Катерина Лук'янова

Последнее обновление 25 февраля 2022

Сегодня я решила обратиться к русской классике и представить вам, как одно известное произведение звучит на польском языке. Итак, А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском языке, сказка-билингва, то есть, двуязычное представление сказки — на языке оригинала (русском), и на языке перевода (польском).

Аннотация: в «Сказке о рыбаке и рыбке» рассказывается о старухе и старике, которые жили у моря. Старик, как и положено, рыбачил. Однажды в его сети попалась золотая рыбка. Говорила она с ним человеческим языком и выполняла она все его, а точнее, старухины желания. Старухе было все мало, желаниям было не видно конца…

Внимание! Ниже — оригинал и художественный перевод сказки (не буквальный, как я обычно делаю). Переводчик с русского на польский — Renata Lis. Сказку на польском в «чистом виде» можно почитать на Wolnelektury.pl.

Для визуального удобства сказка добавлена в виде таблицы, чтобы вы одновременно могли видеть обе версии и сравнивать их. После сказки я добавила словарик, загляните туда. Кроме того, после словарика к сказке, в самом конце, я добавила еще и две аудиоверсии сказки. Одна — это аудио к предложенному ниже переводу, а вторая — в исполнении Piotra Fronczewskiego, которая, внимание, отличается!!! То есть, в польском языке адаптаций данного произведения как минимум две.

Приятного чтения!

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском языке | Билингва

Пушкин. "Сказка о рыбаке и рыбке" на польском | Билингва
Aleksander Puszkin «Bajka o rybaku i rybce» tłum. Renata LisАлександр Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Żyli raz sobie dziadek i babcia,Жил старик со своею старухой
Sami nad ciemnym, błękitnym morzem;У самого синего моря;
W biednej lepiance razem mieszkaliОни жили в ветхой землянке
Równych trzydzieści lat i trzy lata.Ровно тридцать лет и три года.
Stary co rano chodził rybaczyć,Старик ловил неводом рыбу,
Babcia w tym czasie przędła swą przędzę. Старуха пряла свою пряжу.
Rzucił raz dziadek sieci na wodę —Раз он в море закинул невод —
Sieć pełna mułu z morza wróciła.Пришёл невод с одною тиной.
Drugi raz rzucił sieci na wodę,Он в другой раз закинул невод —
Sieć z trawą morską morze zwróciło.Пришёл невод с травой морскою.
Trzeci raz rzucił sieci na wodę —В третий раз закинул он невод —
Sieć z jedną rybką z wody wróciła,Пришёл невод с одною рыбкой,
Ale z niezwykłą, bo całą złotą.С не простою рыбкой — золотою.
Jak zacznie błagać rybka ta złota!Как взмолится золотая рыбка!
Ludzkim językiem dziadunia prosi:Голосом молвит человечьим:
«Wypuść mnie, starcze, z powrotem w morze,«Отпусти ты, старче, меня в море!
Jeśli to zrobisz, nie pożałujesz:Дорогой за себя дам откуп:
Dam ci, co zechcesz, tylko mi powiedz».Откуплюсь чем только пожелаешь».
Zdumiał się dziadek, a i wystraszył:Удивился старик, испугался:
Jak długo mieszkał nad morzem ciemnym,Он рыбачил тридцать лет и три года
Nie słyszał jeszcze rybiego słowa.И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Wypuścił rybkę znowu do wody,Отпустил он рыбку золотую
A przy rozstaniu życzył jej z serca:И сказал ей ласковое слово:
«Niech cię Bóg strzeże, rybeczko złota!«Бог с тобою, золотая рыбка!
Nie potrzebuję twojej zapłaty;Твоего мне откупа не надо;
Woła cię morze ciemne, błękitne,Ступай себе в синее море,
Pływaj tam sobie wolno, szczęśliwa».Гуляй там себе на просторе».
  
I wrócił dziadek do swej babuni,Воротился старик ко старухе,
Rzekł jej o cudzie, wszystko jak było.Рассказал ей великое чудо:
«Dasz wiarę, żono? Złowiłem rybkę,«Я сегодня поймал было рыбку,
Ale niezwykłą, bo całą złotą;Золотую рыбку, не простую;
Gadała ze mną tak jak ja z tobą,По-нашему говорила рыбка,
Pragnęła wrócić w morze głębokie,Домой в море синее просилась,
Za swoją wolność chciała dać wykup:Дорогою ценою откупалась:
Mogłem mieć wszystko, gdybym poprosił.Откупалась чем только пожелаю
Ja nic nie wziąłem, trochę się bałem,Не посмел я взять с неё выкуп;
Puściłem rybkę w morze głębokie».Так пустил её в синее море».
Lecz wtedy babcia sklęła dziadunia:Старика старуха забранила:
«Gdzie miałeś rozum, głupi prostaku!«Дурачина ты, простофиля!
Czemuś nie żądał jakiej zapłaty!Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Przydałoby się chociaż koryto,Хоть бы взял ты с неё корыто,
Widzisz, że stare już się rozbiło».Наше-то совсем раскололось».
I poszedł dziadek nad morze ciemne;Вот пошёл он к синему морю;
Widzi, że morze lekko się marszczy.Видит — море слегка разыгралось.
Zaczął przyzywać złociuchną rybkę,Стал он кликать золотую рыбку.
Ta przypłynęła i zaraz pyta:Приплыла к нему рыбка и спросила;
«Czego ci trzeba, dziadku rybaku?»«Чего тебе надобно, старче?»
Dziadek pokornie rybce się kłania:Ей с поклоном старик отвечает:
«Zlituj się, proszę, szanowna rybko!«Смилуйся, государыня рыбка,
Staruszka moja dziś mnie zrugała,Разбранила меня моя старуха,
Piekli się strasznie, żyć mi nie daje:Не даёт старику мне покою:
Chciałaby, mówi, nowe koryto;Надобно ей новое корыто;
Bo stare całkiem już się rozbiło».Наше-то совсем раскололось».
Na to mu rzekła rybeczka złota:Отвечает золотая рыбка:
«Nie smuć się dziadku, idź, wracaj z Bogiem,«Не печалься, ступай себе с богом.
Dostanie babcia nowe koryto». Будет вам новое корыто».
  
I poszedł dziadek do swej babuni,Воротился старик ко старухе,
Koryto stoi, jak obiecano.У старухи новое корыто.
Ale babunia piekli się straszniej:Ещё пуще старуха бранится:
«Gdzie miałeś rozum, głupi prostaku!«Дурачина ты, простофиля!
Wyprosił dureń samo koryto!Выпросил, дурачина, корыто!
Wielka mi korzyść! Ach, ty łamago!В корыте много ль корысти?
Zawracaj zaraz do swojej rybki;Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Pokłoń się nisko i żądaj chaty».Поклонись ей, выпроси уж избу».
  
I poszedł dziadek nad ciemne morze,Вот пошёл он к синему морю
(Wzburzyło się trochę morze ciemne).(Помутилося синее море).
Zaczął przyzywać złociuchną rybkę,Стал он кликать золотую рыбку.
Ta przypłynęła i zaraz pyta:Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Czego ci trzeba, dziadku rybaku?»«Чего тебе надобно, старче?»
Dziadek pokornie rybce się kłania:Ей старик с поклоном отвечает:
«Zlituj się, proszę, szanowna rybko!«Смилуйся, государыня рыбка!
Jeszcze okropniej sklęła mnie stara,Ещё пуще старуха бранится,
Piekli się strasznie, żyć mi nie daje:Не даёт старику мне покою:
Kłótliwej babie marzy się chata».Избу просит сварливая баба».
Na to mu rzekła rybeczka złota:Отвечает золотая рыбка:
«Nie smuć się dziadku, idź, wracaj z Bogiem,«Не печалься, ступай себе с богом,
Tak właśnie będzie: dostanie chatę».Так и быть: изба вам уж будет».
I wrócił dziadek do swej lepianki,Пошёл он ко своей землянке,
A po lepiance nie ma już śladu;А землянки нет уж и следа;
Zobaczył chatę — z widną izdebką,Перед ним изба со светёлкой,
Świeżo bielony komin ceglany,С кирпичною, белёною трубою,
Z dębowych bali drzwi wyciosane.С дубовыми, тесовыми вороты.
Babunia w złości czeka na proguСтаруха сидит под окошком,
I klnie starego na czym świat stoi.На чём свет стоит мужа ругает:
«Gdzie miałeś rozum, głupi prostaku!«Дурачина ты, прямой простофиля!
Patrzcie go, dureń zażądał chaty!Выпросил, простофиля, избу!
Wracaj do rybki i się jej pokłoń:Воротись, поклонись рыбке:
Nie chcę być dłużej zwyczajną chłopką,Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Chcę zostać herbową szlachcianką». Хочу быть столбовою дворянкой».
  
I poszedł dziadek nad ciemne morze,Пошёл старик к синему морю
(Niespokojne było morze ciemne).(Неспокойно синее море).
Zaczął przyzywać złociuchną rybkę,Стал он кликать золотую рыбку.
Ta przypłynęła i zaraz pyta:Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Czego ci trzeba, dziadku rybaku?»«Чего тебе надобно, старче?»
Dziadek pokornie rybce się kłania:Ей с поклоном старик отвечает:
«Zlituj się, proszę, szanowna rybko!«Смилуйся, государыня рыбка!
Żonka szaleje coraz okropniej,Пуще прежнего старуха вздурилась,
Piekli się strasznie, żyć mi nie daje:Не даёт старику мне покою:
Nie chce być dłużej zwyczajną chłopką,Уж не хочет быть она крестьянкой
Chce zostać herbową szlachcianką».Хочет быть столбовою дворянкой».
Na to mu rzekła rybeczka złota:Отвечает золотая рыбка:
«Nie smuć się dziadku, idź, wracaj z Bogiem».«Не печалься, ступай себе с богом».
  
I wrócił dziadek do swej babuni.Воротился старик ко старухе,
Patrzy, a tam dwór szlachecki stoi.Что ж он видит? Высокий терем.
Na ganku widzi żonkę swą starąНа крыльце стоит его старуха
W drogim serdaku z sobolich futer,В дорогой собольей душегрейке,
Z głową zwieńczoną czepcem z brokatu,Парчевая на маковке кичка,
Na szyi ciężkich ma pereł sznury,Жемчуги огрузили шею,
Złote pierścienie błyszczą na palcach,На руках золотые перстни,
Na nogach czerwone lśnią buciki.На ногах красные сапожки.
Czapkują przed nią pokorni słudzy;Перед нею усердные слуги;
Ona ich chłoszcze, wlecze za włosy.Она бьёт их, за чупрун таскает.
I mówi dziadek do swojej żonki:Говорит старик своей старухе:
«Witaj, wielmożna jaśnie pani!«Здравствуй, барыня-сударыня дворянка!
Jak widzę, duszko, masz teraz wszystko».Чай, теперь твоя душенька довольна».
Babcia go znowu strasznie skrzyczała,На него прикрикнула старуха,
Za karę poszedł pracować w stajni. На конюшне служить его послала.
  
