Катерина Лук'янова

Последнее обновление 25 февраля 2022

«У Лукоморья дуб зеленый..» Очень уж мне хотелось показать вам, как этот знаменитый отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» будет звучать на польском языке. Так как сам отрывок небольшой, я добавила еще кусочек первой песни. Итак, А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» на польском, отрывок-билингва, то есть, двуязычное представление текста — на языке оригинала (русском), и на языке перевода (польском).

Внимание! Ниже — оригинал и художественный перевод сказки (не буквальный, как я обычно делаю в методе Франка). Переводчик с русского на польский — Jan Brzechwa.

Для визуального удобства сказка добавлена в виде таблицы, чтобы вы одновременно могли видеть обе версии и сравнивать их. После сказки я добавила ссылку на скачивание всей поэмы на польском.

Приятного чтения!

Отрывок: А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» на польском | Билингва

А. С. Пушкин "Руслан и Людмила" на польском | Билингва
Fragment: Aleksander Puszkin «Rusłan i Ludmiła» tłum. Jan BrzechwaФрагмент: Александр Пушкин «Руслан и Людмила»
Jest nad zatoką dąb zielony,У лукоморья дуб зеленый,
Na dębie złoty łańcuch lśni;Златая цепь на дубе том:
I całe noce, całe dniИ днем и ночью кот ученый
Wędruje po nim kot uczony;Всё ходит по цепи кругом;
Zwróci się w prawo — śpiewa pieśni,Идет направо — песнь заводит,
A w lewo — bajki opowiada.Налево — сказку говорит.
  
Tam dziwy są: jest upiór leśny,Там чудеса: там леший бродит,
Siedzi wśród drzew rusałka blada;Русалка на ветвях сидит;
Tam zwierz, widziany tylko z rzadka,Там на неведомых дорожках
Wyciska ślady ciężkim krokiem;Следы невиданных зверей;
Na kurzych nóżkach stoi chatka,Избушка там на курьих ножках
Co nie ma wcale drzwi ni okien;Стоит без окон, без дверей;
Tam las i jar są pełne widm,Там лес и дол видений полны;
A kiedy przypływ fal uderzyТам о заре прихлынут волны
O piach nadbrzeżnych pustych wydm,На брег песчаный и пустой,
Trzydziestu zjawia się rycerzy,И тридцать витязей прекрасных;
Z wód wyłaniają się na piasku,Чредой из вод выходят ясных,
A z nimi wraz ich morski piastun;И с ними дядька их морской;
Królewicz tam przechodzi obokТам королевич мимоходом
I potężnego cara mami;Пленяет грозного царя;
Tam w oczach ludu, prując obłok,Там в облаках перед народом
Ponad lasami i morzamiЧерез леса, через моря
Czarownik niesie bohatera;Колдун несет богатыря;
W lochu królewna obumiera,В темнице там царевна тужит,
A bury wilk jej wiernie służy;А бурый волк ей верно служит;
Tam z Babą Jagą moździerz dużyТам ступа с Бабою Ягой
Samochcąc w drogę się wybiera;Идет, бредет сама собой;
Tam Kościej złotem swym się krztusi;Там царь Кащей над златом чахнет;
Tam ruski duch — tam zapach Rusi!Там русской дух… там Русью пахнет!
I ja tam byłem, piłem miód,И там я был, и мед я пил;
Tam zobaczyłem dąb zielony;У моря видел дуб зеленый;
Siedziałem pod nim; kot uczonyПод ним сидел, и кот ученый
Swe bajki prawił tak jak wprzód.Свои мне сказки говорил.
Odległe dzieje dni minionych,Дела давно минувших дней,
Klechdy zamierzchłej już przeszłości.Преданья старины глубокой.
  
Gromadą synów otoczony,В толпе могучих сыновей,
Pośród przyjaciół swych i gościС друзьями, в гриднице высокой
Do uczty siadł Włodzimierz-słońce;Владимир-солнце пировал;
Szła jego córka ukochanaМеньшую дочь он выдавал
Za maż za księcia, za Rusłana,За князя храброго Руслана
Więc zdrowie ich nieustająceИ мед из тяжкого стакана
Pił ciężkim miodem z roztruchana.За их здоровье выпивал.
Jeść długo kazał zwyczaj stary,Не скоро ели предки наши,
Stół obiegały zwykle długoНе скоро двигались кругом
Szklanice, dzbany, srebrne czaryКовши, серебряные чаши
I płynął trunek złotą strugą.С кипящим пивом и вином.
Pienił się w kubkach, szumiał w głowie,Они веселье в сердце лили,
Napełniał serca wesołością,Шипела пена по краям,
Godnie go leli podczaszowieИх важно чашники носили
I nisko się kłaniali gościom.И низко кланялись гостям.
  
Słów odgłos w jeden gwar się zlewa,Слилися речи в шум невнятный;
Tłum gości szemrze rozbawiony,Жужжит гостей веселый круг;
Lecz nagle miły śpiew rozbrzmiewaНо вдруг раздался глас приятный
I płyną gęśli składne tony.И звонких гуслей беглый звук;
Umilkli wszyscy. Głos BojanaВсе смолкли, слушают Баяна:
Dźwiękami słodkiej pieśni mówiłИ славит сладостный певец
Sławiąc Ludmiłę i Rusłana,Людмилу-прелесть, и Руслана,
I wieniec, który Lel im uwił.И Лелем свитый им венец.
  
Lecz namiętnością już znękany,Но, страстью пылкой утомленный,
Nie pije Rusłan zakochany:Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
Przygląda się swej młodej żonieНа друга милого глядит,
I niecierpliwi się, i płonie,Вздыхает, сердится, горит
I szarpie wąs niepostrzeżenie,И, щипля ус от нетерпенья,
I liczy każde okamgnienie.Считает каждые мгновенья.
Posępni, z zachmurzonym czołem,В уныньи, с пасмурным челом,
Za gwarnym, za weselnym stołemЗа шумным, свадебным столом
W milczeniu trzej rycerze młodziСидят три витязя младые;
Siedzą; przed nimi puste dzbanyБезмолвны, за ковшом пустым,
I kubek stoi zapomniany,Забыли кубки круговые,
I już ich trunek nie obchodzi;И брашна неприятны им;
Głusi na wieszczy śpiew Bojana,Не слышат вещего Баяна;
Wzrok opuścili w niemej złości:Потупили смущенный взгляд:
Są to rywale trzej Rusłana;То три соперника Руслана;
W ich zawiedzionych duszach gościВ душе несчастные таят
Jad nienawiści i miłości.Любви и ненависти яд.
Pierwszy z nich — Rogdaj, dzielny wojak,Один — Рогдай, воитель смелый,
Co mieczem swoim w krwawych bojachМечом раздвинувший пределы
Obręb kijowskich pól rozszerzył;Богатых киевских полей;
Drugi — to Farlaf, samochwała —Другой — Фарлаф, крикун надменный,
Na ucztach sława jego grzmiała,В пирах никем не побежденный,
Lecz nie zabłysnął wśród rycerzy;Но воин скромный средь мечей;
Wreszcie ostatni — Ratmir młody,Последний, полный страстной думы,
Chan, co chazarską ziemią włada;Младой хазарский хан Ратмир:
Nie bawią ich weselne gody,Все трое бледны и угрюмы,
Biesiada dla nich — nie biesiada.И пир веселый им не в пир.
  
Lecz goście wstają już od stołu,Вот кончен он; встают рядами,
Do młodej pary więc po społuСмешались шумными толпами,
Zbliża się ciżba pomieszana:И все глядят на молодых:
Spuściła skromnie wzrok Ludmiła,Невеста очи опустила,
Jakby się w sercu zasmuciła,Как будто сердцем приуныла,
I radość bije od Rusłana.И светел радостный жених.
Ale ogarnął mrok przyrodęНо тень объемлет всю природу,
I północ rzuca swą zasłonę:Уж близко к полночи глухой;
Bojarzy, upojeni miodem,Бояре, задремав от меду,
Senni, wynieśli się z pokłonem.С поклоном убрались домой.
Pan młody czeka zachwycony,Жених в восторге, в упоенье:
Już w myślach pieści wdzięki żony,Ласкает он в воображенье
Wstydliwą pojąc się urodą;Стыдливой девы красоту;
A wielki książę z cichym smutkiemНо с тайным, грустным умиленьем
I z rozrzewnieniem, w słowie krótkim,Великий князь благословеньем
Pobłogosławił parę młodą.Дарует юную чету.
Wreszcie Ludmiłę poczet dworzanИ вот невесту молодую
Prowadzi do ślubnego łoża;Ведут на брачную постель;
Pogasły światła w pustych salachОгни погасли… и ночную
I lampkę nocną Lel zapala.Лампаду зажигает Лель.
Serce nie zazna już zawodu,Свершились милые надежды,
Już miłość niesie dar bogatyЛюбви готовятся дары;
I na kobierce z CarogroduПадут ревнивые одежды
Opadną wnet zazdrosne szaty…На цареградские ковры…
Słyszycie? Oto szept miłościВы слышите ль влюбленный шепот,
Na całowane płynie wargi,И поцелуев сладкий звук,
Oto ostatniej nieśmiałościИ прерывающийся ропот
Brzmią ciche, przerywane skargi:Последней робости?.. Супруг
Małżonek rozkosz już przeczuwa,Восторги чувствует заране;
Tę rozkosz, która wnet się stanie…И вот они настали… Вдруг
Wtem grom uderzył, smuga jasnaГром грянул, свет блеснул в тумане,
Strzeliła dymem, lampka zgasła,Лампада гаснет, дым бежит,
Dokoła wszystko mrok zasnuwa,Кругом всё смерклось, всё дрожит,
Wszystko zadrżało niespodzianieИ замерла душа в Руслане…
I z grozy struchlał duch w Rusłanie…Всё смолкло. В грозной тишине
Ucichło. W ciszy tej ponurejРаздался дважды голос странный,
Rozległ się dziwny głos dwukrotnie,И кто-то в дымной глубине
Ktoś wzbił się czarnym dymem w góręВзвился чернее мглы туманной…
I we mgle zniknął bezpowrotnie…И снова терем пуст и тих;
W łożnicy pusto; narzeczonyВстает испуганный жених,
Zerwał się z łoża przerażony,С лица катится пот остылый;
Twarz zimnym potem się pokryła…Трепеща, хладною рукой
Przebóg! Gdzie jest kochanka miła?Он вопрошает мрак немой…
Cały dygoce, chłodną dłoniąО горе: нет подруги милой!
Nocnego mroku pyta o nią…Хватает воздух он пустой;
Ręce powietrze puste gonią,Людмилы нет во тьме густой,
Chwytają… Nie ma! Gdzie Ludmiła?Похищена безвестной силой.
Porwała ją nieznana siła. 
  
Ach, gdy się kocha nadaremnie,Ах, если мученик любви
A żądza niesie cierpień wiele,Страдает страстью безнадежно;
Choć żyć jest źle i nieprzyjemnie,Хоть грустно жить, друзья мои,
Żyć jednak można, przyjaciele!Однако жить еще возможно.
Ale po długich, długich latachНо после долгих, долгих лет
Objąć kochankę upragnioną,Обнять влюбленную подругу,
Poza nią nie dostrzegać świata,Желаний, слез, тоски предмет,
I kiedy już się stała żoną,И вдруг минутную супругу
Na zawsze stracić… o, rozpaczy,Навек утратить… о друзья,
Wolałbym chyba umrzeć raczej!Конечно лучше б умер я!

Скачать «Руслан и Людмила» на польском

Нашла поэму в PDF на Docer. И вдруг нужно её вспомнить на русском — тут текст.


Если вам понравилось, то рекомендую также две другие сказки-билингвы Пушкина: «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке«.


Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» на польском | Билингва, отрывок

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

4 мыслей о “А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» на польском | Билингва, отрывок

 • 8 июля 2021 в 17:40
  Постоянная ссылка

  Добрый день, Екатерина! С удовольствием читаю все Ваши статьи, но вот Пушкина на польском… ну совсем не идёт… мне кажется, что всё ж теряется красота слога… и вообще — зачем??? Есть много замечательных текстов польских авторов, которых полезно понять… например, Шимборская — некоторые произведения очень глубокого филосовского психологического смысла!!! Во всяком случае, для меня…
  И еще раз — ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД!!!💖
  С уважением, ваша подписчица☺

  Ответ
  • 9 июля 2021 в 12:25
   Постоянная ссылка

   Добрый день, пани Анжела, я Вас прекрасно понимаю 🙂 По той причине, что Вы описали, люди и учат языки — в том числе, чтобы читать литературу в оригинале, наслаждаясь мыслью автора.
   Я же — в том числе — люблю и «смакую» хорошие переводы. Я полностью понимаю, почему многие литературные международные премии даются не только автору, но и переводчику — поскольку это великий труд и мастерство — передать смысл, идею и одновременно сохранить ритм, при этом умело и точно адаптируя произведение в свой язык. Ян Бжехва был не только великим автором, но и великим переводчиком. Я очень хочу, чтобы читатели блога ProPolski узнали также и эту сторону его таланта. Поэтому я опубликовала эту статью с отрывком 🙂 Предыдущие же сказки Пушкина были опубликованы с той же целью, но еще и с целью билингвы — читать на польском то, что прекрасно знаешь и на русском.
   С уважением, Катя

   Ответ

Добавить комментарий