Катерина Лук'янова

Последнее обновление 7 декабря 2023

Если вы учите польский язык, то рекомендую обращать внимание также на польские традиции. И Рождество — это один из самых показательных праздников для этого. Сегодня я хочу рассмотреть поближе польский Сочельник — время магии и настоящей польской кухни. Чтобы совместить приятное и с полезным, предлагаю читать методом Ильи Франка.

Польский Сочельник

Wigilia (łac. czuwanie, straż) którą znamy, wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa (Сочельник (лат. бодрствование, охрана), который мы знаем, происходит из первых веков христианства).

Już w Starym Testamencie były wzmianki o wigiliach, które poprzedzały dni świąteczne, wolne od pracy (уже в Ветхом Завете были первые упоминания о канунах праздников, предшествовавшие праздничным дням, свободными от работы). W oczekiwaniu na uroczystości, wierni pościli i modlili się wspólnie, czuwając całą noc (в ожидании церемонии верующие постились и молились вместе, бодрствуя всю ночь).

Do tradycji polskiej Wigilia weszła na stale w XVIII wieku, jako wieczór wigilijny, poprzedzający Boże Narodzenie, stając się najbardziej uroczystym wieczorem roku (в польскую традицию канун Рождества вошел на постоянной основе в восемнадцатом веке, как канун праздника, предшествующий Рождеству, становясь самым торжественным вечером года). Wigilia jest dniem przebaczenia, zgody i miłości (Сочельник — это день прощения, согласия и любви).

Najważniejszą chwilą jest wieczerza, o charakterze ścisłe rodzinnym, którą nazwano również wigilią, a także wilią, kutią i nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy (самым важным моментом является вечеря=ужин, строго семейного характера, который также называют сочельником ([вигилией]), [вилией] (устаревшее название wigilii), кутьёй, и ссылается на Тайную вечерю).

Читайте также: Coraz bliżej Święta или как встречают Рождество в Польше

Symbolika nakrytego stołu nawiązuje do narodzin Jezusa (символика накрытого стола ссылается на рождение Иисуса). Biały obrus i sianko pod nim mają przypominać o pieluszkach i dzieciątku ułożonym na sianie w żłobku ubogiej stajenki (белая скатерть и сено под ним напоминают о пеленках и младенце, лежащим на сене в яслях убогого стойла=конюшни).

W Polsce na tę wieczerzę podaje się potrawy postne, dary wód, pól, lasów i ogrodów (в Польше на этот ужин подают постные блюда, дары вод, полей, лесов и садов). Na pamiątkę betlejemskiej gwiazdy, prowadzącej trzech mędrców, wigilia rozpoczyna się wspólną modlitwą z chwilą rozbłysku pierwszej gwiazdy (в память о вифлеемской звезде, которая вела трёх мудрецов=волхвов, сочельник начинается общей молитвой во время вспышки=появления первой звезды). Kulminacyjnym momentem jest chwila łamania się opłatkiem, rozpoczynająca wieczerzę (кульминационным моментом является преломление облатки, начинающее ужин).

Читайте также: Сказка «Рождественское чудо» / Świąteczny cud

Zestawy potraw są różne, w zależności od regionu, ale składają się na nie zawsze ryby, które dla chrześcijan od zawsze były symbolem chrztu, zmartwychwstania i nieśmiertelności, grzyby, mak, miód, orzechy, warzywa i owoce (наборы блюд разные, в зависимости от региона, но составляют их всегда /разные виды/ рыбы, которая для христиан всегда была символом крещения, воскресения и бессмертия, грибы, мак, мед, орехи, овощи и фрукты).

Kolację wigilijna kończą wspólnie śpiewane i grane kolędy i wyjście na Pasterkę (ужин в сочельник заканчивают совместно спетые и сыгранные рождественские колядки и выход на рождественскую мессу=службу).

Zwyczaje wigilijne / Обычаи в Сочельник

Aniołek / Ангелочек

W niektórych regionach Polski w okresie świątecznym prezenty przynosi nie Mikołaj, lecz Aniołek. Postać Anioła zdobi też często czubek choinki (в некоторых регионах Польши в праздничный период подарки приносит не Николай, а Ангелочек. Персонаж Ангела часто тоже украшает верхушку елки). Anioł jest także postacią w jasełkach i szopkach (ангел также является фигурой в рождественских вертепах и вертепных композициях).

Jemioła / Омела

Powieszona nad drzwiami, zapewnia pokój, miłość i szczęście domowi (повешенная над дверью, обеспечивает мир, любовь и счастье дома). Z Anglii przywędrował zwyczaj całowania się pod jemiołą, co mężczyźnie zapewnić miało płodność, bo roślina ta uważana była za afrodyzjak o magicznych właściwościach (из Англии прибыл обычай целоваться под омелой, что мужчине должно было обеспечить плодородие, потому что это растение считалось афродизиаком с магическими свойствами).

Jasełka, czyli szopka / Рождественский вертеп, или вертепная композиция

Budowę pierwszej szopki przypisuje się św.Franciszkowi z Asyżu, który jakoby miał ją ustawić na leśnej polanie (строительство первой сцены Рождества приписывается святому Франциску Ассизскому, который предположительно должен был установить её на лесной поляне). Szopka zawierała figury bohaterów wigilijnych a towarzyszyły im żywe zwierzęta (вертепная композиция содержала фигуры героев кануна Рождества, а сопровождали их живые животные). Przedsięwzięcie znalazło naśladowców i dało początek nowemu zwyczajowi (проект нашел последователей и дал начало новому обычаю). Rozpowszechniły go zakony franciszkańskie (его распространили францисканские ордены). Na wzór pierwszej szopki powstawały kolejne, urozmaicane coraz liczniejszymi figurami, często ruchomymi (по образцу первой сцены Рождества создавались очередные, разнообразные=дополняемые все более многочисленными фигурами, часто подвижными). W XIX wieku w Polsce znane już byty szopki z tysiącami ruchomych figur (в XIX веке в Польше уже известны были вертепные композиции с тысячами движущихся фигур). Przedstawiały sceny z narodzin Jezusa, w okresie późniejszym wzbogacano nowymi postaciami i scenami (они изображали сцены с рождения Иисуса, в дальнейшем обогащались новыми персонажами и сценами). Szopkę, czyli Jasełka z czasem ożywiono kukiełkami, potem ludźmi, pieśnią i muzyką, przekształcając ją widowisko (вертепную композицию, то есть, Рождественский вертеп, со временем оживили марионетками, потом людьми, песней и музыкой, превратив в зрелище).

Kolędnicy / Ряженые / Колядники

Znalezione obrazy dla zapytania kolędnicy

W wielu regionach swą wędrówkę po domach rozpoczynali już w trzecim tygodniu Adwentu kolędnicy (во многих регионах свой поход по домам начинали уже на третьей неделе Адвента ряженые). Byli to przeważnie dorośli ludzie, za drobne i dobrowolne datki przedstawiający schematyczne widowiska, wzbogacane pieśniami (это были в основном взрослые люди, за небольшие и добровольные пожертвования представляющие схематические зрелища, обогащенные=приправленные песнями). Najciekawsze przedstawienia organizowali kolędnicy «z Herodem» i od tych przedstawień nazwano ich Herodami (самые интересные представления организовали певцы «с Иродом», и от этих спектаклей назвали их Иродами). Postaciami scenariuszy zwykle bywali Herod, Żyd, żołnierz, śmierć, diabeł i dziad, odgrywający scenę śmierci Heroda i zesłania go na męki piekielne za rzeź niewiniątek (персонажами сценариев, как правило, бывали Ирод, Еврей, солдат, смерть, дьявол и дед, отыгрывающие сцену смерти Ирода и сослания его на адские муки за резню невинных младенцев). Inne grupy chodziły z gwiazdą, turoniem, kozą (другие группы ходили со звездой, туронем (ряженым быком), козой).

Liczba osób / Количество человек

Jednym z bardzo przestrzeganych zwyczajów była liczba osób przy wigilijnym stole (одним из очень соблюдаемых обычаев было количество людей за столом в канун Рождества). Trzynastym biesiadnikiem Ostatniej Wieczerzy był Judasz Iskariota, unikano więc zwłaszcza liczby 13, traktując ją jako feralną i wróżącą nieszczęście (тринадцатым участником Тайной Вечери был Иуда Искариот, поэтому особенно избегалось число 13, рассматривая его как роковое и предсказывающее беду.). Zwyczaj nakazywał, by do wigilijnego stołu zasiadała parzysta liczba osób (обычай велел, чтобы к столу в сочельник садилось четное количество людей).

Puste miejsce / Пустое место

Według tradycji przy wigilijnym stole zostawia się zawsze wolne miejsce i puste nakrycie (по традиции за рождественским столом оставляют всегда свободное место и пустой набор посуды). W dawnych czasach wierzono, że miejsce to zajmować będą dusze bliskich, którzy już odeszli, a w tę jedną noc wolno im przyjść w odwiedziny (в давние времена верили, что это место будут занимать души близких, которые уже ушли, а в эту одну ночь им разрешено приходить в гости). Stąd także nie sprzątano po kolacji, zostawiając do rana zastawiony stół (поэтому также не убирали после ужина, оставив до утра заставленный=накрытый стол). Dziś wolne miejsce i nakrycie czeka na zbłąkanego wędrowca, który w ten wieczór będzie traktowany jak członek rodziny (сегодня свободное место и пустая тарелка ждет блуждающего странника, который в этот вечер будет рассматриваться как член семьи).

Wigilijne potrawy / Рождественские блюда

W zależności od regionu i stanu majątkowego liczba ich zmieniała się (в зависимости от региона и состояния имущества численность их менялась). U magnatów i w bogatych dworach potraw było dwanaście, przy czym wszystkie podane rodzaje ryb liczone były jako jedna potrawa (у магнатов и в богатых дворах блюд было двенадцать, причем все поданные виды рыб считались как одно блюдо). W dworkach szlacheckich liczba wahała się od siedmiu do dziewięciu (в дворянских усадьбах число варьировалось от семи до девяти). W chłopskich chatach była skromniejsza (в крестьянских хижинах оно было скромнее). Liczby 7, 9, 12 miały swoją symbolikę— siedem dni tygodnia, dziewięć anielskich chórów, dwunastu apostołów (числа 7, 9, 12 имели свою символику— семь дней недели, девять ангельских хоров, двенадцать апостолов). Pilnowano też w miarę możliwości zasiadania wg starszeństwa, by w tej kolejności odchodzić ze świata (следили также по возможности за тем, чтобы сидели по старшинству, чтобы в этом порядке уходить из мира). Na stole nie mogło zabraknąć potraw z maku zapewniających dostatek tak liczny, jak ziarna w makowce (на столе нельзя было не досчитаться блюд из мака, обеспечивающих такой хороший достаток, как зерен в маковке). Nieodzowne były tez orzechy, symbol urodzaju i miłości (обязательными были также орехи, символ изобилия и любви).

Читайте также: 12 традиционных польских блюд на Рождество

Zwierzęta / Животные

Nocy wigilijnej przypisywano zawsze magiczne właściwości (ночи накануне Рождества всегда приписывали магические свойства). Wierzono, ze na te jedna noc w roku zwierzęta otrzymują duszę i dar mowy by moc w pełni cieszyć się z misterium narodzin Jezusa (верили, что на эту одну ночь в году животные получают душу и дар речи, чтобы суметь в полной мере насладиться тайной рождения Иисуса). Dlatego również podawano im opłatek (поэтому им также давали облатку).

Wg: www.bozenarodzenie.swieta.biz


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Польский Сочельник, чтение методом Ильи Франка
Метки: Рождество

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий