Седьмой, счастливый урок от PROpolski.com — Świnka Peppa — Lot balonem!

Маленькая добрая Свинка Пеппа не сдает своих лидирующих позиций ни в мировой популярности среди мультсериалов, ни среди наших видео уроков.
Серия «Lot balonem» познакомит вас с новой лексикой, касающейся воздушных шаров и лотереи.

Веселой вам учебы!

Перевод мультфильма Świnka Peppa — Lot balonemJestem Świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To Świnka Mama. A to — Świnka Tata.

Я – Свинка Пеппа. Это мой младший брат Яцек. А это – Свинка Мама. А это – Свинка Папа.

Lot balonem

Полет на шаре

Dziś na placu zabaw obywa się festyn. Pani Królik prowadzi loterię.

Сегодня на детской площадке проводится фестиваль. Пани Кролик ведет лотерею.

— Do mnie! Kupujcie losy! Główną nagrodą jest lot balonem!

— (подходите) Ко мне! Покупайте лотерейные билеты! Главная награда – это полет на воздушном шаре!

— O! Chciałabym nim polecić.

— О! Я хотела бы на нем полететь.

— To ja poproszę jeden los.

— Я попрошу один лотерейный билет.

— Niebieski los wygrywa! Piękny samochód, gratuluję ci, Dani.

— Синий лотерейный билет выигрывает! Прекрасный автомобиль, поздравляю, Дани.

— Ja też poproszę los.

— Я тоже попрошу лотерейный билет.

— Dziękuję, Peppo. Co chciałabyś wylosować?

— Спасибо, Пеппа. Что бы ты хотела вытащить=выиграть?

— Lot balonem.

— Полет на воздушном шаре.

— A nie wolałabyś tego ciasta czekoladowego mojej roboty?
Świnka Tata przepada za ciastem czekoladowym.

— А ты не хотела бы этого шоколадного пирога моего приготовления? (Свинка Папа обожает шоколадный пирог)

— Los czerwony wygrywa.. przelot balonem!!!

— Красный лотерейный билет выигрывает… полет на воздушном шаре!

— Hura!!!

— Ура!

— Uwaga! Za chwilę startujemy! Ilu pasażerów zabieramy?

— Внимание! Через минуту стартуем! Сколько пассажиров берем с собой?

— Będzie nas czworo.

Будет нас четверо.

— Jeszcze mój miś.

— Еще мой медвежонок.

— Dinozaur…

— Динозавр…

— O! Z misiem i dinozaurem to już będzie sześcioro!.. Wszyscy na pokład! Szybciej, szybciej! Chodźcie na pokład!

— О! С медвежонком и динозавром это уже будет шестеро! Все на борт! Быстрее, быстрее! Входите на борт!

— Szybko, tato!

— Быстро, папа!

— Olinowanie sprawdzone, paliwo mamy, pełna moc przy starcie.

— Такелаж проверен, топливо есть, полная мощность при запуске.

— Widzę, że zna się Pani na rzeczy. Musi być Pani doświadczonym pilotem!

Вижу, что Вы разбираетесь в этом. Вы, должно быть, опытный пилот!

— Nie zupełnie. Ja też pierwszy raz w życiu lecę balonem!.. Trzymać się!

Не совсем. Я тоже впервые в жизни лечу на воздушном шаре. Держитесь!

Pani Królik podgrzewa powietrze, żeby balon wzniósł się jak najwyżej.

Пани Кролик подогревает воздух, чтобы воздушный шар поднялся как можно выше.

— Pa-pa!

— Пока-пока!

— Czy ktoś ma ochotę zająć się mapą?

— Хочет ли кто-то заняться картой?

— Ja, chętnie!

— Я, охотно!

— Jesteś tego pewien, kochanie?

— Ты в этом уверен, дорогой?

— Czytanie mapy — to moja specjalność. O! Ale ta jest chyba dość skomplikowana!…

— Чтение карты – это моя специальность. О! Но эта, похоже, довольно сложная!

— Lecimy jeszcze wyżej?

— Летим еще выше?

— Tak, lecimy! Wyżej! Wyżej!

Да, летим! Выше, выше!

Balon leci wysoko, aż do nieba.

Воздушный шар летит высоко, прямо к небу.

— O! Niebo nagle zniknęło!

— О! Небо внезапно исчезло!

— Tak ci się tylko wydaje, bo jesteśmy w chmurze!

— Так тебе только кажется, потому что мы сейчас в облаке!

— O-o-o!

— О-о-о!

— O-jej! Niebo znowu wróciło. Hura!!!

— Ой! Небо снова вернулось! Ура!
Aż do gwiazd, aż do gwiazd
leci w chmurkach balon nasz.
Niesie nas lekki wiatr
A dookoła cudny świat.
Прямо к звездам, прямо к звездам
летит в облаках наш воздушный шар.
Несет нас легкий ветер
,
а вокруг – чудесный мир!

— Misiu, zobacz, jaka Ziemia jest mała!

— Мишка, посмотри, какая Земля маленькая!

— Peppo, uważaj! Tylko nie upuść!!!

— Пеппо, осторожно! Только не упусти!

— Mój miś!!! Mój miś mi wypadł!…

— Мой мишка! Мой мишка упал!

— Nie denerwuj się! Zaraz go uratujemy! Proszę mocno się trzymać! Obniżamy lot.

— Не переживай! Сейчас мы его спасем! Прошу крепко держаться. Спускаемся.

Pani Królik obniżyła lot, żeby uratować misia.

Пани Кролик спустила шар (опустила полет), чтобы спасти мишку.

— Nigdzie nie widzę twojego misia.

— Я нигде не вижу твоего мишку.

