Катерина Лук'янова

Последнее обновление 26 марта 2023

Если вам интересно, чем именно отличаются Пасхальные традиции Польши от наших, предлагаю прочитать об этом текст на польском языке, переведенный методом Ильи Франка. В конце статьи — тематический словарик.

Tradycje wielkanocne | Пасхальные традиции Польши на польском языке

Na podstawie H. Palianowa, I. Palianowa, H. Borysiewicz POLSKI DLA WSZYSTKICH

Перевод на русский: К. Лукьянова

Wielkanoc jest ważnym świętem chrześcijańskim upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Пасха является главным христианским праздником в честь воскресения Иисуса Христа). Przypada między 22 marca i 25 kwietnia w pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni księżyca (выпадает между 22 марта и 25 апреля, в первое воскресенье, после первого весеннего полнолуния).

 • Wielkanoc jest ważnym świętem chrześcijańskim upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przypada między 22 marca i 25 kwietnia w pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
085638_z2bQ_POPIOL060215_HP05_34

Wielkanoc poprzedza post trwający 6 tygodni (Пасхе предшествует пост продолжительностью 6 недель). Pierwszy dzień postu to środa popielcowa (первый день поста это пепельная среда). W kościołach podczas nabożeństw posypuje się głowy wiernych popiołem z ubiegłorocznych palm wielkanocnych (в церквях во время богослужений посыпают головы верующих пеплом из прошлогодних пасхальных пальм). Rytuał jest znakiem żalu za grzechy, gotowości do oczyszczenia (ритуал является символом скорби за грехи, готовности к очищению).

Читайте также: Wielkanoc: Пасха на польском языке, метод Ильи Франка

Ostatni tydzień przed Wielkanocą stanowi okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń i nazywany jest Wielkim Tygodniem (последняя неделя перед Пасхой — это период поминания наиболее важных для христианской веры событий и называется Великой Неделей).

 • Wielkanoc poprzedza post trwający 6 tygodni. Pierwszy dzień postu to środa popielcowa. W kościołach podczas nabożeństw posypuje się głowy wiernych popiołem z ubiegłorocznych palm wielkanocnych. Rytuał jest znakiem żalu za grzechy, gotowości do oczyszczenia.
  Ostatni tydzień przed Wielkanocą stanowi okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń i nazywany jest Wielkim Tygodniem.
jak-zrobic-palma-wielkanocna

Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, nazywana także Wierzbną (начинает его Пальмовое Воскресенье, которое также называется Вербным). Jest poświęcona obchodom wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd wraz z uczniami przybył na święto Paschy (посвящено оно празднованию въезда Христа в Иерусалим, куда он вместе с учениками прибыл на праздник Пасхи). Witały go tłumy ludzi rzucając na drogę, którą jechał na osiołku, gałązki oliwne i palmowe (приветствовали его толпы людей, бросая на дорогу, по которой он ехал на осле, веточки оливы и пальмы).

Najważniejsza uroczystość kościelna Niedzieli Palmowej to procesje z palmami (самое главное церковное торжество Пальмового Воскресенья это процессии с пальмами). W Polsce w palmie są gałązki wierzbowe (в Польше в пальме находятся ветки ивы). Przybiera się je kolorowymi wstążkami i suszonymi lub sztucznymi kwiatami (украшают их цветными лентами и сушеными или искусственными цветами).

Читайте также: Генрик Сенкевич по методу Ильи Франка / Henryk Sienkiewicz «Bajka»

Najbogatsze w obrzędy i zwyczaje są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota (самыми богатыми в обряды и обычаи являются три последние дня Страстной Недели: Великий Четверг, Великая Пятница и Великая Суббота).

 • Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, nazywana także Wierzbną. Jest poświęcona obchodom wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd wraz z uczniami przybył na święto Paschy. Witały go tłumy ludzi rzucając na drogę, którą jechał na osiołku, gałązki oliwne i palmowe. Najważniejsza uroczystość kościelna Niedzieli Palmowej to procesje z palmami. W Polsce w palmie są gałązki wierzbowe. Przybiera się je kolorowymi wstążkami i suszonymi lub sztucznymi kwiatami.
  Najbogatsze w obrzędy i zwyczaje są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.
ru-0-r-600,600-n-imageb6527a5522c0811524196b88d645701cOtdnhZ81wash

Wielki Czwartek upamiętnia ostatnią wieczerzę (Великий Четверг поминает тайную вечерю). Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa, przed ostatnią wieczerzą, biskupi obmywali nogi 12 biedaków (в память омовения ног апостолам Христом, перед последней вечерей, епископы омывали ноги 12 бедняг). Był to znak chrześcijańskiej pokory i miłości do bliźniego (это был знак христианского смирения и любви к ближнему).

W całej Polsce w Wielkim Tygodniu odbywają się misteria Męki Pańskiej — przedstawienia odtwarzające wydarzenia opisane w Biblii (во всей Польше в страстную неделю проходят мистерии Страстей — представления, воспроизводящие события, описанные в Библии). W Wielki Piątek następuje kulminacja: sąd, Piłat wydaje wyrok, Jezus idzie na miejsce kaźni, zostaje ukrzyżowany (в Страстную Пятницу наступает кульминация: суд, Пилат выносит приговор, Иисус идет на место казни, будет распят).

 • Wielki Czwartek upamiętnia ostatnią wieczerzę. Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa, przed ostatnią wieczerzą, biskupi obmywali nogi 12 biedaków. Był to znak chrześcijańskiej pokory i miłości do bliźniego.
  W całej Polsce w Wielkim Tygodniu odbywają się misteria Męki Pańskiej — przedstawienia odtwarzające wydarzenia opisane w Biblii. W Wielki Piątek następuje kulminacja: sąd, Piłat wydaje wyrok, Jezus idzie na miejsce kaźni, zostaje ukrzyżowany.
48_big

Wielki Piątek w kościele jest dniem żałoby (Страстная Пятница в церкви является днем траура). Według Ewangelii Chrystus został ukrzyżowany na wzgórzu koło Jerozolimy, zwanym Golgota (согласно Евангелию, Христос был распят на холме близ Иерусалима, называемом Голгофа).

 • Wielki Piątek w kościele jest dniem żałoby. Według Ewangelii Chrystus został ukrzyżowany na wzgórzu koło Jerozolimy, zwanym Golgota.

Do naszych czasów przetrwała tradycja Grobów Chrystusa, bogato przystrojonych kwiatami (до наших времен сохранилась традиция Могил Христа, богато украшенных цветами). W dużych miastach do dziś jest zwyczaj „chodzenia na groby” — odwiedzania ich w różnych kościołach (в крупных городах до сегодня есть обычай „ходить на могилы” — посещать их в разных церквях).

 • Do naszych czasów przetrwała tradycja Grobów Chrystusa, bogato przystrojonych kwiatami. W dużych miastach do dziś jest zwyczaj „chodzenia na groby” — odwiedzania ich w różnych kościołach.
1293641564_turki2010112

Z polską tradycją wielkanocną związany jest obyczaj straży grobowych (с польской традицией пасхи связан обычай стражей гроба). Nawiązuje do wart żołnierzy rzymskich, którzy pilnowali grobu Chrystusa (относится он к караулу римских солдат, которые охраняли могилу Христа). Do dziś przy Grobach Pańskich w Polsce niosą wartę strażacy w galowych mundurach lub żołnierze (до сегодняшних дней на Могилах Господних в Польше несут караул стражники в торжественной форме или солдаты).

Wielki Piątek jest dniem ścisłego postu (Страстная Пятница является днем строгого поста). Tylko raz w ciągu dnia można zjeść do syta (только один раз в течение дня можно поесть досыта). Wielki Piątek jest także dniem przygotowań domowych (Страстная Пятница также является днем домашней подготовки). Przede wszystkim należy przygotować kolorowe jajka, nazywane pisankami (прежде всего, необходимо подготовить цветные яйца, называемые писанками).

 • Z polską tradycją wielkanocną związany jest obyczaj straży grobowych. Nawiązuje do wart żołnierzy rzymskich, którzy pilnowali grobu Chrystusa. Do dziś przy Grobach Pańskich w Polsce niosą wartę strażacy w galowych mundurach lub żołnierze.
  Wielki Piątek jest dniem ścisłego postu. Tylko raz w ciągu dnia można zjeść do syta. Wielki Piątek jest także dniem przygotowań domowych. Przede wszystkim należy przygotować kolorowe jajka, nazywane pisankami.
1497b86dff8ff10646c7cffda079c571_270002_533018e8cdfd2_wm

Wielka Sobota jest dniem święcenia pokarmów wielkanocnych, są to między innymi chleb, jajka, kolorowe pisanki, wędliny, mięso, baby wielkanocne, sól, pieprz, baranek z cukru albo z masła (Великая Суббота является днем освящения продуктов пасхальных, это хлеб, яйца, цветные писанки, колбасные изделия, мясо, паски, соль, перец, барашек из сахара или масла). Baranek symbolizuje ofiarę, Chrystusa Zmartwychwstałego (барашек=агнец символизирует жертву Христа Воскресшего). Pokarmy przynosi się do kościoła najczęściej w koszyczkach, ozdobionych wstążkami i kwiatami (продукты приносят к костелу, чаще всего в корзинках, украшенных лентами и цветами).

 • Wielka Sobota jest dniem święcenia pokarmów wielkanocnych, są to między innymi chleb, jajka, kolorowe pisanki, wędliny, mięso, baby wielkanocne, sól, pieprz, baranek z cukru albo z masła. Baranek symbolizuje ofiarę, Chrystusa Zmartwychwstałego. Pokarmy przynosi się do kościoła najczęściej w koszyczkach, ozdobionych wstążkami i kwiatami.
33acd896-76c0-4856-b3e5-18891a2b7a84

Wielką Niedzielę Wielkanocną (Wielkanoc) rozpoczyna rezurekcja — uroczysta msza, po której ludzie udają się do domów na ucztę wielkanocną (Великое Пасхальное Воскресенье (Пасха) начинается с резурекции — торжественной мессы, после которой люди идут домой на праздничный стол). Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego ludzie dzielą się święconym, przede wszystkim jajkiem, życząc sobie nawzajem zdrowia, powodzenia i radości (перед началом пасхального завтрака люди делятся освященным, прежде всего, яйцом, желая друг другу здоровья, удачи и радости). Ten dzień spędza się w gronie rodzinnym (этот день проводится в кругу семьи).

 • Wielką Niedzielę Wielkanocną (Wielkanoc) rozpoczyna rezurekcja — uroczysta msza, po której ludzie udają się do domów na ucztę wielkanocną. Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego ludzie dzielą się święconym, przede wszystkim jajkiem, życząc sobie nawzajem zdrowia, powodzenia i radości. Ten dzień spędza się w gronie rodzinnym.

И небольшой словарик к тексту:

baba wielkanocnaпаска
chrześcijaninхристианин
chrześcijańskiхристианский
mszaбогослужение
obrzędобряд
WielkanocПасха
wierzbaива, верба
wierzenieверование
zmartwychwstanieвоскресение
rytuałритуал
żalраскаяние
grzechгрех
oczyszczenieочищение
ostatnia wieczerzaтайная вечеря
apostołапостол
biskupепископ
pokoraсмирение
misteriumмистерия
Męka PańskaСтрасти Господни
PiłatПилат
wyrokприговор
kaźńказнь
ukrzyżowanieраспятие
żałobaскорбь
EwangeliaЕвангелие
JerozolimaИерусалим
GolgotaГолгофа
ofiaraжертва

Ваша Катерина Лукьянова, автор блога о польском языке ProPolski.com, Testy.ProPolski и сайта insidePL.com


Если материал был интересен и полезен, я буду рада поддержке моих проектов 🙂

Поддержите сайт ProPolski.com с помощью Patreon
Поддержите сайт ProPolski.com с помощью PayPal

Как еще поддержать блог ProPolski

Пасхальные традиции Польши на польском языке

Катерина Лук'янова

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Лукьянова, я - автор блога о польском языке ProPolski.com и сайта о Польше insidePL.com. Живу в Польше. Свободное от основной работы время всецело посвящаю ProPolski.com и insidePL.com.

Добавить комментарий