Катерина Лук'янова

Последнее обновление 3 февраля 2024

Представляю вашему вниманию и от всей души рекомендую чудесную сказку про Маленького принца.

Маленький принц на польском по методу Франка 1 глава

Antoine de Saint — Exupery. Mały Książę

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Przepraszam wszystkie dzieci (прошу прощения у всех детей) za poświęcenie tej książki dorosłemu (за посвящение этой книжки взрослому). Mam ważne ku temu powody (я имею важные к этому=для этого поводы=причины): ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem na świecie (этот взрослый — мой самый лучший друг на свете). Drugi powód: ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko (другой повод: этот взрослый сможет=сумеет понять все), nawet książki dla dzieci (даже книжки для детей). Mam też trzeci powód (у меня есть так же третий повод): ten dorosły znajduje się we Francji (этот взрослый находится во Франции), gdzie cierpi głód i chłód (где терпит голод и холод=страдает от голода и холода). I trzeba go pocieszyć (и надо его утешить=порадовать). Jeśli te powody nie wystarczą (если этих причин не достаточно)- chętnie poświęcę tę książkę dziecku (я охотно посвящу эту книжку ребёнку), jakim był kiedyś ten dorosły (каким был когда-то этот взрослый). Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi (все взрослые были когда-то детьми). Choć niewielu z nich o tym pamięta (хотя немногие из них об этом помнят). Zmieniam, więc moją dedykację (и так, я изменяю мое посвещение):

LEONOWI WERTH (Леону Верту) gdy był małym chłopcem (когда он был маленьким мальчиком)

 • Przepraszam wszystkie dzieci za poświęcenie tej książki dorosłemu. Mam ważne ku temu powody: ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem na świecie. Drugi powód: ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Mam też trzeci powód: ten dorosły znajduje się we Francji, gdzie cierpi głód i chłód. I trzeba go pocieszyć. Jeśli te powody nie wystarczą — chętnie poświęcę tę książkę dziecku, jakim był kiedyś ten dorosły. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta. Zmieniam więc moją dedykację:
  LEONOWI WERTH, gdy był małym chłopcem.
I

Gdy miałem sześć lat (когда когда мне было шесть лет), zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek (я увидел однажды прекрасную=удивительную картинку) w książce opisującej puszczę dziewiczą (в книжке, описывающей девственный лес). Książka nazywała się «Historie prawdziwe» (книжка называлась «Правдивые истории»). Obrazek przedstawiał węża boa, połykającego drapieżne zwierzę (картинка представляла змею=удава боа, проглатывающего хищного зверя). Oto kopia rysunku (вот копия рисунка):

Маленький принц, удав

W książce było napisane (в книге было написано): «Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta (змеи боа проглатывают целиком схваченное животное). Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez sześć miesięcy (после этого они не могут пошевелиться и спят шесть месяцев), dopóki zdobycz nie zostanie strawiona» (до тех пор пока добыча не переварится).

 • Gdy miałem sześć lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej puszczę dziewiczą. Książka nazywała się «Historie prawdziwe». Obrazek przedstawiał węża boa, połykającego drapieżne zwierzę. Oto kopia rysunku:
  W książce było napisane: «Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez sześć miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona».

Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli (после осмотра картинки я много думал о жизни джунглей). Pod wpływem tych myśli (под влиянием этих мыслей) udało mi się przy pomocy kredki stworzyć mój pierwszy rysunek (удалось мне при помощи цветного карандаша сотворить=создать мой первый рисунок). Rysunek numer 1. Wyglądał on tak (Рисунок номер 1. Выглядел он так):

Маленький принц, первый рисунок

Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża (я показал мое творение взрослым и спросил, пугает ли оно их).

— Dlaczego kapelusz miałby przerażać (почему шляпа могла бы пугать)? — odpowiedzieli dorośli (ответили взрослые).

 • Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się przy pomocy kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Rysunek numer 1. Wyglądał on tak:
  Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża.
  — Dlaczego kapelusz miałby przerażać? — odpowiedzieli dorośli.

Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza (моя картинка не представляла шляпы=на моей картинке не была нарисована шляпа). To był wąż boa, który trawił słonia (это был удав, который переваривал слона).

Narysowałem następnie przekrój węża (я нарисовал потом=в последствии разрез=сечение змеи), aby dorośli mogli zrozumieć (чтобы взрослые могли понять). Im zawsze trzeba tłumaczyć (им всегда нужно объяснять). Mój rysunek numer 2 wyglądał następująco (мой рисунок номер 2 выглядел следующим образом):

Маленький принц на польском языке

Dorośli poradzili mi (взрослые посоветовали мне), abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych (что бы я бросил рисование змей закрытых и открытых=змей изнутри и снаружи) i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką (и что бы лучше я занялся географией, историей, арифметикой и грамматикой). W ten sposób, mając lat sześć (таким образом, когда мне было шесть лет), porzuciłem wspaniałą karierę malarską (я бросил=оставил великолепную карьеру художника). Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2 (разочаровала=оттолкнула меня неудача рисунка номер 1 и номер 2). Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć (взрослые никогда не могут сами понять). A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania (а детей очень мучает=утомляет необходимость постоянного объяснения). Musiałem wybrać sobie inny zawód: zostałem pilotem (я должен был выбрать себе другую профессию: я стал пилотом=летчиком). Latałem po całym świecie i muszę przyznać (я летал по всему свету и должен признать), że znajomość geografii bardzo mi się przydała (что знание географии очень мне пригодилось). Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony (я мог с первого взгляда отличить Китай от Аризоны). Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą (это знание оказывает большие услуги, особенно когда заблудишься ночью).

 • Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć. Mój rysunek numer 2 wyglądał następująco:
  Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób. mając lat sześć, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód: zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą.

Читайте по такому же методу: Гарри Поттер на польском по методу Франка

Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań (профессия летчика дала мне возможность многочисленных встреч) z wieloma poważnymi ludźmi (с многими серьезными людьми). Wiele czasu spędziłem z dorosłymi (много времени я провел со взрослыми). Obserwowałem ich z bliska (я наблюдал их вблизи). Lecz to nie zmieniło mej opinii o nich (но это не изменило моего мнения о них). Gdy spotykałem dorosłą osobę (когда я встречал взрослого человека), która wydawała mi się trochę mądrzejsza (который казался мне немного умнее), robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer 1 (я делал=проводил на нем опыт с моим рисунком номер 1), który stale nosiłem przy sobie (который я постоянно носил при себе=с собой). Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną (я хотел знать, имею ли я дело с личностью действительно понятливой). Lecz za każdym razem odpowiadano mi (но каждый раз мне отвечали):

To jest kapelusz (это шляпа).

Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach boa, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach (поэтому я не разговаривал ни об удавах, ни о девственных лесах, ни о звездах). Starałem się być na poziomie mego rozmówcy (я старался быть на уровне моего собеседника). Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach (я разговаривал о бридже, гольфе, политике и галстуках). A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka (и взрослый был доволен, что узнал такого рассудительного человека).

 • Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska. Lecz to nie zmieniło mej opinii o nich. Gdy spotykałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer 1, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną. Lecz za każdym razem odpowiadano mi: — To jest kapelusz. — Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach boa, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka.

Читайте другие сказки и стихи на польском языке, переведенные методом Ильи Франка

Аудиозапись методом Франка первой главы сказки

Теперь вы можете послушать первую главу по методу Франка. Мне кажется, у пана Геннадия получилось очень круто!Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 1 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

8 мыслей о “Маленький принц на польском по методу Франка 1 глава

Добавить комментарий