Катерина Лук'янова

Последнее обновление 16 февраля 2024

V

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском по методу Франка 5 глава

Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego (каждый день я узнавал что-то новое) o planecie, o wyjeździe, o podróży (о планете, об отъезде, о путешествии). Wiadomości te gromadziły się z wolna i przypadkowo (сведения эти собирались медленно=понемногу и случайно). I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów (и так на третий день я узнал драму с баобабами).

W tym przypadku stało się to dzięki barankowi (в этом случае произошло это благодаря барашку). Mały Książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił (Маленький принц спросил меня вдруг, как будто в чем-то усомнился):

— Czy to prawda, że baranki zjadają krzaki (это правда, что барашки съедают=едят кусты)?

— Tak, to prawda (да, это правда).

— O, to bardzo się z tego cieszę (о, я очень этому рад).

 • Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o planecie, o wyjeździe, o podróży. Wiadomości te gromadziły się z wolna i przypadkowo. I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów.
  W tym przypadku stało się to dzięki barankowi. Mały Książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił:
  — Czy to prawda, że baranki zjadają krzaki?
  — Tak, to prawda.
  — O, to bardzo się z tego cieszę.

— Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość (я не понимал, какое значение может иметь сведение), że baranki zjadają krzaki (что барашки поедают кусты). Ale Mały Książę dodał (но Маленький принц прибавил):

— Wobec tego one jedzą także baobaby (против этого=значит, они едят и баобабы)?

Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami (я растолковал ему, что баобабы не кусты, а деревья), i to tak dużymi jak kościoły (и такие большие как костелы), i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni (и если бы даже он взял с собой целое стадо слонов), to nie dałyby one rady jednemu baobabowi (то они бы не справились с одним баобабом).

Na myśl o stadzie słoni Mały Książę roześmiał się (при мысли о стаде слонов Маленький принц рассмеялся):

 • — Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość, że baranki zjadają krzaki. Ale Mały Książę dodał:
  — Wobec tego one jedzą także baobaby?
  Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami, i to tak dużymi jak kościoły, i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni, to nie dałyby one rady jednemu baobabowi.
  Na myśl o stadzie słoni Mały Książę roześmiał się:

— Trzeba byłoby poustawiać jednego na drugim (надо было бы поставить одного на другом).

Później dodał z namysłem (позже прибавил задумчиво):

— Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie (но прежде чем баобабы станут деревьями, они маленькие).

— To prawda (это правда). Ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby (но зачем ты хочешь, чтобы барашки съедали маленькие баобабы)?

Odpowiedział mi (он ответил мне): — Dobrze, dobrze (хорошо, хорошо)… — jakby chodziło o rzecz najzupełniej oczywistą (как бы речь шла о вещи вполне очевидной). Musiałem zrobić duży wysiłek (я должен был сделать большое усилие), aby zrozumieć to bez niczyjej pomocy (чтобы понять это без ничьей=посторонней помощи).

 • — Trzeba byłoby poustawiać jednego na drugim.
  Później dodał z namysłem:
  — Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie.
  — To prawda. Ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby?
  Odpowiedział mi: — Dobrze, dobrze… — jakby chodziło o rzecz najzupełniej oczywistą. Musiałem zrobić duży wysiłek, aby zrozumieć to bez niczyjej pomocy.

Okazało się, że na planecie Małego Księcia (оказалось, что на планете Маленького принца), tak jak na wszystkich planetach (так как на всех планетах), rosły rośliny pożyteczne oraz zielska (росли полезные растения и сорняки). W rezultacie znajdowały się tam (в результате находились там) dobre nasiona roślin pożytecznych (хорошие семена полезных растений) i złe nasiona zielsk (и плохие семена сорняков). Ale ziarna są niewidoczne (но зерна невидимы). Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili (спят себе скрыто в земле до самой минуты), kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się (когда какому-нибудь из них придет охота проснуться). Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd (выпускает тогда чудесный, беззащитный росток), który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu (который сначала несмело вытягивается=тянется к солнцу).

 • Okazało się, że na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk. Ale ziarna są niewidoczne. Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się. Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd, który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu.

Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży (если это росток редиса или розы), można mu pozwolić rosnąć, jak chce (можно ему позволить расти, как хочет). Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej (но если это сорняк, нужно вырвать его побыстрее), gdy tylko się je rozpozna (как только его узнаешь). Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe (так вот на планете Маленького принца были страшные зёрна). Ziarna baobabu (зерна баобаба). Zakażony był nimi cały grunt (заражена ими вся почва). A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno (а когда баобаб вырастет, то вырывать его слишком поздно) i nigdy już nie można się go pozbyć (и уже никогда нельзя от него избавиться). Zajmie całą planetę (он займет всю планету). Przeorze ją korzeniami (пронижет ее корнями). A jeżeli planeta jest mała (а если планета маленькая), a baobabów jest dużo (а баобабов много), to one ją rozsadzają (то они ее разрывают).

 • Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży, można mu pozwolić rosnąć, jak chce. Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej, gdy tylko się je rozpozna. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna baobabu. Zakażony był nimi cały grunt. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę. Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.

— Jest to kwestia dyscypliny (это вопрос дисциплины) — powiedział mi później Mały Książę (сказал мне позже Маленький принц). — Rano, po umyciu się (утром, после умывания), trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety (нужно делать очень тщательную уборку планеты=тщательно приводить в порядок планету). Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów (нужно обязать себя регулярно вырывать баобабы), i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży (и это сразу после того, как отличишь их от кустов розы), do których są w młodości bardzo podobne (на которые они в молодости очень похожи). Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa (это работа очень нудная, но очень легкая) …

Маленький принц на польском по методу Франка 5 глава / Mały Książę
 • — Jest to kwestia dyscypliny — powiedział mi później Mały Książę. — Rano, po umyciu się, trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa …

Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek (в один день он посоветовал мне, что бы я попробовал нарисовать красивый рисунок), który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów (который бы помог детям с нашей планеты понять опасность баобабов).

— Gdyby kiedyś podróżowały (если бы они когда-нибудь путешествовали=если им придется путешествовать) — mówił mi (говорил он мне) — może im się przydać (может им /это/ пригодиться). Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody (иногда откладывание работы на потом не приносит вреда). Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą (но в случае с баобабом это всегда катастрофа). Znałem planetę, którą zamieszkiwał leniuch (я знал планету, на которой жил лентяй). Zlekceważył trzy pędy (он недооценил=не придал значения трем росткам) …

 • Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.
  — Gdyby kiedyś podróżowały — mówił mi — może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą. Znałem planetę, którą zamieszkiwał leniuch. Zlekceważył trzy pędy …
Mały Książę

Według wskazówek Małego Księcia narysowałem tę planetę (по советам Маленького принца я нарисовал эту планету). Nie lubię prawić morałów (я не люблю читать моралей). Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane (но опасность баобабов так мало известна), a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet (а риск, которому подвергаются те, которые попадут на одну из маленьких планет), jest tak poważne (так серьезен), że tym razem odstąpię od mych zasad (что в этот раз я отступлю от моих правил). I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby (и я говорю: дети, берегитесь баобабов)!

 • Według wskazówek Małego Księcia narysowałem tę planetę. Nie lubię prawić morałów. Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad. I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby!

Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek (много работы=трудов стоил мне этот рисунок), który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół (который я сделал для того, что бы предостеречь моих друзей) przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym (перед опасностью давно грозящей и неизвестной). Mój trud jednakże opłacił się (мой труд однако же был оплачен). Może zapytacie, dlaczego w tej książce nie ma innych równie wspaniałych rysunków jak rysunek baobabów (может вы спросите, почему в этой книжке нет других равно прекрасных рисунков, как рисунок баобабов)? Odpowiedź jest prosta (ответ простой): próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały (я пробовал их сделать, но они мне не удались). Gdy malowałem baobaby (когда я рисовал баобабы), kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność (руководила мной какая-то внутренняя необходимость).

 • Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek, który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym. Mój trud jednakże opłacił się. Może zapytacie, dlaczego w tej książce nie ma innych równie wspaniałych rysunków jak rysunek baobabów? Odpowiedź jest prosta: próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność.

Аудиозапись методом Франка пятой главы сказкиВаша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском по методу Франка 5 глава

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий