Катерина Лук'янова

Последнее обновление 4 февраля 2024

О том, как читать по методу Ильи Франка, можно почитать здесь (кратко: сначала читается кусочек с переводом, потом — тот же кусочек, но «чистый» и анализируется, всё ли понятно; если нет — нужно еще раз прочитать кусочек с переводом).

XV

перевод на русский методом Франка: Александр Половинкин, под ред.: К. Лукьяновой

Маленький принц на польском метод Франка 15 глава

Szósta planeta była dziesięć razy większa (шестая планета была в десять раз больше). Mieszkał na niej Starszy Pan, który pisał olbrzymie księgi (жил на ней пожилой господин, который писал огромные книги).

Маленький принц на польском метод Франка 15 и 16 главы

— Proszę (милости просим)! Oto badacz (вот и исследователь)! — wykrzyknął, ujrzawszy Małego Księcia (выкрикнул он, увидев Маленького принца).

Mały Książę usiadł za stołem, lekko dysząc (Маленький принц сел за столом, слегка запыхавшись). Bardzo długo już podróżował (очень долго уже он путешествовал).

— Skąd przybywasz (откуда ты прибыл)? — zagadnął go Starszy Pan (заговорил с ним=спросил его пожилой господин).

— Co to za gruba księga (что это за толстая книга)? — spytał Mały Książę (спросил Маленький принц). — Co pan tu robi (что Вы тут делаете)?

— Jestem geografem — odpowiedział Starszy Pan (я географ — ответил пожилой господин).

— Co to znaczy geograf (что это значит — географ)?

— Jest to uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, rzeki, miasta, góry i pustynie (это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни).

— To bardzo ciekawe — powiedział Mały Książę (это очень интересно — сказал Маленький принц). — Nareszcie odkryłem pożyteczne zajęcie (наконец я открыл=обнаружил полезное занятие)!

I rozejrzał się po planecie geografa (и огляделся по планете географа=осмотрел планету, окинул взглядом). Nigdy jeszcze nie widział tak wspaniałej planety (никогда еще он не видел такой прекрасной планеты).

 • Szósta planeta była dziesięć razy większa. Mieszkał na niej Starszy Pan, który pisał olbrzymie księgi.
  — Proszę! Oto badacz! — wykrzyknął, ujrzawszy Małego Księcia.
  Mały Książę usiadł za stołem, lekko dysząc. Bardzo długo już podróżował.
  — Skąd przybywasz? — zagadnął go Starszy Pan.- Co to za gruba księga? — spytał Mały Książę.
  — Co pan tu robi?
  — Jestem geografem — odpowiedział Starszy Pan.
  — Co to znaczy geograf?
  — Jest to uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, rzeki, miasta, góry i pustynie.
  — To bardzo ciekawe — powiedział Mały Książę. — Nareszcie odkryłem pożyteczne zajęcie!
  I rozejrzał się po planecie geografa. Nigdy jeszcze nie widział tak wspaniałej planety.

— Pańska planeta jest bardzo ładna (Ваша планета очень красивая). Czy są na niej oceany (на ней есть океаны)?

— Nie mogę tego wiedzieć — odpowiedział geograf (я не могу этого знать — ответил географ).

— Ach (ах)… — Mały Książę był rozczarowany (Маленький принц был разочарован). — A góry (а горы)?

— Nie mogę tego wiedzieć — powiedział geograf (не могу этого знать — сказал географ).

— A miasta, rzeki, pustynie (а города, реки, пустыни)?

— Tego też nie mogę wiedzieć — odparł geograf (этого тоже не могу знать — ответил географ).

— Ależ pan jest geografem (но Вы же географ)?!

 • — Pańska planeta jest bardzo ładna. Czy są na niej oceany?
  — Nie mogę tego wiedzieć — odpowiedział geograf.
  — Ach… — Mały Książę był rozczarowany. — A góry?
  — Nie mogę tego wiedzieć — powiedział geograf.
  — A miasta, rzeki, pustynie?
  — Tego też nie mogę wiedzieć — odparł geograf.
  — Ależ pan jest geografem?!
Mały Książę

— To prawda — rzekł geograf — lecz nie jestem badaczem (это правда=верно — сказал географ — но я не исследователь). Bardzo brak mi badaczy (очень не хватает мне исследователей). Zadanie geografa nie polega na liczeniu miast, rzek, gór, oceanów i pustyń (задача географа не заключается в пересчете городов, рек, гор, океанов и пустынь). Geograf jest zbyt ważną osobistością (географ слишком важное лицо=фигура), aby mógł pozwolić sobie na łazikowanie (чтобы мог позволить себе бродить=лазать; łazikować — бродить. разг.). On nie opuszcza swego biura (он не оставляет своего офиса), lecz przyjmuje badaczy, wypytuje i notuje ich spostrzeżenia (но принимает исследователей, расспрашивает и записывает их наблюдения). A gdy uwagi któregoś uzna za interesujące (а когда замечания которого-нибудь \из них\ признает=посчитает интересными), wtedy każe robić wywiad o moralności danego badacza (тогда он велит делать интервью=расследование о порядочности данного исследователя).

 • — To prawda — rzekł geograf — lecz nie jestem badaczem. Bardzo brak mi badaczy. Zadanie geografa nie polega na liczeniu miast, rzek, gór, oceanów i pustyń. Geograf jest zbyt ważną osobistością, aby mógł pozwolić sobie na łazikowanie. On nie opuszcza swego biura, lecz przyjmuje badaczy, wypytuje i notuje ich spostrzeżenia. A gdy uwagi któregoś uzna za interesujące, wtedy każe robić wywiad o moralności danego badacza.

— Po co (зачем)?

— Ponieważ kłamiący badacz wywołałby katastrofy w księgach geografii (потому что обманывающий исследователь вызвал бы катастрофы в книгах \по\ географии). A także badacz, który zbyt dużo pije (а так же исследователь, который слишком много пьет).

— A dlaczego (а почему)? — pytał Mały Książę (спрашивал Маленький принц).

— Ponieważ pijany widzi podwójnie (потому что пьяный видит вдвойне=раздвоенным), więc geograf zanotowałby dwie góry w miejscu, gdzie jest tylko jedna (так что географ зарегистрировал бы две горы в месте, где есть только одна).

Читайте также: Сказки Андерсена на польском по методу Франка

— Znam kogoś — rzekł Mały Książę — kto byłby bardzo złym badaczem (я знаю кого-то=кое-кого — сказал Маленький принц — кто был бы очень плохим исследователем).

— To bardzo możliwe (это очень возможно). Kiedy więc moralność badacza wydaje się zadowalająca (а когда порядочность исследователя кажется удовлетворительной), sprawdza się prawdziwość jego odkrycia (проверяется правдивость открытия).

— Sprawdza się na miejscu (проверяется на месте)?

— Nie (нет). To zbyt skomplikowane (это слишком сложно). Żąda się od badacza dowodów (требуется от исследователя доказательств). Gdy na przykład chodzi o odkrycie wielkiej góry (когда, например, речь идет об открытии большой горы), żąda się, a by dostarczył wielkich kamieni (требуется, чтобы он доставил больших камней).

 • — Po co?
  — Ponieważ kłamiący badacz wywołałby katastrofy w księgach geografii. A także badacz, który zbyt dużo pije.
  — A dlaczego? — pytał Mały Książę.
  — Ponieważ pijany widzi podwójnie, więc geograf zanotowałby dwie góry w miejscu, gdzie jest tylko jedna.
  — Znam kogoś — rzekł Mały Książę — kto byłby bardzo złym badaczem.
  — To bardzo możliwe. Kiedy więc moralność badacza wydaje się zadowalająca, sprawdza się prawdziwość jego odkrycia.
  — Sprawdza się na miejscu?
  — Nie. To zbyt skomplikowane. Żąda się od badacza dowodów. Gdy na przykład chodzi o odkrycie wielkiej góry, żąda się, a by dostarczył wielkich kamieni.

Nagle geograf ożywił się (вдруг географ оживился):

— Ależ ty przybywasz z daleka (но ты же пришел издалека)! Jesteś badaczem (ты исследователь)! Opisz mi twoją planetę (опиши мне твою планету)!

Geograf otworzył księgę i zaostrzył ołówek (географ открыл книгу и заострил карандаш). Raport badacza zapisuje się najpierw ołówkiem (рапорт исследователя записывается сначала карандашом), a po dostarczeniu dowodów prawdziwości odkrycia — przepisuje się piórem (а после предоставления доказательств правдивости открытия — переписывается пером).

— Więc (и так)? — zapytał geograf (спросил географ).

— Och, u mnie wcale nie jest ciekawie — odpowiedział Mały Książę (ох, у меня совсем не интересно — ответил Маленький принц). — Planeta jest bardzo mała (планета очень маленькая). Mam trzy wulkany (у меня есть три вулкана). Dwa czynne i jeden wygasły (два действующих и один погасший). Ale nigdy nic nie wiadomo (но никогда ничего не известно).

— Nigdy nic nie wiadomo — powtórzył geograf (никогда ничего не известно — повторил географ).

 • Nagle geograf ożywił się:
  — Ależ ty przybywasz z daleka! Jesteś badaczem! Opisz mi twoją planetę!
  Geograf otworzył księgę i zaostrzył ołówek. Raport badacza zapisuje się najpierw ołówkiem, a po dostarczeniu dowodów prawdziwości odkrycia — przepisuje się piórem.
  — Więc? — zapytał geograf.
  — Och, u mnie wcale nie jest ciekawie — odpowiedział Mały Książę. — Planeta jest bardzo mała. Mam trzy wulkany. Dwa czynne i jeden wygasły. Ale nigdy nic nie wiadomo.
  — Nigdy nic nie wiadomo — powtórzył geograf.

— Mam też kwiat (имею так же цветок).

— Kwiaty nas nie interesują (цветы нас не интересуют).

— A dlaczego (а почему)? To najładniejsze z istniejących rzeczy (это самое красивое из существующих вещей)!

— Ponieważ kwiaty są efemeryczne (потому что цветы эфемерные).

— Co znaczy «efemeryczne» (что значит «эфемерные»)?

— Księgi geografii są księgami najbardziej cennymi ze wszystkich ksiąg (книги \по\ географии — это книги наиболее ценные из всех книг). Nigdy nie tracą aktualności (они никогда не теряют актуальности). Bardzo rzadko zdarza się, aby góra zmieniła miejsce (очень редко случается, чтобы гора сменила место). Bardzo rzadko zdarza się, aby ocean wysechł (очень редко случается, чтобы океан высох). My opisujemy rzeczy wieczne (мы описываем вещи вечные).

— Lecz wygasły wulkan może się obudzić — przerwał Mały Książę (но погасший вулкан может проснуться — сказал Маленький принц). — Co to znaczy «efemeryczny» (что это значит «эфемерный»)?

 • — Mam też kwiat.
  — Kwiaty nas nie interesują.
  — A dlaczego? To najładniejsze z istniejących rzeczy!
  — Ponieważ kwiaty są efemeryczne.
  — Co znaczy «efemeryczne»?
  — Księgi geografii są księgami najbardziej cennymi ze wszystkich ksiąg. Nigdy nie tracą aktualności. Bardzo rzadko zdarza się, aby góra zmieniła miejsce. Bardzo rzadko zdarza się, aby ocean wysechł. My opisujemy rzeczy wieczne.
  — Lecz wygasły wulkan może się obudzić — przerwał Mały Książę. — Co to znaczy «efemeryczny»?

— Dla nas jest obojętne, czy wulkan jest czynny, czy wygasły — rzekł geograf (для нас безразлично, действующий вулкан или погасший — ответил географ). — Nam chodzi o górę (нас волнует гора), a góra się nie zmienia (а гора не изменяется).

— Co znaczy «efemeryczny» (что значит «эфемерный)? — powtórzył Mały Książę (повторил Маленький принц), który nigdy w życiu nie porzucił raz postawionego pytania (который никогда в жизни не оставил раз поставленного вопроса).

— Znaczy to «zagrożony bliskim unicestwieniem» (это значит «под угрозой близкого уничтожения»).

— Mojej róży grozi bliskie unicestwienie (моей розе грозит близкое уничтожение)?

— Oczywiście (конечно).

 • — Dla nas jest obojętne, czy wulkan jest czynny, czy wygasły — rzekł geograf. — Nam chodzi o górę, a góra się nie zmienia.
  — Co znaczy «efemeryczny»? — powtórzył Mały Książę, który nigdy w życiu nie porzucił raz postawionego pytania.
  — Znaczy to «zagrożony bliskim unicestwieniem».
  — Mojej róży grozi bliskie unicestwienie?
  — Oczywiście.

«Moja róża jest efemeryczna — powiedział do siebie Mały Książę — i ma tylko cztery kolce dla obrony przed niebezpieczeństwem (моя роза эфемерна — сказал себе Маленький принц — и у неё есть только четыре шипа для защиты перед опасностью). A ja zostawiłem ją zupełnie samą (а я оставил ее совсем одну)…»

To był jego pierwszy odruch żalu (это был его первый порыв сожаления; odruch — рефлекс). Mimo to zapytał odważnie (несмотря на это он спросил отважно):

— Co radzi mi pan zwiedzić (что Вы посоветуете мне посетить)?

— Planetę Ziemię — odpowiedział geograf (планету Земля, — ответил географ). — Ma dobrą sławę (у нее добрая слава).

Mały Książę ruszył w dalszą drogę, myśląc o swojej róży (Маленький принц двинулся в дальнейший путь, думая о своей розе).

 • «Moja róża jest efemeryczna — powiedział do siebie Mały Książę — i ma tylko cztery kolce dla obrony przed niebezpieczeństwem. A ja zostawiłem ją zupełnie samą…»
  To był jego pierwszy odruch żalu. Mimo to zapytał odważnie:
  — Co radzi mi pan zwiedzić?
  — Planetę Ziemię — odpowiedział geograf. — Ma dobrą sławę.
  Mały Książę ruszył w dalszą drogę, myśląc o swojej róży.

