к Гарри всё прибывают и прибывают…

Читайте также: Все главы Гарри Поттера на польском языке переведённые на русский методом Ильи Франка

Гарри Поттер и философский камень на польском, глава 3 часть 2

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 2

Tego popołudnia, po powrocie do domu (в послеобеденное время, после возвращения домой), wuj Vernon zrobił coś, czego nigdy dotąd nie robił (дядя Вернон сделал что-то, чего никогда до этого не делал): odwiedził Harry’ego w jego komórce pod schodami (он проведал Гарри в его коморке под лестницей).

— Gdzie jest mój list (где мое письмо)? — zapytał Harry, gdy tylko wuj Vernon przecisnął się przez drzwi (спросил Гарри, как только дядя Вернон просунулся в двери). — Kto do mnie napisał (кто мне написал)?

— Nikt (никто). List zaadresowano do ciebie przez pomyłkę (письмо адресовано тебе по ошибке) — oświadczył krótko wuj Vernon (объявил коротко дядя Вернон). — Spaliłem go (я сжёг его).

— To nie była pomyłka — powiedział ze złością Harry (это не было ошибкой — сказал со злостью Гарри). — Była na nim moja komórka (была на нем моя коморка).

— MILCZ! — ryknął wuj Vernon (молчи! — гаркнул дядя Вернон), a kilka pająków spadło z sufitu (и несколько пауков упало с потолка). Wziął parę głębokich oddechów (пару раз глубоко вздохнул; wziąć oddech — дословно: «взять дыхание», вдохнуть/вздохнуть), a potem zmusił się do uśmiechu (а потом заставил себя улыбнуться=выдавил из себя улыбку), który wyglądał tak, jakby go rozbolał brzuch (которая выглядела так, как будто у него разболелся живот).

— Eee… tak, Harry (ээ, да, Гарри)… co do tej komórki (что касается этой коморки)... Twoja ciotka i ja pomyśleliśmy sobie (твоя тетя и я подумали себе)… że jesteś już taki duży (что ты уже такой большой=так вырос)... No więc uważamy, że może by ci było wygodniej w drugiej sypialni Dudleya (ну, значит, мы считаем, что может тебе было бы удобнее во второй спальне Дадли).

— Dlaczego? — wyjąkał Harry (почему? — запнулся Гарри).

— Nie zadawaj pytań! — warknął wuj (не задавай вопросов! — зарычал дядя). — Zabierz swoje rzeczy i idź na górę (забери/возьми свои вещи и иди наверх).

1_17

Dursleyowie mieli cztery sypialnie (у Дарсли было четыре спальни): jedną dla wuja Vernona i ciotki Petunii (одна для дяди Вернона и тетки Петунии), jedną dla gości (одна для гостей) (zwykle nocowała tam Marge, siostra wuja Vernona (обычно ночевала там Мардж, сестра дяди Вернона)), jedną, w której spał Dudley (одна, в которой спал Дадля), i jedną, w której trzymał swoje stare zabawki i rzeczy (и одна, в которой он держал все свои старые игрушки и вещи), które nie mieściły się w jego pierwszej sypialni (которые не помещались в его первой спальне). Harry’emu wystarczyło przejść z komórki na pierwsze piętro tylko raz (Гарри хватило перейти из коморки на второй этаж только раз; помните, что в Польше второй этаж называется первым, и так далее), aby przenieść wszystko, co posiadał (чтобы перенести все, что у него было). Usiadł na łóżku i rozejrzał się po pokoju (он уселся на кровати и осмотрелся по комнате=вокруг). Prawie wszystko było połamane lub zepsute (почти все было поломано или испорчено). Stara kamera wideo leżała na małym czołgu na baterie (старая камера лежала на маленьком=небольшом танке на батарейке), którym Dudley wjechał kiedyś w psa sąsiadów (которым Дадли въехал когда-то в собаку соседов=соседскую собаку); w kącie stał pierwszy telewizor Dudleya (в углу стоял первый телевизор Дадли), który rozwalił kopniakiem, kiedy przestano nadawać jego ulubiony program (который он разбил пинком/ударом ноги, когда перестали показывать его любимую программу); była też wielka klatka dla ptaków, w której kiedyś mieszkała papuga (была тоже большая клетка для птиц, в которой когда-то жил попугай), ale pewnego dnia Dudley wymienił ją w szkole na prawdziwą wiatrówkę (но одного дня Дадли выменял его на настоящее воздушное=духовое ружье). Klatka stała na półce, której jeden koniec zwisał smętnie (клетка стояла на полке, один конец которой грустно свисал), bo Dudley kiedyś na niej usiadł (потому что Дадли когда-то на нее уселся). Inne półki zawalone były książkami (другие полки были завалены книгами). Były to jedyne przedmioty w tym pokoju, które wyglądały (были это единственные предметы в комнате, которые выглядели так), jakby ich nikt nigdy nie dotykał (как-будто к ним никто никогда не прикасался).

2_17

Z dołu dobiegły jęki Dudleya, skarżącego się matce (снизу добежали=долетели всхлипы Дадли, жалующего своей матери):

— Nie chcę go tam (я не хочу его там=чтобы он там находился)... Ten pokój jest mi potrzebny (эта комната мне нужна)… Wywal go stamtąd (выкинь=выгони его оттуда)…

Harry westchnął i wyciągnął się na łóżku (Гарри вздохнул и вытянулся на кровати). Jeszcze wczoraj oddałby wszystko, żeby tu zamieszkać (еще вчера он был отдал все, чтобы тут поселиться). Dzisiaj wolałby siedzieć w swojej komórce z tym listem, niż tutaj bez niego (сегодня он желал бы сидеть в своей коморке с тем письмом, чем тут без него).

3_17

Następnego dnia przy śniadaniu było dość spokojnie (на следующий день за завтраком было довольно спокойно). Dudley pogrążony był w głębokim szoku (Дадли был погружен в глубокий шок). Nie pomogło wycie, grzmocenie ojca smeltingiem (не помог вой, удары по отцу смелтингом), symulowanie wymiotów, kopanie matki (симулирование рвоты, пинк маме), rzucenie żółwiem w ściankę terrarium (бросок черепахой в стену террариума), tak że wpadł przez zbitą szybę do środka (так же она упала сквозь пробитое стекло внутрь). Drugiej sypialni nie odzyskał (второй спальни о не получил). Harry wspominał wczorajszy poranek i przeklinał sam siebie (Гарри вспоминал вчерашнее утро и проклинал себя), że nie otworzył listu w przedpokoju (что не открыл письмо в прихожей). Wuj Vernon i ciotka Petunia spoglądali na siebie ponurym wzrokiem (дядя Вернон и тетка Петуния смотрели друг на друга унылым взглядом).

Kiedy przyszła poczta (когда пришла почта), wuj Vernon, który sprawiał wrażenie, jakby chciał być miły dla Harry’ego (дядя Вернон, который делал вид, что хочет быть милым для Гарри), kazał Dudleyowi ją przynieść (приказал Дадли ее принести). Najpierw usłyszeli łomot, kiedy walił smeltingiem we wszystko, co było w przedpokoju (сначала услышали грохот, когда он бил смелтингом по всему, что было в прихожей), a potem jego okrzyk (а потом его крик):

— Jest następny! „Pan H. Potter, Najmniejsza Sypialnia, Privet Drive 4…” (Есть следующий! Господин Г. Поттер, самая маленькая спальня, Привет Драйв 4)

4_17

Wuj Vernon wydał z siebie zduszony okrzyk (дядя Вернон выдал из себя придушенный крик), zerwał się z krzesła i pobiegł do przedpokoju (сорвался со стула и побежал в прихожую), a za nim pobiegł Harry (а за ним побежал Гарри). Żeby wydrzeć Dudleyowi list (чтобы выдрать у Дадли письмо), wuj Vernon musiał powalić go na podłogę (дядя Вернон должен был свалить его на пол), co okazało się trudne, bo Harry złapał wuja Vernona od tyłu za szyję (что оказалось трудным, поскольку Гарри схватил дядю Вернона сзади за шею). Po minucie zażartej walki, w której jedna i druga strona oberwała smeltingiem (после жаркой битвы, в которой и одна, и другая сторона получила=отхватила смелтингом), wuj Vernon wyprostował się, dysząc ciężko, z listem Harry’ego w ręku (дядя Вернон выпрямился, тяжело дыша, с письмом для Гарри в руке).

— Idź do swojej komórki.,. znaczy się, do swojej sypialni — wycharczał w stronę Harry’ego (иди в свою коморку… то есть, в свою спальню — прохрипел он в сторону Гарри). — A ty Dudley… odejdź… po prostu zejdź mi z oczu (а ты, Дадли… отойди.. просто уйди с моих глаз).

5_17

Harry krążył po swoim nowym pokoju, nie mogąc się uspokoić (Гарри кружил по своей новой комнате, не имея сил успокоиться). Ktoś wiedział, że przeniesiono go z komórki (кто-то знал, что его перенесли=перевели из коморки) i że prawdopodobnie nie otrzymał pierwszego listu (и что вероятно он не получил первого письма). Może spróbują jeszcze raz (может, попробуют еще раз)? Na pewno (наверняка). Ale tym razem się nie zawiodą (но в этот раз не подведут=он не подведет). Harry miał już pewien plan (у Гарри уже был определенный план).

6_17

Następnego ranka zreperowany budzik zadzwonił o szóstej (на следующее утро отремонтированный будильник позвонил в шесть). Harry szybko wyłączył alarm i ubrał się po cichu (Гарри быстро выключил сигнал и оделся по-тихому). Wiedział, że nie może obudzić Dursleyów (он знал, что не может разбудить Дарсли). Zszedł ostrożnie na dół, nie zapalając żadnego światła (он сошел осторожно вниз, не зажигая ни одного света=лампы).

Miał zamiar czekać na listonosza na rogu Privet Drive (он должен был ждать почтальона на углу Привет Драйв) i wziąć od niego listy przeznaczone dla numeru czwartego (и взять у него письма, предназначенные для четвертого номера). Serce biło mu jak młot (сердце у него билось как молот), kiedy skradał się ciemnym przedpokojem do frontowych drzwi… — AAAAU (когда он крался по темной прихожей к парадной двери — АААААУ)!

Harry podskoczył w powietrze (Гарри подскочил в воздух); wszedł jedną nogą na coś wielkiego i rozlazłego, co spoczywało na macie przed drzwiami — coś żywego (он вошел=наступил одной ногой на что-то большое и распластанное, что отдыхало на коврике перед дверью — на что-то живое)!

7_17

Na górze pstryknęły światła i Harry, ku swemu przerażeniu, zobaczył (наверху клацнул=зажегся свет, и Гарри, к своему ужасу, увидел), że to coś wielkiego i rozlazłego było twarzą jego wuja (что это что-то большое и распластанное — это лицо его дяди). Wuj Vernon leżał pod drzwiami w śpiworze, najwyraźniej chcąc się upewnić (дядя Вернон лежал под дверью в спальнике, очевидно, желая утвердиться), że Harry nie zrobi tego, co właśnie próbował zrobić (что Гарри не сделает того, что он как раз пробовал сделать). Wrzeszczał na Harry’ego przez pół godziny (он орал на него в течении получаса), a potem kazał mu iść do kuchni i przynieść filiżankę herbaty (а потом приказал ему идти на кухню и принести чашку чая). Zrozpaczony Harry powlókł się do kuchni, a kiedy wrócił (расстроенный Гарри поплелся на кухню, а когда вернулся), listy akurat wpadły przez szparę prosto w ręce wuja Vernona (письма аккуратно упали через щель прямо в руки дяди Вернона). Harry zdążył zauważyć trzy listy zaadresowane tym samym zielonym atramentem (Гарри успел заметить три письма, адресованные=с адресом написанным теми самыми зелеными чернилами).

— Chcę… — zaczął, ale wuj Vernon darł już listy na kawałki (я хочу… — начал, но дядя Вернон уже рвал письма на куски).

Tego dnia wuj Vernon nie poszedł do pracy (в этот день дядя Вернон не пошел на работу). Został w domu i zabił gwoździami szparę na listy (он остался дома и забил гвоздями щель=отверстие для писем).

8_17

— Mam na nich sposób — wyjaśnił ciotce Petunii przez zęby (у меня есть для них средство/метод — объяснил он тетке Петунии сквозь зубы), którymi ściskał kilka gwoździ (которыми стискивал несколько гвоздей). — Jeśli nie będą mogli dostarczyć listów, po prostu dadzą nam spokój (если не смогут доставлять письма, то просто оставят нас в покое).

— Nie jestem pewna, czy to poskutkuje, Vernonie (я не уверена, подействует ли это, Вернон).

— Och, Petunio, oni rozumują bardzo dziwnie, oni nie są tacy jak ty albo ja (ох, Петуния, они думают/мыслят очень странно, они не такие как ты или я) — powiedział wuj Vernon, próbując wbić gwóźdź w kawałek owocowego ciasta, który mu właśnie przyniosła ciotka Petunia (сказал дядя Вернон, пробуя вбить гвоздь в кусок фруктового пирога, который ему как раз принесла тетя Петуния).

9_17

W piątek przyszło aż dwanaście listów zaadresowanych do Harry’ego (в пятницу пришло аж двенадцать писем, адресованных Гарри). Szpara w drzwiach była zabita (щель на двери была забита), więc wciśnięto je przez szczelinę pod drzwiami, wetknięto w szpary po bokach (поэтому втиснуто их было в щель под дверью, воткнуто в щели/отверстия по бокам), a kilka wepchnięto przez małe okienko łazienki na parterze (а несколько было впихнуто через маленькое окошко ванной на первом этаже).

Wuj Vernon znowu nie poszedł do pracy (дядя Вернон снова не пошел на работу). Po spaleniu wszystkich listów wziął młotek i gwoździe (после сжигания всех писем он взял молоток и гвозди), po czym pozabijał szpary i szczeliny w drzwiach frontowych i kuchennych, tak że nikt nie mógł wyjść (после чего он позабивал все отверстия и щели в парадной двери и кухонной, так что никто не мог выйти). Nucił pod nosem „Na palcach przez tulipany» i podskakiwał przy najcichszym odgłosie (гудел под носом «На пальцах через тюльпаны» и подскакивал при самом тихом звуке).

10_17

W sobotę wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli (в субботу все начало уходить из-под контроля). Do domu przeniknęły dwadzieścia cztery listy (в дом проникло двадцать четыре письма), zwinięte w kulki i ukryte w dwóch tuzinach jajek (свернутых в шарики и спрятанных в двух дюжинах яиц), które zdumiony mleczarz podał ciotce Petunii przez okno w salonie (которые удивленный молочник подал тетке Петунии через окно в гостиной). Podczas gdy wuj Vernon dzwonił, wściekły, na pocztę i do mleczarni (во время, когда дядя Вернон звонил, взбешенный, на почту и к молочнику), próbując znaleźć kogoś, komu by mógł złożyć zażalenie (пробуя найти кого-то, кому бы он мог составить жалобу), ciotka Petunia miażdżyła listy na papkę w mikserze (тетка Петуния перемалывала письма на кашу в миксере/блендере).

— Bardzo jestem ciekaw, komu może aż tak bardzo zależeć, żeby się z tobą porozumieć (мне очень интересно, кому может аж так быть нужно=необходимо, чтобы с тобой пообщаться/связаться)? — zapytał Dudley Harry’ego (спросил Дадли Гарри).

11_17

Если желаете читать с самого начала — вот первая часть.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 2

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

3 мыслей о “Гарри Поттер на польском (метод Франка) Гл. 3, ч. 2

Добавить комментарий