— A ja go widzę! Wylądował na gałęzi drzewa.

— А я его вижу! Он приземлился на ветке дерева.

— Spróbujemy go uratować przy pomocy tej kotwicy. Bliżej… Bliżej. Jest zguba!

— Попробуем его спасти при помощи этого якоря. БлижеБлиже. Есть=нашлась пропажа!

Tata uratował misia.

Папа спас мишку.

— Mam go! Hura!!!

— Он у меня! Ура!

O, rety! Nikt nie patrzy dokąd leci balon…

О, Боже! Никто не смотрит, куда летит шар…

— Uwaga! Przed nami drzewo! Trzymajcie się!

Внимание! Перед нами дерево! Держитесь!

— O-o-o!

— О-о-о!

— Najpierw mój miś zawisł na drzewie, a teraz — my!

— Сначала мой мишка повис на дереве, а теперь – мы!

— Co mówi mapa? Wiadomo gdzie jesteśmy?

Что говорит карта? Известно, где мы?

— E-aaa…

— Э-ааа…

— Zgubiliśmy się. Mów szczerze!

— Мы потерялись. Говори честно!
— Tak…
— O-o-o!..
Да
— О-о-о!

— Hej! Spójrzcie tam! Przecież to dom babci i dziadka!

Эй! Посмотрите туда! Ведь это дом бабушки и дедушки!

— Tak! Wylądowaliśmy u dziadka w ogródku.

— Да! Мы приземлились у дедушки в саду.

— Tak jak myślałem.

— Так как я и думал.

— Halo! Tam na dole?! Świnko dziadku i świnko babciu?!

Алло=эй! Там, внизу?! Свинка дедушка и свинка бабушка?!

— Coś podobnego. Halo, Pani Królik.

— Вот те на! Алло=эй, пани Кролик.

— Hm… Witam!..

ХмПриветствую!

— Dziadku! Nie możemy stąd wyjść!

— Дедушка! Мы не можем отсюда выйти!
 — Poczekajcie. Przyniosłem drabinę. — Подождите. Я принес лестницу.

— Hurra!!!

— Урра!

Wszyscy kolejno opuszczają kosz.

Все по очереди покидают корзин.

— Babciu! Dziadku! Pani Królik zabrała nas na przejażdżkę takim wielkim balonem.

Бабушка! Дедушка! Пани Кролик взяла нас в поездку на таком большом воздушном шаре!

— Wspaniała przygoda!

— Отличное приключение!

— Niestety, my możemy zaproponować wam tylko ciasto czekoladowe mojej roboty.

— К сожалению, мы можем предложить вам только шоколадный пирог моего приготовления.

— Twoje ciasto czekoladowe?! Ależ nie ma nic wspanialszego!

— Твой шоколадный пирог? Ведь нет ничего прекраснее!

— Latanie balonem jest najlepsze ze wszystkiego na świecie.

— Полет на воздушном шаре это лучше всего на свете.
Najlepsze na świecie jest ciasto waszej babci!!! — Лучше всего на свете – это пирог вашей бабушки!

Разбор интересных моментов мультфильмаKupujcie losy! – Покупайте лотерейные билеты! Но кроме этого, los – это еще и судьба, фатум, предназначение. Chyba mam taki los – ciągle dostawać w prezencie książki. – Видимо, судьба у меня такая – постоянно получать в подарок книги.

Co chciałabyś wylosować? – Что бы ты хотела вытащить=выиграть? То есть, испытать судьбу – и получить что-то от нее.

Ilu pasażerów zabieramy? – Сколько пассажиров берем с собой? Вы, наверное, знаете, что «сколько» — это “ile”. А тут – «ilu». Дело в том, что так как в польском языке есть oni и one, то есть, понятия męskoosobowe и niemęskoosobowe, то «сколько» для one (niemęskoosobowe, без мужчин) будет „ile”, а для «oni» (męskoosobowe, с мужчинами) будет „ilu”. Конструкция ilu + kogo? czego?

Trzymać się! – Держитесь! Хотя дословно было бы «держаться». Но это обычная ситуация, когда мы бы использовали в речи повелительное наклонение – «держитесь!», «закрывайте!», «не закрывайте!», а поляки – инфинитив, “trzymać się!” — держаться, “zamykać!” — закрывать, „nie zamykać!” – не закрывать. Да, они тоже могут использовать форму повелительного наклонения, но она все же не так популярна как в русском языке. Плюс – вот эти все «держаться» и «закрывать» — это та же нормальная вежливая фраза поляка „Proszę nie zamykać!” – прошу не закрывать! (или – пожалуйста, не закрывайте!), только без вежливого глагола proszę. Видите? Я часто, кроме того, что слышу такие вот инфинитивы в качестве просьб, еще и вижу их – к примеру, плакат о том, что это противопожарный выход из здания и нужно закрывать дверь – «Wyjście przeciwpożarowe! Zamykać!»

Peppo, uważaj! – Пеппо, осторожно! Или – Пеппо, внимательнее! Глагол “uważać” в повелительном наклонении часто используется в качестве вот такого вот предупреждения. Можно было бы сказать «Peppo! Uwaga!», и был бы тот же смысл. Да, именно так, есть связь между uwaga и uważać. Но так же это слово означает «считать», в значении «думать». Можно обратиться к самой первой части Гарри Поттера, где Państwo Dursleyowie uważali Dadli za najwspanialszego dziecka na świecie. – Дарсли считали Дадли самым лучшим ребенком на свете.


Если материал был полезен, мы будем рады поддержке! Это можно сделать тут:

Как еще нас поддержатьВидео урок польского языка №7: Świnka Peppa — Lot balonem

Добавить комментарий