Катерина Лук'янова

Последнее обновление 18 марта 2024

Четвертая серия игрофильма «Ведьмак 3: Каменные сердца» — «Wesele. Połykacz ognia» («Свадьба. Глотатель огня»).

О самой задумке и авторе игрофильма читайте здесь: Фильм из игры «Ведьмак 3: Каменные сердца»: смотри и учи польский

Все серии имеют встроенные субтитры на польском языке. Рекомендуется смотреть не на телефоне, если хотите еще и читать, так как субтитры мелкие.

После ролика есть перевод диалогов в таблице. Где перевод не дословный, приведены соответствующие пояснения. Все эти материалы можно будет распечатать себе и пользоваться ими при просмотре. Ссылка в самом конце статьи.

18+ стоит из-за нескольких проклятий.

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 4: «Wesele. Połykacz ognia»

Пофразовый перевод игрофильма:

Wiedźmin 3. Serca z kamieniaВедьмак 3. Каменные сердца
Odcinek 4. Wesele. Połykacz ogniaЭпизод 4. Свадьба. Глотатель огня


Jeszcze jej nie ma… Musimy zaczekać.Её ещё нет… Придётся подождать. 
Ach… Jak romantycznie…Ах… Как романтично…
Spierdalaj.Отъебись.


No,zobacz. Dla takiej dziewczyny niejeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd.Ну,посмотри. Для такой девушки не один начал бы войну. Или хотя бы сделал набег.
To prawda,pięknie wygląda. Chodźmy.Это правда,красиво выглядит. Идём.
Hola,hola,zaczekaj! No,nie wierzę! Chcesz iść – w tym?Эй,эй,подожди! Ну,не верю! Хочешь идти – в этом?
A w czym?А в чём?
Czy ty widziałeś,jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi! No bo jak?Ты видел,как она одета? В самом деле,у меня нет намерения щеголять при ней в вонючем кафтане. На свадьбу иначе,чем в контуше (традиционная одежда шляхты),абсолютно не годится! Ну потому что как?
Akurat nie mam żadnego pod ręką.У меня как раз нет ни одного под рукой.
Błagam,jak to nie? A tam?Я тебя умоляю,как это нет? А там?
O nie,nie będziemy kradli.О нет,мы не будем красть.
Ale daj spokój… Tylko pożyczymy.Да ладно тебе… Только одолжим.
O,ten się nada.О,этот годится.
Dobrze leży,jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trza być w butach na weselu. Hmm… No i jeszcze to…Хорошо сидит,как на меня шит. Ещё сапоги. Нужно быть в сапогах на свадьбе. Хм… Ну и ещё это…


Niech mnie usieką,jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę!Пусть меня убьют (“усекут”,т.е. отсекут голову),если я когда-нибудь видел такую прекрасную девушку!
Nie mogą cię usiec,bo już dawno to zrobili.Тебя не могут убить,потому что уже давно это сделали.
Oczy jak u sarny! Łabędzia szyja! I kibić taka,że dłońmi obejmiesz.Глаза,как у серны! Лебединая шея! И талия такая,что ладонями обхватишь.
Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny.Знаешь что? В этой версии ты вполне забавный.
Zapewniam cię,że jak się bliżej poznamy,spodobam ci się jeszcze bardziej.Уверяю тебя,когда мы познакомимся поближе,я понравлюсь тебе ещё больше.
O jak bliskim poznaniu mówisz?О насколько близком знакомстве ты говоришь?
O takim,żebyś poczuła wszystkie moje atuty,dziewczyno. Uwierz mi,nie są małe.О таком,чтобы ты почувствовала все мои достоинства,девушка. Поверь мне,они не маленькие.
Mogę cię prosić,żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem?Я могу тебя попросить,чтобы ты дал мне поговорить с Геральтом?
A po co? To ja mam się bawić,a nie on.А зачем? Это я должен развлекаться,а не он.
Tylko na chwilę. Zaraz do niego wrócisz.Только на минутку. Ты сейчас к нему вернёшься.
Tylko się pospiesz,dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy.Только поспеши,ладно? Чтобы это не длилось до полуночи.
Geralt,teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś,żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu.Геральт,сейчас я представлю тебя молодой паре. Сделай что-нибудь,чтобы твой приятель не наделал стыда.
Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń,kiedy wypowiadam te bzdury.У меня нет над ним власти. Чувствую себя как последний дурак,когда произношу эту чушь.
Niektóre rzeczy mi się podobały.Некоторые вещи мне понравились.
Które na przykład?Какие,например?
Dobrze by ci zrobiło,gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny.Тебе бы пошло на пользу,если бы иногда ты был более раскованным.
Swobodny? Uważasz,że jestem sztywniakiem?Раскованным? Ты считаешь,что я чопорный?
Chodzi o to,że miło by było,gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem,a nie tylko rozwiązywać problemy innych.Речь о том,что было бы хорошо,если бы время от времени ты мог просто радоваться жизни,а не только решать проблемы других.
Ech… Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet.Эх… Зараза. Никогда не пойму женщин.
Pewnie,że nie. Jesteś durny,jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie.Ясно,что нет. Ты глуп,как конское седло. К счастью,у тебя есть я.
Potem porozmawiamy,a teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy.Потом поговорим,а сейчас идём на свадьбу. Пусть дух развлечётся и покончим с этим (“имеем это из головы”).
No,wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co? Bawimy się do białego rana!Ну,наконец-то ты сказал что-то умное. Так что? Развлекаемся до самого утра (“до белого утра”)!
Masz czas tylko do północy i ani chwili dłużej.У тебя есть время только до полуночи,и ни минуты дольше.
Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdążę się porządnie napić,a co dopiero…Что? Этого мало. До полуночи я даже порядочно выпить не успею,не говоря уже…
Postaraj się. Myślę,że dasz rady. Umowa jest taka,że bawisz się do północy. Potem są oczepiny,a ty wracasz,skąd przyszedłeś.Постарайся. Думаю,ты справишься. Договор такой,что ты развлекаешься до полуночи. Потом будут очепины (польская свадебная традиция),а ты возвращаешься туда,откуда пришёл.
Niech ci będzie.Ладно (“пусть тебе будет”).
Tędy,moja śliczna.Сюда,моя красавица (“моя красивая”).
Świecie – wróciłem.Мир – я вернулся.
No,no,weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione,a widzę,że i napić się będzie z kim… no i panny jak marzenie… Ale żadna nie umywa się do ciebie.Ну-ну,отличная свадьба. Столы накрыты,а вижу,что и выпить будет с кем… ну и девицы,как мечта… Но ни одна не сравнится с тобой (“не умывается к тебе”).
Shani,uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia.Шани,будь осторожна с собакой. В этой будке должны держать кобеля размером с коня.
Dziękuję za troskę,ale buda jest pusta.Спасибо за заботу,но будка пустая.
Spuścili takie wielkie bydlę z łańcucha? Ciekawe,co na to weselnicy? Zabawa rzeczywiście będzie przednia.Спустили такую большую скотину с цепи? Интересно,что об этом думают гости? Забава действительно будет отличная (“передняя”,“передовая”).
Ale piękna jarzębina! Jak byłam dzieckiem,robiłam z niej korale.Какая красивая рябина! Когда я была ребёнком,делала из неё бусы.
A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowitę z Olgierdem.А я в щенячьи годы гнал из неё самогон с Ольгердом.
A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię,żebyś zachowywał się godnie.А теперь я представлю тебя молодым. Прошу тебя,чтобы ты вёл себя достойно.
Dla ciebie wszystko,Shani. Prowadź.Для тебя что угодно,Шани. Веди.


Chodź,przywitajmy się.Иди,поздороваемся.
Przecież nie odstępuję cię na krok.Ведь я не отступаю от тебя ни на шаг.


Jeszcze raz wszystkiego dobrego.Ещё раз всего хорошего.
Dziękujemy.Благодарим.
No,to kolej na nas. Niech wam się darzy,kochani.Ну,тогда наша очередь. Желаем,чтобы вы ладили (“пусть вам ладится”),любимые.
Życzymy wam zdrowia i serdeczności,żeby zgoda między wami była i miłowanie.Желаем вам здоровья и сердечности,чтобы согласие между вами было и любовь.
Dziękujemy wam,dziękujemy z całego serca.Благодарим вас,благодарим от всего сердца.
Dobrej zabawy na weselisku.Хорошей забавы на свадьбе.
Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek Jawnut.Теперь мы. Это моя подруга Альдона и её избранник Явнут.
Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem Wit…Очень приятно. Всего наилучшего на новой жизненной дороге. Я Вит…
A to mój przyjaciel z dawnych czasów – Geralt z Rivii.А это мой друг с давних времён – Геральт из Ривии.
Tak,to ja,Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode,są takie pachnące,nic tylko wziąć i… Да,это я,Геральт. Ведьмак. Спасибо за приглашение. Я люблю свадьбы. Люблю невест,они такие ароматные,вот только взять и…
Właśnie. Jestem pewna,że wszyscy będziemy się dobrze bawić.Именно. Я уверена,что мы все будем хорошо развлекаться.
Powiedź mi,Aldono,skąd się znasz z moją kochaną Shani?Скажи мне,Альдона,откуда ты знаешь мою любимую Шани?
Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oxenfurcie.Мы познакомились во время учёбы на медицинском (“на учёбах медицинских”)в Оксенфурте.
To były piękne czasy.Хорошие это были времена.
Niestety dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to,żebym się uczyła,i po roku musiałam wracać do domu.К сожалению,для меня они быстро закончились. Моей семье не хватило денег на моё обучение,и через год я была вынуждена вернуться домой.
No,na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma,ale pomoże ci skończyć studia.Ну,учиться никогда не поздно. Твой муж наверняка будет не только тебя содержать,но и поможет тебе закончить обучение.
No… nie wiem… Nigdy o tym nie rozmawialiśmy.Ну… не знаю… Мы никогда об этом не разговаривали.
Jawnucie,chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to,żeby się z nią w łoży zabawiać? Pomożesz jej,prawda?Явнут,ты ведь не взял себе Альдону только для того,чтобы с ней в постели забавляться? Поможешь ей,правда?
To jest nasza sprawa. Nie trzeba,żebyś się wtrącał.Это наше дело. Не нужно вмешиваться (“чтобы ты вмешивался”).
Ja się nie wtrącam,tylko pytam! Bo widzisz,polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej?Я не вмешиваюсь,только спрашиваю! Потому как,видишь,полюбил твою жену,как сестру. Поэтому тебя я считаю своим зятем. Поможешь ей?
No cóż. Na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać.Ну что ж. Наверное,мы должны будем об этом поговорить.
No,i to rozumiem,byku! Od razu poznać,że porządny z ciebie chłop!Ну,вот это я понимаю,бык! Сразу понятно,что ты порядочный парень!
Jesteś niezwykle piękną kobietą,pani.Ты необычайно красивая женщина,госпожа.
Dziękuję.Спасибо.
Mogłabyś mieć każdego.Ты могла бы получить любого.
Do czego zmierzasz?К чему ты клонишь?
Ciekawe dlaczego wybrała akurat ciebie,Jawnucie?Интересно,почему она выбрала именно тебя,Явнут?
Nie podoba ci się wybór mojej żony?Тебе не нравится выбор моей жены?
Nie mój cyrk,nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości.Не мой цирк,не мои блохи. Спрашиваю из чистого интереса.
To uważaj,żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności.Будь осторожен,чтобы я не был вынужден тебе вручную объяснить выбор моей жены. Для чистого удовольствия.
I po co od razu te nerwy,przyjacielu? Czy ja cię ubliżyłem? Chodzi mi o to,że twoja żona to piękna kobieta,a ty,zamiast mi podziękować,to się rzucasz. Trochę ogłady.И к чему сразу эти нервы,приятель? Разве я тебя оскорбил? Речь о том,что твоя жена – красивая женщина,а ты,вместо того,чтобы поблагодарить,бросаешься на меня. Прояви немного хороших манер.
Geralt,daj spokój. Po prostu się w nim zakochała. Jawnucie,zapewniam cię,że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli.Геральт,успокойся. Она просто в него влюбилась. Явнут,уверяю тебя,мой друг не имел в виду ничего плохого.
Ciekawy jestem,dlaczego wybrałeś Aldonę,czyżby chodziło o posag?Интересно мне,почему ты выбрал Альдону,наверное,речь шла о приданом?
Zapewniam cię,wiedźminie,że nie chodziło mi o pieniądze.Уверяю тебя,ведьмак,что мне не было дела до денег.
Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki.Семья Явнута намного более зажиточная,чем моя. У них ткацкая мастерская.
Długo musiałem przekonywać matkę,żeby się zgodziła na ten,jak to nazwała – mezalians.Я был вынужден долго убеждать мать,чтобы она согласилась на этот,как она его назвала – мезальянс.
Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia.Ты никогда мне об этом не говорил. Вроде бы деньги не имеют для тебя и твоей семьи значения.
Bo tak jest. Mnie też mówił,że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie.Потому что так и есть. Мне он тоже говорил,что ему не мешает твоё происхождение.
Uu…,na początku to nic nie przeszkadza. Ale zobaczycie – za pięć lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać.Уу… в начале-то ничего не мешает. Но увидите – через пять лет вам всё начнёт мешать.
Mnie zaczyna przeszkadzać to,co mówisz. Nie wiem,skąd pochodzisz,ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi.Мне начинает мешать то,что ты говоришь. Не знаю,откуда ты (происходишь),но в этих краях оскорбление молодой пары на свадьбе не принято.
Ale jakie obrażanie? Przestrzegam was tylko,bo się trochę znam na ludziach.Ну какое оскорбление? Предостерегаю вас только,потому что немного разбираюсь в людях (знаюсь на людях).
Geralt i te jego żarty. Ma dziwne poczucie humoru.Геральт и эти его шутки. У него странное чувство юмора.
No,nawet bardzo dziwne.Ну,даже очень странное.
Nie ma co gadać,czas ucieka.Не о чем говорить,время уходит
Czyżbyś się gdzieś spieszył?А ты,что ли,куда-то спешишь?
Ja? Skądże! Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki. Potańcować z białogłowami. Takie tam…Я? С чего бы! Просто хотел попробовать вашего самогона. Потанцевать с девушками (białogłowa – устаревшее обозначение женщины). Всякое такое…
Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko.Мы с Явнутом пригласили много красивых девушек. Может,какая-то тебе понравится (“попадёт тебе в глаз”). 
To na pewno!Это наверняка!
A może ty którejś wpadniesz…А может,ты какой-нибудь понравишься…
Byłoby miło,ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się!Было бы хорошо,но,честно говоря,это меня уже меньше волнует. Выпьем!


Napij się z nami,kawalerze.Выпей с ним,парень (основное значение слова kawaler в современном польском – холостяк).
Nie daj się prosić. Za młodą parę pijemy.Не заставляй себя уговаривать (“не дай себя просить”). За молодую пару пьём.
Napijcie się z nami!Выпейте с нами!
Kobietom nigdy nie odmawiam! Za waszą urodę! No i twoją,Shani,oczywiście też!Женщинам я никогда не отказываю! За вашу красоту! Ну и твою,Шани,конечно,тоже!
Zostańcie w zdrowiu.Будьте здоровы (“останьтесь в здоровье”).
Niech ci szczęście sprzyja,Biały Wilku.Пусть сопутствует тебе удача(“счастье способствует”),Белый Волк.


Można wam jakoś pomóc?Можно вам как-то помочь?
Shani,moja kochana… Nie uwierzysz,co się stało. Wydaję za mąż moją jedyną córkę,no to chciałam,żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni.Шани,любимая моя… Не поверишь,что случилось. Выдаю замуж мою единственную дочь,ну так хотела,чтобы свадьба была порядочная. Поэтому заказала настоящего глотателя огня.
Nigdy nie widziałem takiego magika.Никогда не видел такого магика.
Panie,to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Novigradu.Господин,это очень дорогое представление. Он приехал из самого Новиграда.
Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków,ale przekonają się,jak bardzo się mylą.Я не буду жалеть денег на свою дочь. Семья господина жениха считает нас бедняками(“имеет нас за бедняков”),но они убедятся,как сильно ошибаются.
No chyba jednak się nie przekonają,bo połykacz przepadł jak kamień w wodę.Ну,однако,похоже не убедятся,потому что глотатель как в воду канул (“пропал,как камень в воде”).
Bo kundel pana młodego go pogonił! Przeklęty Diaboł. Dobrze go nazwali!Потому что кобель господина жениха его погнал! Проклятый Дьявол. Правильно его назвали!
Ale spokojnie,duszko. Przecież pan wiedźmin tu jest,może on nam pomoże.Но спокойно,душка. Ведь здесь господин ведьмак,может он нам поможет.
Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo,potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko,co wiecie.Прежде чем я начну моё ведьмачье следствие,мне нужно несколько подсказок. Расскажите всё,что знаете.
No,więc połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny Diaboł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany.Ну,значит,глотатель огня прибыл сюда около полудня. Съел второй завтрак и хотел осмотреться. Тогда этот ужасный Дьявол его увидел и начал лаять,как сумасшедший.
Dlaczego?Почему?
Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł,że to połykacz ogni,a każde zwierze ognia się przecież boi,nie?Понятия не имею. Не понравился он ему и всё. Может почуял,что это глотатель огня,а каждый зверь огня ведь боится,да? (В польском вопросительные предложения принято заканчивать частицей “нет”,а не “да”,как в русском.)
Jakby się bał,to by chyba uciekł,a nie gonił.Если бы он боялся,то скорее убежал бы,а не гнался.
To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las.Это глупый пёс и никогда с ним не известно. Сорвался с цепи и погнал глотателя в лес.
Głupi,nie głupi,ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie,to będzie awantura.Глупый,не глупый,но это любимец нашего зятя. Если он пропадёт,будет скандал.
Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin,to znaczy ja,znajdzie wam tego połykacza.Вам уже не нужно ни о чём беспокоиться (“вы не должны ничем беспокоиться”). Ведьмак,то есть я,найдёт вам этого глотателя.
To bardzo miłe,ale nikt nie wie,gdzie go szukać.Это очень мило,но никто не знает,где его искать.
Nie szkodzi. Wiedźmini,to znaczy my,mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz?Неважно (“не мешает”). У ведьмаков,то есть у нас,есть свои способы. Ну так как выглядел этот глотатель?
Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać.Носил такую характерную шутовскую шапку. По ней его можно узнать.
Znajdę go.Я найду его.
Dziękujemy. I trzymamy za słowo.Благодарим. И ловим на слове(“держим за слово”).
Miło,że zgodziłeś się pomóc,ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś…Мило,что ты согласился помочь,но ты точно справишься? Так до конца ты всё же ведьмаком не являешься…
Ja poszukam tego magika,ja,dobra? Tylko pamiętaj – nic mi nie pomagaj. Ach,to będzie przednia zabawa – ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy.Я поищу этого магика,я,хорошо? Только помни – ни в чём мне не помогай. Ах,это будет отличная (“передняя”)забава – но я должен сам. Иначе это вообще не считается.
Niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem.Ладно (“пусть будет”). На твоём месте я бы начал от нахождения следов этого пса и пошёл бы этим следом.
Dobra rada,tak zrobię.Хороший совет,так и сделаю.
Shani,idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą,to…Шани,мы с Витольдом идём искать глотателя. Если мы не вернёмся до полуночи,то…
Spokojnie,wrócicie. Wierzę w was.Спокойно,вернётесь. Я в вас верю.
No,to idziemy! Ahoj,przygodo!Ну,тогда идём! Ахой,приключение!


Pies wyrwał łańcuch ze ściany? To znaczy,że żreć mu nie dawali… Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił.Пёс вырвал цепь из стены? Это значит,что жрать ему не давали… Или этот глотатель так его взбесил (wkurwiać – матерное слово,не имеющее аналога в русском).
Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku. A raz jak przez tydzień nic nie jadłem,a potem złapałem kurę.Два раза я видел так тщательно обгрызенную кость. Один раз в муравейнике. А ещё раз когда я неделю ничего не ел,а потом поймал курицу.
Wyszczerbiona miska? No chyba miski nie próbował zeżreć… ? Dziwny jakiś ten pies.Щербатая миска? Ну хоть миску-то он не пробовал сожрать?.. Странный какой-то этот пёс.
Tu są psie ślady,ale jakieś małe… A ten Diaboł to musi być wielkie bydlę,jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma,co się lubi,to się idzie po śladach,jakie są.Тут собачьи следы,но какие-то маленькие… А этот Дьявол – это должна быть большая скотина,раз его держат в такой будке. Если нет таких,какие нравятся,то идут по тем следам,какие есть.
Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie.Мне не хочется лазить по собачьим тропам. Я подожду тебя здесь.
Dobrze,moja złota. Ja pobruszę,a ty poczywaj. Niedługo wracam.Хорошо,моя золотая. Я помелю,а ты отдохни (эта фраза является отсылкой к самому старому известному предложению на польском языке,записанном в книге,см. https://pl.wikiquote.org/wiki/Daj,_ać_ja_pobruszę,_a_ty_poczywaj).
Jak poszukiwania?Как поиски?
Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele. Ale się nie poddaję. Podoba mi się ta wiedźmińska robota.Пока что не узнал слишком много. Но я не cдаюсь. Нравится мне эта ведьмачья работа.
O,złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo,ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony jak wieprz… ? A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę… ? Bawię się coraz lepiej.О,сломанная ветка. Как если бы кто-то хотел залезть на дерево,но был слишком тяжёлый. Может,этот глотатель пузатый,как боров?.. А может кто-то хотел выстругать себе свирель?.. Всё веселее и веселее(“развлекаюсь всё лучше”).
To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili,że jest błazeńska. Musiał ją zgubić,uciekając przed Diabołem. Mam dwa wnioski:połykacz jest tłusty i tchórzliwy.Это похоже на шапку (“выглядит,как шапка”)глотателя огня. Говорили,что она шутовская. Должно быть,он её потерял(“он должен был её потерять”),убегая от Дьявола. Я прихожу к двум выводам (“имею два вывода”):глотатель жирный и трусливый.


Jest i nasza zguba…А вот и наша потеря…
Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo,żeby się ukryć przed takim pieskiem?Хорошо ли я вижу? Этот долбоёб залез на дерево,чтобы укрыться от такого пёсика?
Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd,człowieku!Скорее всего,да. Человек,слазь оттуда!
O,nie. Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe!О,нет. Чёрта с два(snić się означает “сниться”,но дословно фраза не переводится)! Мне ещё жизнь дорога (мила)!
No i co robimy?Ну и что делаем?
Siad.Сядь.
Ale moc! Gdybym taką miał,to by mnie wtedy,w noc śmierci,na pewno nie zajebali. Ty! A weź każ mu zrobić coś głupiego. Yhm… Na przykład niech się turla!Вот это мощь! Если бы у меня такая была,то меня бы тогда,в ночь смерти,точно бы не заебашили. Ты! А возьми прикажи ему сделать что-то глупое. Мм… Например,пусть крутится!
Nie.Нет.
O masz,ależ ty jesteś niemożebnie nudny… Dobra,sam to zrobię.Ох,ну ведь ты невозможно нудный… Ладно,я сам это сделаю.
Turlaj się!Крутись!
Zostaw go w spokoju.Оставь его в покое.
Ty,czekaj,a jakbym mu kazał zjeść własny ogon,to by zjadł,nie?Ты,подожди,а если бы я приказал ему съесть собственный хвост,он бы съел,да? (См. примечание про “да?” и “нет?” выше).
Diaboł! Buda!Дьявол! Будка!
No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę.Ну и что хорошего ты сделал? Испортил мне развлечение.
Pobawisz się na weselu.Развлечёшься на свадьбе.
Złaź,człowieku. Jak widzisz,pozbyłem się tego straszliwego psa.Слезай,человек. Как видишь,я избавился от этого жуткого пса.
Na pewno nie wróci?Он точно не вернётся?
Na pewno.Точно.
Zawsze lepiej dmuchać na zimne…Всегда лучше дуть на холодное…
Geralt,przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję,że jeszcze wszystkiego nie wypił.Геральт,ведь этот дурак пьян в стельку (“навален,как сарай”). Надеюсь,что он ещё всё не выпил.
Uratowałem ci życie,to może chociaż dasz mi się napić?Я спас тебе жизнь,так может хотя бы дашь мне выпить?
Ależ… Proszę bardzo…Но… Пожалуйста…
Przedni miód,powiem ci. Zaczynam rozumieć,czemu się tu sam z nim zaszył.Отличный мёд,скажу я тебе. Я начинаю понимать,почему ты заныкался с ним тут сам.
Ano,przedni… A ja przed psem uciekałem… Psem,co ja gadam?! Potwór to był,iście diabelski! Dobrze go nazwali…А ну,отличный… А я от пса убегал… Пса,что я болтаю?! Чудовище это было,воистину дьявольское! Правильно его назвали…
Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją,jak uciekałeś przed psem.Вот твоя шапка (“имеешь тут свою шапку”). Ты её потерял,когда убегал от пса.
O… Moja czapeczka ukochana… Przynosi mi szczęście… Zakładam ją przed każdym występem.О… Моя шапочка любимая… Она приносит мне удачу (“счастье”)… Я надеваю её перед каждым выступлением.
Jak to jest,że człowiek,który na co dzień igra z ogniem,boi się takiego małego psa?Как так может быть (“как это есть”),что человек,который каждый день играет с огнём,боится такого маленького пса?
To potwór był! Diaboł!Это чудовище было! Дьявол!
Ta,już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle.Да,это я уже слышал. Трус ты и только.
O,wypraszam to sobie… Nie jestem tchórzliwy,tylko o-stro-żny. Wiesz,co by było,gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności?О,попрошу… Я не трусливый,только о-сто-рож-ный. Знаешь,что бы было,если бы глотатель огня не соблюдал осторожность?
Hmm… Pewnie usmażyłby sobie jęzor?Хм… Наверное,поджарил бы себе язык?
Zgadłeś. No,to teraz już wszystko rozumiesz.Угадал. Ну,теперь ты уже всё понимаешь.
W takim stanie o występach możesz zapomnieć.В таком состоянии о выступлении можешь забыть.
A w jakim ja niby jestem stanie?А в каком я вроде как состоянии?
Popatrz na siebie,łajzo,ledwo się trzymasz na nogach. Посмотри на себя,горе луковое (łajza – изначально достаточно грубое обозначение человека,которому сильно не повезло в жизни,например,калеки,изгоя,но также употребляется как не сильное ругательство с оттенком презрения),ты еле на ногах стоишь (“еле держишься на ногах”).
Po pierwsze to bzdura,a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi… W ogóle.Во-первых,это чушь,а во-вторых,для глотания огня вообще не нужны ноги… Вообще.
Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi,jak się połyka ogień?Такого случая больше не представится. Расскажи мне,как глотают огонь?
Ooo,nie,wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz,to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz.Ооо,нет,меня бы исключили из цеха. Если хочешь,могу принять тебя в ученики. Тогда через полгода узнаешь.
Nie mam tyle czasu. No,powiedz,przecież miód razem piliśmy,już jesteśmy prawie jak bracia.У меня нет столько времени. Ну,расскажи,ведь мы мёд вместе пили,мы уже почти как братья.
Wychlałeś mi wszystko! Żaden ty mi brat.Ты всё выжрал! Никакой ты мне не брат!
O ty,tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie! Jak mi nie powiesz,to zostawię cię tutaj na pastwę dzików,niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj.Ах так ты со мной (“…ведёшь себя”)? Ладно (“пусть тебе будет”)! Если не расскажешь,я оставлю тебя тут на поживу кабанам,медведям и кровожадным оленям. Выбирай.
To jest przemoc,gwałt na artyście!Это насилие,надругательство над артистом!
Mów!Говори!
J-jest takie mazidło,którym nacieram sobie gębę przed pokazem. I potem mogę łykać ognie,pluć ogniem,no wszystko mogę. I nic mnie nie parzy w ogóle.Есть такая мазь,которой я натираю себе рожу перед представлением. И потом я могу глотать огонь,плевать огнём,ну всё могу. И ничего мне не жжёт вообще.
To tyle? A gdzie tu sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą.И только? А где тут искусство? Каждый может намазать себе рожу какой-то защитной пастой.
Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami,potem ten przychodzi,zabiera mi gorzałkę i jeszcze obraża! Nic tu po mnie,odchodzę!Хватит этого! Сначала меня травят псами,потом этот приходит,забирает у меня горилку и ещё оскорбляет! Нечего мне тут делать (“ничего тут после меня”),я ухожу!
Nie chciałem go obrazić,ale to hochsztapler. Zrób coś.Я не хотел его обидеть,но это шарлатан. Сделай что-нибудь.
A teraz zapomnisz o wszystkim,co mówiłeś i widziałeś w tym lesie.А теперь ты забудешь обо всём,что говорил и видел в этом лесу.
A może by mu tak wpierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroił fochów.А может пиздюлей ему ввалить? Не будет мошенник и трус устраивать сцены.
Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek.Спокойно. Вернёшься на свадьбу и дашь представление со своими штучками.
Ta,jasne. Kłamliwych sztuczek.Ага,конечно. Лживыми штучками.
Dobrze,panie. Zrobię,co zechcesz.Хорошо,господин. Я сделаю,что захочешь.
Idziesz czy nie?Ты идёшь или нет?
No,dobra,przecież idę,idę…Ну ладно,иду ведь,иду…
No to chodźmy na to wesele… Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty…Ну так идём на эту свадьбу… Может,найду ещё какую-нибудь интересную работу…


Trzymaj się blisko.Держись близко.
Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno roi się od dzikich zwierząt.Не отойду ни на шаг. В этом лесу наверняка роятся дикие звери.
Matko! Niedźwiedź!Мама! Медведь!
Niedźwiedź,niedźwiedź… Chuj,nie niedźwiedź. Schowaj się,ślepy durniu!Медведь,медведь… Хуй,а не медведь. Спрячься,слепой дурак!
Ratuj mnie!Спаси меня!


Czyś ty kiedyś widział niedźwiedzia w kształcie dzika?Видел ли ты когда-то медведя в виде кабана?
Mam słaby wzrok… Poza tym jestem połykaczem ogni,a nie przyrodnikiem.У меня слабое зрение… Кроме того,я глотатель огня,а не натуралист.
A no tak,byłbym zapomniał… A właśnie,nawet nie zapytałem – jak cię zwą?А,ну да,а то я и забыл… А собственно,даже не спросил – как тебя зовут?
David Afternsborough.Давид Афтернсбороу.
Słuchaj,David. Trzymaj się mnie,a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy.Слушай,Давид. Держись рядом со мной,и ничего тебе не грозит. Я забираю твою пьяную морду на свадьбу. Идём.


Proszę państwa,połykacz ognia się znalazł. Jam to,nie chwaląc się,sprawił.Прошу,господа,глотатель огня нашёлся. Это я,не хвалясь,сделал.
A co z Diabołem?А что с Дьяволом?
Jak to,nie wrócił?Как это,не вернулся?
Wrócił,tyle że jakoś dziwnie się zachowuje.Вернулся,только как-то странно себя ведёт.
Siedzi osowiały jakiś. A życia w nim tyle,co w marchewce.Сидит осовелый какой-то. А жизни в нём столько,сколько в морковке.
No nie wiem,może się wilczych jagód się nażarł albo co?Ну не знаю,может волчьих ягод нажрался или что?
Uwaga! Uwaga! Pięknie pani,szlachetni panowie i wy kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni!Внимание! Внимание! Прекрасные дамы,благородные господа и вы,любимые дети! Приглашаю всех на уникальное представление глотания огня!
Shani,chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem.Шани,идём посмотрим эти штучки. При жизни я никогда ничего подобного не видел.


To była moja pierwsza wiedźmińska robota… Znaleźliśmy połykacza,uratowaliśmy mu dupę… Jakbym miał drugie życie,zostałbym wiedźminem. Na pewno. Это была моя первая ведьмачья работа… Нашли мы глотателя,спасли ему жопу… Если бы у меня была вторая жизнь,я бы стал ведьмаком. Наверняка.


Ciąg dalszy nastąpi…Продолжение следует…

Ссылка на документ с субтитрами и переводом: Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 4

Следующие части будут очень скоро. 🙂


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com, и автор перевода и идеи игрофильма Андрей С.


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 4 18+

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Одна мысль о “Игрофильм «Ведьмак 3: Каменные сердца» часть 4 18+

Добавить комментарий