Аудиозапись пятнадцатой главы сказки (текст методом Франка)

XVI

Маленький принц на польском метод Франка 16 глава

Siódmą planetą była Ziemia (седьмой планетой была Земля). Ziemia nie jest byle jaką planetą (земля не простая планета; byle jaka — кое-какая; byle jak — кое-как). Liczy sobie stu jedenastu królów (nie pomijając oczywiście królów murzyńskich) (насчитывает \в\ себе сто одиннадцать королей (не минуя, конечно, королей негритянских)), siedem tysięcy geografów (семь тысяч географов), dziewięćset tysięcy bankierów (девятьсот тысяч банкиров), siedem i pół miliona pijaków (семь с половиной миллионов пьяниц), trzysta jedenaście milionów próżnych (триста одиннадцать миллионов честолюбцев) — krótko mówiąc: około dwóch miliardów dorosłych (коротко говоря: около двух миллиардов взрослых).

 • Siódmą planetą była Ziemia. Ziemia nie jest byle jaką planetą. Liczy sobie stu jedenastu królów (nie pomijając oczywiście królów murzyńskich), siedem tysięcy geografów, dziewięćset tysięcy bankierów, siedem i pół miliona pijaków, trzysta jedenaście milionów próżnych — krótko mówiąc: około dwóch miliardów dorosłych.
Mały Książę

 Aby łatwiej wam było pojąć, jak wielka jest Ziemia (чтобы легче вам было понять, как велика Земля), powiem wam, że przed wynalezieniem elektryczności (скажу вам, что перед изобретением электричества) trzeba było zatrudniać na wszystkich sześciu kontynentach całą armię latarników (нужно было нанимать=задействовать на всех шести континентах целую армию фонарщиков), złożoną z czterystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset jedenastu osób (состоящую из четырехсот шестидесяти двух тысяч пятисот одиннадцати человек).

 • Aby łatwiej wam było pojąć, jak wielka jest Ziemia, powiem wam, że przed wynalezieniem elektryczności trzeba było zatrudniać na wszystkich sześciu kontynentach całą armię latarników, złożoną z czterystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset jedenastu osób.

 To był wspaniały widok — gdy się patrzyło z pewnej odległości (это был прекрасный вид, если смотреть с некоторого расстояния). Ruchy tej armii były podobne do baletu (движения этой армии были похожи на балет). Pierwsi zaczynali pracę latarnicy Nowej Zelandii i Australii (первые начинали работу фонарщики Новой Зеландии и Австралии), którzy potem szli spać (которые потом шли спать). Następnie do tańca wstępowali latarnicy Chin i Syberii (затем в танец вступали фонарщики Китая и Сибири). I oni po pewnym czasie kryli się za kulisami (и они через некоторое время скрывались за кулисами). Wtedy przychodziła kolej na latarników Rosji i Indii (тогда приходила очередь фонарщиков России и Индии). Potem Afryki i Europy (потом Африки и Европы). Potem Ameryki Południowej (потом Южной Америки). Nastepnie Ameryki Północnej (затем Северной Америки). I nigdy nie pomylono porządku wchodzenia na scenę (и никогда они не ошибались в порядке вхождения на сцену). To było wpsaniałe (это было великолепно).

 • To był wspaniały widok — gdy się patrzyło z pewnej odległości. Ruchy tej armii były podobne do baletu. Pierwsi zaczynali pracę latarnicy Nowej Zelandii i Australii, którzy potem szli spać. Następnie do tańca wstępowali latarnicy Chin i Syberii. I oni po pewnym czasie kryli się za kulisami. Wtedy przychodziła kolej na latarników Rosji i Indii. Potem Afryki i Europy. Potem Ameryki Południowej. Następnie Ameryki Północnej. I nigdy nie pomylono porządku wchodzenia na scenę. To było wspaniałe.

Tylko latarnik jedynej lampy na Biegunie Północnym (только фонарщик единственной лампы на Северном полюсе) i jego kolega latarnik jedynej lampy na Biegunie Południowym (и его коллега фонарщик единственной лампы на Южном полюсе) prowadzili niedbałe i próżniacze życie (вели небрежную и праздную жизнь): pracowali dwa razy w roku (они работали два раза в год).

 • Tylko latarnik jedynej lampy na Biegunie Północnym i jego kolega latarnik jedynej lampy na Biegunie Południowym prowadzili niedbałe i próżniacze życie: pracowali dwa razy w roku.

Аудиозапись шестнадцатой главы сказки (текст методом Франка)Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Маленький принц на польском метод Франка 15 и 16 главы

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий