Катерина Лук'янова

Последнее обновление 3 февраля 2024

Маленький принц с переводом на польский

Маленький принц на польском по методу Франка 2 глава

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

II

W ten sposób, nie znajdując z nikim wspólnego języka (таким образом, не находя ни с кем общего языка), prowadziłem samotne życie (я проводил=вёл одинокую жизнь) aż do momentu przymusowego lądowania na Saharze (аж до момента вынужденной посадки в Сахаре).

Było to sześć lat temu (было это шесть лет тому назад). Coś się zepsuło w motorze (что-то испортилось=сломалось в моторе=двигателе). Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, ani pasażerowie (так как не было со мной ни механника, ни пассажиров), musiałem sam zabrać się do bardzo trudnej naprawy (я вынужден был сам приступить к очень трудному ремонту). Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci (это был для меня вопрос жизни или смерти). Miałem zapas wody zaledwie na osiem dni (у меня был запас воды едва-ли на восемь дней).

 • W ten sposób, nie znajdując z nikim wspólnego języka, prowadziłem samotne życie aż do momentu przymusowego lądowania na Saharze. Było to sześć lat temu. Coś się zepsuło w motorze. Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, ani pasażerowie, musiałem sam zabrać się do bardzo trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody zaledwie na osiem dni.

Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku (в первый вечер я заснул на песке), o tysiąc mil od terenów zamieszkałych (за тысячу миль от заселенных территорий). Byłem bardziej osamotniony (я был более одинок), niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu (чем потерпевший крушение на плоту посреди океана). Toteż proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie (поэтому прошу себе вообразить мое удивление), gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik (когда на рассвете разбудил меня чей-то голосок). Posłyszałem (я услышал):

— Proszę cię, narysuj mi baranka (прошу тебя, нарисуй мне барашка=ягненка).

— Co takiego (что такое=что)?

— Narysuj mi baranka (нарисуй мне барашка).

 • Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku, o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem bardziej osamotniony, niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. Toteż proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik. Posłyszałem:
  — Proszę cię, narysuj mi baranka.
  — Co takiego?
  — Narysuj mi baranka.

Читайте также: А. Линдгрен. Крошка Нильс Карлсон на польском, метод Франка

Zerwałem się na równe nogi (я вскочил на ноги). Przetarłem dobrze oczy (протер хорошо=хорошенько глаза). Natężyłem wzrok (напряг взгляд). I zobaczyłem niezwykłego małego człowieka (и увидел необычного маленького человека), który bacznie mi się przyglądał (который внимательно меня разглядывал). Oto jego najlepszy portret, który udało mi się zrobić później (вот его наилучший портрет, который удалось мне сделать позднее):

Oczywiście nie jest on na tym rysunku tak czarujący jak w rzeczywistości (конечно, на этом рисунке он не так очарователен, как в действительности). To nie moja wina (это не моя вина). Gdy miałem sześć lat, dorośli zniechęcili mnie do malarstwa (когда мне было шесть лет, взрослые отбили у меня желание рисовать) i dlatego umiem rysować tylko węże boa zamknięte i otwarte (и поэтому я умею рисовать только удавов, закрытых и открытых=снаружи и изнутри).

 • Zerwałem się na równe nogi. Przetarłem dobrze oczy. Natężyłem wzrok. I zobaczyłem niezwykłego małego człowieka, który bacznie mi się przyglądał. Oto jego najlepszy portret, który udało mi się zrobić później: Oczywiście nie jest on na tym rysunku tak czarujący jak w rzeczywistości. To nie moja wina. Gdy miałem sześć lat, dorośli zniechęcili mnie do malarstwa i dlatego umiem rysować tylko węże boa zamknięte i otwarte.

Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia (я смотрел на это явление глазами круглыми от удивления). Nie zapominajcie, że znajdowałem sie o tysiąc mil od terenów zamieszkałych (не забывайте, что я находился за тысячу миль от заселенных территорий).

Tymczasem człowieczek nie wyglądał ani na zabłąkanego (тем временем, человечек не выглядел=не был похож ни на заблудившегося), ani na ginącego ze zmęczenia (ни на умирающего от усталости), ani na umierającego z pragnienia czy głodu (ни на умирающего от жажды или голода), ani na przestraszonego (ни на испуганного). W niczym nie przypominał dziecka zgubionego w środku pustyni (он ничем не напоминал ребенка, потерявшегося посреди пустыни), o tysiąc mil od miejsc zamieszkałych (за тысячу миль от заселенных мест). Gdy wreszcie odzyskałem mowę (когда в конце концов я вернул=ко мне вернулась речь), odezwałem się (я отозвался):

 • Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem sie o tysiąc mil od terenów zamieszkałych.
  Tymczasem człowieczek nie wyglądał ani na zabłąkanego, ani na ginącego ze zmęczenia, ani na umierającego z pragnienia czy głodu, ani na przestraszonego. W niczym nie przypominał dziecka zgubionego w środku pustyni, o tysiąc mil od miejsc zamieszkałych. Gdy wreszcie odzyskałem mowę, odezwałem się:

— Ale… cóż ty tutaj robisz (но…что же ты тут делаешь)?

A on powtórzył bardzo powoli (а он повторил очень медленно), jak gdyby chodziło o niezwykle ważną sprawę (как если бы речь шла о необычайно важном деле):

— Proszę cię, narysuj mi baranka (прошу тебя, нарисуй мне барашка) …

Zawsze ulega się urokowi tajemnicy (всегда поддаются очарованию тайны). Pomimo niedorzeczności sytuacji (несмотря на нелепость ситуации) — byłem bowiem o tysiąc mil od terenów zamieszkałych i grozi mi niebezpieczeństwo śmierci (потому что я был за тысячу миль от заселенных территорий, и мне грозит опасность смерти) — wyciągnąłem z kieszeni kartkę papieru i wieczne pióro (я вынул из кармана лист бумаги и вечное перо). W tym momencie przypomniałem sobie (в тот момент я припомнил себе), że przecież uczyłem się tylko geografii, historii, rachunków i gramatyki (что ведь учился я только географии, истории, рассчетам и граматике), więc zmartwiony powiedziałem chłopcu (поэтому, огорченный, я сказал мальчику), że nie umiem rysować (что не умею рисовать). Ale on odrzekł (но он ответил):

 • — Ale… cóż ty tutaj robisz?
  A on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezwykle ważną sprawę:
  — Proszę cię, narysuj mi baranka …
  Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczności sytuacji — byłem bowiem o tysiąc mil od terenów zamieszkałych i grozi mi niebezpieczeństwo śmierci — wyciągnąłem z kieszeni kartkę papieru i wieczne pióro. W tym momencie przypomniałem sobie, że przecież uczyłem się tylko geografii, historii, rachunków i gramatyki, więc zmartwiony powiedziałem chłopcu, że nie umiem rysować. Ale on odrzekł:

— To nic nie szkodzi (это ничего страшного). Narysuj mi baranka (нарисуй мне барашка).

Ponieważ nigdy w życiu nie rysowałem baranka (поскольку никогда в жизни я не рисовал барашка), pokazałem mu jeden z dwóch rysunków (я показал ему один из двух рисунков), jakie umiałem zrobić (какие я умел делать): rysunek węża boa zamkniętego (рисунок удава закрытого=снаружи). Ku memu zdziwieniu chłopczyk odpowiedział (к моему удивлению, мальчик ответил):

— Nie, nie (нет, нет). Nie chcę słonia połkniętego przez węża boa (я не хочу слона проглоченного удавом). Boa jest zbyt niebezpieczny, a słoń za duży (удав слишком опасный, а слон слишком большой). Mam za mało miejsca (у меня слишком мало места). Potrzebny mi jest baranek (мне нужен барашек). Narysuj mi baranka (нарисуй мне барашка).

Narysowałem baranka (я нарисовал барашка).

Mały przyjrzał się uważnie i rzekł (малыш присмотрелся внимательно и сказал):

— Nie, ten baranek jest już bardzo chory (нет, этот барашек уже очень больной). Zrób innego (сделай другого).

 • — To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka.
  Ponieważ nigdy w życiu nie rysowałem baranka, pokazałem mu jeden z dwóch rysunków, jakie umiałem zrobić: rysunek węża boa zamkniętego. Ku memu zdziwieniu chłopczyk odpowiedział:
  — Nie, nie. Nie chcę słonia połkniętego przez węża boa. Boa jest zbyt niebezpieczny, a słoń za duży. Mam za mało miejsca. Potrzebny mi jest baranek. Narysuj mi baranka.
  Narysowałem baranka. Mały przyjrzał się uważnie i rzekł:
  — Nie, ten baranek jest już bardzo chory. Zrób innego

Narysowałem (я нарисовал).

Mały przyjaciel uśmiechnął się grzecznie z pobłażaniem (маленький друг улыбнулся вежливо со снисхождением):

— Przyjrzyj się (присмотрись). To nie jest baranek, to baran (это не барашек, это баран). On ma rogi (у него рога).

Zrobiłem nowy rysunek, ale został odrzucony tak jak poprzedni (я сделал новый рисунок, но он был отброшен=отвергнут как  и предыдущий):

— Ten baranek jest za stary (этот барашек слишком старый). Chcę mieć baranka, który będzie długo żył (я хочу иметь барашка, который будет жить долго).

Tracąc już cierpliwość (теряя уже терпение) — chciałem bowiem jak najprędzej zabrać się do naprawy motoru (потому что я хотел как можно скорей приступить к ремонту двигателя) — nabazgrałem ten obrazek i powiedziałem (я нацарапал этот рисунок и сказал):

 • Narysowałem.
  Mały przyjaciel uśmiechnął się grzecznie z pobłażaniem:
  — Przyjrzyj się. To nie jest baranek, to baran. On ma rogi.
  Zrobiłem nowy rysunek, ale został odrzucony tak jak poprzedni:
  — Ten baranek jest za stary. Chcę mieć baranka, który będzie długo żył.
  Tracąc już cierpliwość — chciałem bowiem jak najprędzej zabrać się do naprawy motoru — nabazgrałem ten obrazek i powiedziałem:

— To jest skrzynka (это ящик). Baranek, którego chciałeś mieć, jest w środku (барашек, которого ты хотел иметь, внутри).

Byłem bardzo zdziwiony, widząc radość na buzi małego krytyka (я был сильно удивлен, видя радость на личике маленького критика).

— To jest właśnie to, czego chciałem (это именно то, чего я хотел). Czy myślisz, że trzeba dużo trawy dla tego baranka (ты думаешь, что надо много травы для этого барашка)?

— Dlaczego pytasz (почему ты спрашиваешь)?

— Bo mam tak mało miejsca (потому что у меня так мало места) …

— Na pewno wystarczy (наверное, хватит). Dałem ci zupełnie małego baranka (я дал тебе совсем маленького барашка).

Pochylił główkę nad rysunkiem (он наклонил голову над рисунком).

— Nie taki znowu mały (не такой уж и маленький). Zobacz, zasnął (посмотри, уснул) …

Tak wyglądał początek mojej znajomości z Małym Księciem (так выглядело начало моего знакомства с Маленьким Принцем).

 • — To jest skrzynka. Baranek, którego chciałeś mieć, jest w środku.
  Byłem bardzo zdziwiony, widząc radość na buzi małego krytyka.
  — To jest właśnie to, czego chciałem. Czy myślisz, ze trzeba dużo trawy dla tego baranka?
  — Dlaczego pytasz?
  — Bo mam tak mało miejsca …
  — Na pewno wystarczy. Dałem ci zupełnie małego baranka.
  Pochylił główkę nad rysunkiem.
  — Nie taki znowu mały. Zobacz, zasnął …
  Tak wyglądał początek mojej znajomości z Małym Księciem.

Аудиозапись методом Франка второй главы сказки

Теперь вы можете послушать и вторую главу по методу Франка. Мне кажется, у пана Геннадия получилось очень круто!Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 2 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

2 мыслей о “Маленький принц на польском по методу Франка 2 глава

Добавить комментарий