Tak minął tydzień jeden i drugi,Вот неделя, другая проходит,
Aż jeszcze bardziej zgłupiała stara:Ещё пуще старуха вздурилась;
Znowu wysyła dziadka nad morze.Опять к рыбке старика посылает:
«Wracaj do rybki, pokłoń się nisko:«Воротись, поклонись рыбке:
Nie chcę być dłużej wielmożną panią,Не хочу быть столбовою дворянкой.
Chcę być całego kraju carycą».А хочу быть вольною царицей».
Zląkł się dziadunio, żonę zaklina:Испугался старик, взмолился:
«Czyś ty się, babo, czego najadła?«Что ты, баба, белены объелась?
Toż trzeba wiedzieć, jak mówić, chodzić,Ни ступить, ни молвить не умеешь.
Ośmieszysz się na całe cesarstwo».Насмешишь ты целое царство».
Rozsierdziła się strasznie babunia,Осердилася пуще старуха,
W twarz bez namysłu trzasnęła męża.По щеке ударила мужа.
«Jak śmiesz, ty chamie, mi się sprzeciwiać —«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Szacunek jesteś winien szlachciance.Со мною, дворянкой столбовою?
Ruszaj nad morze, nie marnuj czasu,Ступай к морю, говорят тебе честью;
Bo cię przymuszę, słowo honoru». Не пойдёшь, поведут поневоле».
  
Zatem wyruszył dziadek nad morze,Старичок отправился к морю
(Poczerniało całkiem morze ciemne).(Почернело синее море).
Zaczął przyzywać złociuchną rybkę,Стал он кликать золотую рыбку.
Ta przypłynęła i zaraz pyta:Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Czego ci trzeba, dziadku rybaku?»«Чего тебе надобно, старче?»
Dziadek pokornie rybce się kłania:Ей с поклоном старик отвечает:
«Zlituj się, proszę, szanowna rybko!«Смилуйся, государыня рыбка!
Żonka mi znowu się zbuntowała:Опять моя старуха бунтует:
Nie chce być dłużej wielmożną panią,Уж не хочет быть она дворянкой,
Chce być całego kraju carycą».Хочет быть вольною царицей».
Na to mu rzekła rybeczka złota:Отвечает золотая рыбка:
«Nie smuć się dziadku, idź, wracaj z Bogiem!«Не печалься, ступай себе с богом!
Wedle życzenia — będzie carycą!»Добро! будет старуха царицей!»
  
Wrócił znów dziadek do swej babuni.Старичок к старухе воротился,
Dwór zniknął, stoją carskie komnaty.Что ж? пред ним царские палаты,
W komnatach widzi swoją staruszkę —В палатах видит свою старуху,
Siedzi za stołem jako caryca,За столом сидит она царицей,
Szlachta, bojarzy jej nadskakują,Служат ей бояре да дворяне,
Zamorskie trunki leją jej strugą;Наливают ей заморские вина;
A ta zajada tłoczone pierniki;Заедает она пряником печатным;
Jej straż w milczeniu stoi półkolem,Вкруг её стоит грозная стража,
Lśnią w gotowości groźne toporki.На плечах топорики держат.
Widzi to stary i jak się zlęknie!Как увидел старик-испугался!
Do nóg upada swojej babuniВ ноги он старухе поклонился,
I woła: «Witaj, moja wszechwładna!Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Teraz masz, duszko, naprawdę wszystko».Ну теперь твоя душенька довольна?»
Lecz nie spojrzała na niego babcia,На него старуха не взглянула,
Kazała tylko precz go przepędzić.Лишь с очей прогнать его велела.
Podbiegła szlachta, za nią bojarzy,Подбежали бояре и дворяне,
Dziadka obili, potem pognali.Старика взашей затолкали.
Na końcu jeszcze straż go dopadła,А в дверях-то стража подбежала,
Na szczapy omal nie porąbali.Топорами чуть не изрубила,
Carscy poddani śmieli się nad nim:А народ-то над ним насмеялся:
«Słusznie dostałeś, ty stary głupcze!«Поделом тебе, старый невежа!
Będziesz pamiętał do końca życia:Впредь тебе, невежа, наука:
To nie są progi na chłopskie nogi». Не садися не в свои сани!»

Читайте также: Красная Шапочка на польском языке по Франка

Tak minął tydzień jeden i drugi,Вот неделя, другая проходит,
Aż znowu bardziej zgłupiała stara:Ещё пуще старуха вздурилась:
Dworaków swoich śle szukać męża,Царедворцев за мужем посылает.
Znaleźli starca, przed tron przywiedli.Отыскали старика, привели к ней.
Mówi do dziadka jego babunia:Говорит старику старуха:
«Wracaj nad morze, pokłoń się rybce:«Воротись, поклонися рыбке.
Nie chcę być kraju tego carycą,Не хочу быть вольною царицей,
Chcę być władczynią wszystkich mórz świata,Хочу быть владычицей морскою,
Zamieszkać w wielkim OceanieЧтобы жить мне в окияне-море,
I złotą rybkę mieć na usługiЧтоб служила мне рыбка золотая
Na każde moje zawołanie». И была б у меня на посылках».
  
Dziadunio nie śmiał się jej sprzeciwić,Старик не осмелился перечить,
Więc nie odezwał się ani słowem.Не дерзнул поперёк слова молвить.
I oto idzie nad morze ciemne,Вот идёт он к синему морю,
A tam na morzu szaleje burza,Видит, на море чёрная буря:
Wzdęły się gniewem pieniste fale,Так и вздулись сердитые волны,
Pędzą do brzegu z hukiem i wyciem. Так и ходят, так воем и воют.
Zaczął przyzywać złociuchną rybkę,Стал он кликать золотую рыбку.
Ta przypłynęła i zaraz pyta:Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Czego ci trzeba, dziadku rybaku?»«Чего тебе надобно, старче?»
Dziadek pokornie rybce się kłania:Ей старик с поклоном отвечает:
«Zlituj się, proszę, szanowna rybko!«Смилуйся, государыня рыбка!
Nie wiem, co począć z przeklętą babą.Что мне делать с проклятою бабой?
Nie chce być dłużej kraju carycą,Уж не хочет быть она царицей,
Chce być władczynią wszystkich mórz świata,Хочет быть владычицей морскою:
Zamieszkać w wielkim OceanieЧтобы жить ей в окияне-море,
I ciebie, pani, mieć na usługiЧтобы ты сама ей служила
Na każde swoje zawołanie».И была бы у ней на посылках».
Rybka tym razem nic nie odrzekła,Ничего не сказала рыбка,
Tylko ogonkiem złotym plusnęłaЛишь хвостом по воде плеснула
I odpłynęła w morze głębokie.И ушла в глубокое море.
Długo stał dziadek, czekał na słowo,Долго у моря ждал он ответа,
Aż wreszcie z niczym do żony wraca,Не дождался, к старухе воротился
Patrzy i własnym oczom nie wierzy:Глядь: опять перед ним землянка;
Znowu lepianka, znowu babunia,На пороге сидит его старуха,
A przed nią rozbite koryto.А пред нею разбитое корыто.

Словарик к сказке

lepianka — chata (budynek mieszkalny lub gospodarczy) wykonana z niewypalonej gliny na bazie słomy, wikliny itp. В русском тексте — землянка.

zrugać — nawymyślać komuś, gniewnie go skrytykować; zbesztać, złajać. Тут: ругать, бранить.

pieklić się — złościć się, awanturować się. Беситься, скандалить, злиться. У Пушкина нет этого.

serdak — rodzaj kamizelki sięgającej nieco poza talię. У Пушкина — душегрейка.

brokat (daw.) — ozdobna tkanina z grubego jedwabiu z wypukłymi wzorami, przetykana nicią złotą lub srebrną. То есть, парча, парчовая ткань. В современном польском brokat — это глиттер (блестки).

rozsierdzić się — bardzo się rozzłościć. То есть, рассердиться.

bojar — w kulturze ros. szlachcic, właściciel ziemski, боярин.

Аудиокниги «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском языке

Первая — запись того перевода, что выше:

Вторая аудиокнига — еще раз подчеркну — это другой вариант перевода, не тот, что выше. Читает Piotr Fronczewski.


Как вам понравилась «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском языке? Пишите, хотите ли еще таких сказок-билингв.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском | Билингва

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

6 мыслей о “А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» на польском | Билингва

Добавить комментарий